اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

اثر همزیستی4 سویه‌ از سینوریزوبیوم ملیلوتی (.Sinorhizobium melliloti sp) بر روی علوفه در4 رقم محلی یونجه زراعی
(.l Medicago sativa )، در قالب آزمایش فاکتوریل، با طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور طی سال84 و 85 مورد بررسی قرار گرفتند. بذورارقام یونجه با مبداء ارومیه، سنندج، بلوچستان و خراسان با محلول سویه‌های سینوریزوبیوم جمع آوری شده از سنندج، بوشهر، رشت تلقیح و به همراه تیمار شاهد در گلدان ماسه استریل کشت شدند. با استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک(NIR) صفات در صد پروتئین، درصد هضم پذیری، درصدکربوهیدرات‌ها، درصد فیبرخام، درصد فیبرمحلول در شوینده اسیدی (ADF) ، درصد فیبر محلول در شوینده خنثی (NDF) ودرصد خاکستر کل اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، اثر سویه‌های سینوریزوبیوم و اثرات متقابل بین آنها بر روی کلیه صفات در سطح1% معنی‌دار بود. در دسته­بندی میانگین ارقام یونجه با آزمون دانکن، نتایج نشان دادکه عملکرد علوفه و صفات کیفی ارقام در مقایسه یونجه ارومیه و سنندج نسبت به دو رقم دیگر بیشتر بود. عملکرد علوفه ارقام تلقیح شده با سویه‌های سینوریزوبیوم درمقایسه با شاهد بیشتر بود. درمقایسه اثرات متقابل رقم و سویه بیشترین عملکرد علوفه به رقم ارومیه با سویه بوشهر وسپس به رقم سنندج با سویه سنندج تعلق داشت بنابراین نتیجه‌گیری شد که اثر همزیستی بر روی پتانسل تولید مؤثر و مفید بوده و لازم است ازترکیب‌های مناسب استفاده شود ضمنا در این تحقیق دو سویه بوشهر وسنندج بهترین سویه شناخته شدند. در نتایج تجزیه همبستگی رابطه بین درصد قابلیت هضم با درصد صفت ADF  منفی و معنی‌دار بود. کربوهیدرات‌ها با فیبرخام درسطح1% و با درصد ADF و درصد NDF  رابطه منفی و معنی‌دار داشتند. ضریب همبستگی بین فیبر خام با درصد خاکسترکل منفی و معنی‌دار بود. 

کلیدواژه‌ها