واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، صندوق پستی: 116-13185

چکیده

در این آزمایش، درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، و شاخص بنیه بذر در 5 گونه  Agropyron و 2 اکوتیپ گونه Bromus persicus تحت 2 غلظت اسپور از گونه‌های Fusarium graminearumوFusarium avenaceum  مورد ارزیابی قرار گرفتند. غلظتهای اسپوری ml/104×114 و ml/104× 57 برای F. graminearum و ml/104×152 و ml/104×76 برای گونه F. avenaceum برای آلوده نمودن بذر در نظرگرفته شد. همچنین نمونه‌ای از بذرهای مورد بررسی در شرایط عاری از آلودگی به عنوان شاهد نیز کشت گردید. میان جنسها، گونه‌های یک جنس و نیز اکوتیپ‌های یک گونه گیاهی برای صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه، و شاخص بنیه بذر و نسبت وزن خشک به تر در هر دو شرایط آزمایشگاه و طبیعی اختلاف معنی‌داری وجود داشت. همچنین تیمارهای قارچی در شرایط آزمایشگاهی تأثیر معنی‌داری بر کلیه صفات به‌جز نسبت طول ریشه‌چه به ساقچه داشتند، ولی در شرایط طبیعی تفاوت بین سطوح قارچ‌ها معنی‌داری نبود. اثر پذیری صفات بنیه‌ای بذر هر دو جنس تحت تیمار اسپورهای دو گونه قارچ در شرایط آزمایشگاهی بیشتر بود. شاخص بنیه، سرعت و درصد جوانه‌زنی بذرهای آلوده در گونه‌های intermedium AA. elongatum از سایر گونه‌ها بیشتر بود. قارچF. graminearum با غلظت ml/104×114 بیشترین تأثیر را بر کاهش شاخص بنیه بذر، سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر داشت.

کلیدواژه‌ها


Abdul-baki, A.A. and Anderson, J.D. 1975. Vigour determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Sci. 13: 630-633.
Anonymous, 1988:  Rules for testing seeds, J, Seed Technol,6: 1-26.
Grabe, D.F.1976. Measurment of seed Vigour, Jour. Seed Sci. Tech. 1: 18-32.
Gupta, I.J., Schmitthenner, A.F. and McDonald, M.B. 1993. Effect of storage fungi on seed vigour of soybean. Seed Sci. Technol. 21: 581-591.
Hiltner, L. and Ihssen, G. 1911: Uber das schlechte Auflaufen and die Auswinterung des Getreides Infolge Befalls durch Fusarium Landwirtsch, Jour. Bayern 1: 20-26, 231-278, 315-362.
Lekh, R. and I. S. Khairwal, 1993. Evaluation of pearl millet hybrids and their parents for germinability and field emergence. Indian J. Plant Physiol. 2: 125-127.
Maguire, J. D. 1962: Speed of germination: aid in selection and evaluation for seedling vigour. Crop Sci. 2: 176-177.
Perry, D. A., 1978: Report of the vigour test committee. 1974-1977. Seed Sci. Tech. 6:151-181.
Pederson, L., Jqrgensen P.E. and Poulsen, I. 1993. Effect of seed vigour and dormancy on field emergence, development and grain yield of winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter barley (Hordeum vulgareL.), J. Seed Sci Tech. 21:159-178.
Ram, C, and Wiesner, L.E, 1988. Effects of artificial ageing on physiological and biochemical parameters of seed quality in wheat, Seed Sci, Technol, 16: 579-587.