مطالعه ویژگیهای کاریوتیپی جمعیتهایی از گونه گیاهی سبد Stipagrostis pennata با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گونه‌های Stipagrostisدر زمره گراسهایی هستند که به‌طور عمده در مناطق خشک به‌ویژه در شنزارها می‌رویند. برخی از گونه‌های این جنس علاوه بر اهمیت در مراتع در تثبیت شنهای روان نیز نقش مهمی دارند. از این‌رو این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای کاریوتیپی4 جمعیت گونه‌ای از این جنس انجام گرفت. به این منظور کاریوتیپ جمعیتهای مختلف از نظر خصوصیات کروموزومی طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند، طول کل کروموزوم، نسبت بازوی کوتاه به بلند و همچنین نسبت بازوی بلند به کوتاه مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نیز جهت دسته‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس ویژگیهای کاریوتیپی انجام گرفت و دو مؤلفه اصلی اول در مقابل هم پلات شدند تا قرابت این جمعیتها بر اساس پراکنش آنها در این پلات مورد بررسی قرار گیرد.نتایج تجزیه داده‌های کاریوتیپی به مؤلفه‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفت و نقش هر صفت کروموزومی طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند، طول کل کروموزوم در تعیین مؤلفه اصلی مشخص گردید. بررسی‌ها نشان داد که طول کل کروموزوم، بازوی بلند و همچنین نسبت بازوی بلند به کوتاه به ترتیب با میزان 20/2، 71/0 و 82/0 بیشترین نقش را در تشکیل مؤلفه اول داشتند. پلاتها بیانگر این موضوع هستند که جمعیت مشهد همواره در فاصله دورتری نسبت به بقیه جمعیتها قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


چوکان، ر.، حسین زاده، ع.، قنادها، م.ر.، طالعی، ع. و محمدی، س.ا.، 1384. گروه‌بندی رگه‌های ذرت بر پایه صفات مورفولوژیکی. نهال و بذر، 157-21:139.
طوسی مجرد، م.، قنادها، م.ر.، خدا رحمی، م. و شهابی، س.، 1384. تجزیه به عاملها برای عملکرد دانه و سایر خصوصیات گندم. پژوهش و سازندگی (در زراعت و باغبانی)،.16-67:9.
مقدم، م.، محمد شوطی، ا. و آقائی سربرزه، م.، 1373. آشنایی با روشهای آماری چند متغیره. انتشارات پیشتاز علم تبریز.
میرزایی ندوشن، ح.، مهرپور، ش.، رضایی، م. و رشوند، س.، 1381. مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe litoralis. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 73-9:49.
Battoli, H. 2001. The study of ecological properties of the grassland Stipagrostis plumose in the desert sand plain of Kashan. http://www.ru.ac. za/instituts/ rgi/ ire2003/a4/volunteer.htm.
Danin, A. 1978. Plant species diversity and plant succession in a sandy area in the Northern Negev. Flora, 167: pp. 409-422.
Danin, A. 1996. Plant of Desert Dunes. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag. 177.pp 
Gibbs, R., G.E. Watson, L. Koekemoer, M. Smook, and L. Barker, 1989. Grasses of Southern Africa. Memoirs of the Botanical survey of South Africa. No.58. National Institute, Pretoria.
Ingrouille, M.J. 1986. The construction of cluster webs in numerical taxonomic investigation. Taxon, 35: pp. 541-545.
Kichey, T., Heumez, E., Pocholle, D., Pageau, K., Vanacker, H., Dubois, F., Gouis, J. Le and Hirel, B., 2006. Combined agronomic and physiological aspects of nitrogen management in wheat highlight a central role for glutamine synthetase. New Phytology, 169: 265-278.