دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1385، صفحه 181-262 
2. بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی

صفحه 181-193

حسن مداح عارفی؛ اکبر عبدی قاضی جهانی؛ سید اسماعیل سیدیان پوستکلا


7. بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان

صفحه 241-250

احمد قنبری؛ اکبر فخیره؛ محسن حیدری؛ شیراحمد سارانی