نویسنده = محسن فرشادفر
تعداد مقالات: 14
1. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex agnus-castus L) بر اساس نشانگر مولکولی ISSR

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 179-192

عبدالجبار سعیدیانی؛ زهرا بقایی فر؛ محسن فرشادفر؛ پویا پورنقی؛ هومن شیروانی


2. کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-220

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ آنیتا یاقوتی پور


3. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 212-231

محسن فرشادفر؛ نازنین مرادزاده؛ عزت اله فرشادفر؛ هومن شیروانی


4. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-137

سعید اسفندیاری؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صادق اسفندیاری


5. بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-28

محسن فرشادفر؛ مریم رشیدی؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


6. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی


7. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 315-328

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


10. بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-54

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ علی محبی؛ هوشمند صفری


11. بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L.

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-69

عادله رافضی؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر


12. کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L.

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 247-253

عادله رافضی؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر


13. ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-13

محسن فرشادفر؛ شراره فارغی؛ عزت الله فرشادفر؛ علی اشرف جعفری