کلیدواژه‌ها = یونجه
تعداد مقالات: 15
1. تجزیه دی‌آلل برای عملکرد علوفه خشک بین برخی ارقام یونجه

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 302-310

ایرج برنوسی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


2. ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 314-322

فرید نورمند مؤید؛ علی اشرف جعفری؛ احمد رزبان حقیقی


3. بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-28

محسن فرشادفر؛ مریم رشیدی؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


5. ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-13

محسن فرشادفر؛ شراره فارغی؛ عزت الله فرشادفر؛ علی اشرف جعفری


10. بررسی اثر کربنات کلسیم بر تحمل به شوری برخی از ارقام یونجه

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1381، صفحه 38-55

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آبادی؛ فرخ رحیمزاده خویی


11. روند بازیافت لاینهای یونجه پس از تنش شوری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 85-97

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ رحیمزاده خویی؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی


12. الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 111-124

داود درویشی زیدآبادی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محسن حسام زاده؛ حسن مداح عارفی


13. اثرات محیط و مدیریت بر استقرار، تولید و کیفیت بذر یونجه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 59-109

محسن عسکریان


14. مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 117-136

حسین حیدری شریف آباد؛ مرتضی اکبرزاده؛ ناصر انصاری؛ محمود یوسفی؛ قاسم نبئی؛ کریم باقرزاده؛ قاسم ابرسجی


15. آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 41-86

مهدی رضائیان؛ عباس قمری زارع؛ حسین حیدری شریف آباد