ارزیابی دو گونه شنبلیله‌‌ چند‌ساله Trigonella tehranica و T. elliptica به منظور اصلاح کیفیت علوفه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز

2 شیراز، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، صندوق پستی:617-71555E

چکیده

در این پژوهش کیفیت علوفه‌ای 7 اکسشن از2 گونه شنبلیله چندساله (3 اکسشن متعلق به گونه T. tehranica و 5 اکسشن مربوط به گونه T. elliptica) در ایستگاه استهبان فارس مورد بررسی قرار گرفتند. درصد پروتئین خام، درصد ماده خشک، الیاف خام، خاکستر خام، چربی خام، کلسیم و فسفر در اندام هوایی اندازه‌گیری و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اکسشن‌ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی‌دار (01/0 P<) نشان دادند. کمترین مقدار پروتئین خام (07/10 درصد) در اکسشن‌های 770 و 7271 گونه T. elliptica و بیشترین مقدار پروتئین (86/14 و 62/12 درصد) به ترتیب مربوط به اکسشن‌های 5310 و 460 گونه T. elliptica بود. بیشترین مقدار کلسیم (5/2 درصد) در اکسشن 76 (T. tehranica) و بیشترین مقدار فسفر (با میانگین 57/0 درصد) در اکسشن‌های 7271 گونه T. elliptica و 103 گونه T. tehranica مشاهده شد. همچنین اکسشن 162 گونه T. elliptica بالاترین مقدار چربی خام (21 درصد) را به خود اختصاص داد. دندروگرام حاصل ازتجزیه خوشه‌ای اکسشن‌های حاصل از تجزیه مواد غذایی در مجموع 3 خوشه را مشخص نمود و تشابه میان نمونه‌ها در مجموع 66/27 درصد بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده اکسشن 460 مربوط به گونه T. elliptica، با دارا بودن بیشترین مقدار پروتئین (62/12 درصد) و کمترین مقدار الیاف خام (93/25 درصد) به عنوان برترین اکسشن شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ریاست، م.،1380. بررسی سیتوژنتیک جنس شنبلیله (Trigonella) در استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، 121 صفحه.
طیبی خرمی، م.، 1376. بررسی برخی از ویژگیهای دوگونه مرتعی Elymus perteuis, Elymus hispidus در سرشاخه‌های حوزه کروسیوند (شمال فارس). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، 188 صفحه.
کریمی، ع.،1381. بررسی منابع غذایی مورد استفاده دام و طیور در استان فارس. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، 53 صفحه.
معمار، س.، 1383. بررسی اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) روی تعدادی ازگونه‌های شبدر یکساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان. 130 صفحه.
Ahmad, F.; Acharya; S.N., Mir, Z. and Mir, P.S. 1999. Localization and activity of RNA genes of fenugreek chromosomes by fluorescent in situ hybridization and silver staining.Theoretical and Apploied Genetics. 98: 179-185.
Gomez, A. 1983. Legume seeds as protein components for animal feeding. Legominosas de grano. 249-262
Heneidy, S.Z., 1996. Palatability and nutritive value of some common plant species from the Aqqaba gulf area of Sinai, Egypt. Journal of Arid Environments. 34: 115-123.
Reymond, F.A.; Richard, F.M. and Rshall, R.H. 1990. Variability of crude protein in crested wheat grasses at determines stage phenology. J. of Range Manage. 43: 186-189.
Sayed, R.A.; Tolbah, K.H. and Habashy, H.N. 2000. Technological, chemical and biological studies on fenugreek seeds (Trigonella foenum graecum). Journal of Agricultures Science. 8: 223-234.
Sun, H.A. and Sun, H.Q. 1996. Ecological geographical characteristics and grazing values of forage legumes in the grassland of Qingha:. Grassland of China. 6: 31-34.
Tapadia, S.B.; Arya, A.B. and Devi, P.R. 1995. Vitamin C contents of processed Vegetables. Journmal of Food Science and Technology. 32: 513-515.
Varshney, I.P., Jain, D.C. and Srivastava, H.C. 1984. Saponins from Tigonella Foenum-graecum leaves. Jourmal of Natural products.47: 44-46.