بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L.

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع کاریوتیپی میان 17 ژنوتیپ از گونه آگروپیرون (Agropyron elongatum L. ) این تحقیق انجام شد .صفات کاریوتیپی از قبیل طول بازوی بزرگ و طول بازوی کوچک، طول کل کروموزوم، نسبت بازوی بزرگ به بازوی کوچک، نسبت بازوی کوچک به بازوی بزرگ و نوع کروموزوم براساس دسته‌بندی لوان محاسبه گردید. سطح پلوئیدی ژنوتیپ­های مطالعه شده دکاپلوئید (70= x10= n2) و یکی از ژنوتیپ­ها میکسوپلوئید (14= x2= n2, 42= x6= n2 ,70= x10= n2) تعیین شد. بیشترین طول کروماتین مربوط به ژنوتیپ 3 (µ 62/12) و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ 9 (µ 77/8) بود. در میان ژنوتیپ­های بررسی شده از لحاظ سنجش تقارن کاریوتیپی، براساس سیستم دو طرفه استبینز، ژنوتیپ­های 6 و 16 نسبت به بقیه نامتقارن­تر بود. تجزیه کلاستر انجام شده ژنوتیپ­ها را به سه دسته تقسیم کرد. براساس تجزیه عاملی با استفاده از تجزیه به مولفه­های اصلی (PCA) صفات اختلاف دامنه طول نسبی کروموزوم­ها و میانگین طول کل کروموزوم­ها، متنوع‌ترین صفات کاریوتیپی گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها