بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

3 عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

4 مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

5 کارشناس ارشد بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مریم نخودی گیاهی است از خانواده نعناعیان و کاربرد وسیعی در صنعت داروسازی دارد. تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ­ مریم نخودی جمع­آوری شده از سراسر استان کرمانشاه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR مورد بررسی قرار گرفت. از 15 آغازگر ISSR استفاده شد که از میان آنها 12 عدد دارای نوارهای قابل امتیاز­دهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 82 نوار تولید کنند، که 80 باند چند شکل مشاهده شد. میانگین تعداد نوار تولید شده توسط هر آغازگر برای 17 اکوتیپ برابر 83/6 بود. آغازگر IS6 بیشترین تعداد نوار (12 نوار) و آغازگر IS3 کمترین تعداد نوار (4 نوار) را نشان دادند. نشانگر ISSR در بین اکوتیپ­ها چندشکلی مطلوبی نشان داد و تمام آغازگرها برای بررسی­های گونه مریم نخودی مناسب بودند. نتایج نشان داد که اکوتیپ 1G (صحنه) بیشترین فاصله ژنتیکی را با اکوتیپ­های 12 G(صحنه)، 7 G(گیلان غرب)، 13G (ثلاث) و 8G (دالاهو) داشت. گروه­بندی حاصل از تجزیه خوشه­ای نشان داد که اکوتیپ­ها در چهار گروه قرار گرفته و تنوع ژنتیکی با تنوع جغرافیایی تطابق نداشت. همچنین نتایج حاصل از گروه­بندی با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) و تجزیه به مختصات اصلی (PCo) تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-      Altıntas, S., Toklu, F., Kafkas, S., Kilian, B., Brandolini, A. and Zkan, H.O. 2008. Estimating Genetic Diversity in durum and bread wheat cultivars from Turkey Using AFLP and SAMPL markers. Plant Breeding, 127: 9-14.
-      Archak, S., Gaikwad, A.B., Gautam, D., Rao, E.V.V.B., Swamy, K.R. M. and Karihaloo, J. L., 2003. Comparative assessment of DNA fingerprinting techniques (RAPD, ISSR and AFLP) for genetic analysis of cashew accession in India. Genome, 46: 362-369.
-      Chawla, H S., 2000. Introduction to Plant Biotechnology. Science Publishers Inc. USA.
-      Excoffier, L., Smouse, P. E. and Quattro, J. M., 1992. Analysis of molecular variance inferred from metric distance among DNA haplotypes: application to human mitochondrial DNA restriction data. Genetics, 131: 479-791.
-      Hou, Y., Yan, Z. and Wei, Y., 2005. Genetic diversity in barely from west China based on RAPD and ISSR analysis barely. Genetics Newsletter, 35:9-22.
-      Kumar, M., Mishra, G P., Singh, R., Kumar, J., Naik, P K. and Singh, Sh. B., 2009. Correspondence of ISSR and RAPD markers for comparative analysis of genetic diversity among different apricot genotypes from cold arid deserts of Trans-Himalayas. Physiology and Molecular Biology of Plants, 15(3): 225-236.
-      Mohammadi, S. A. and Prasanna, B. M., 2003. Analysis of genetic diversity in crop plant: Salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43: 1235-1248.
-      Noruzi Gharatape, R., Bernusi, I., Moghadam, A F., Abdollahi Mandulakani. B. and Jafari, M., 2012. Assessment of genetic diversity in different masses of medicinal plant Teucrium polium using ISSR markers. The 12th Iranian Genetics Congress, Tehran, Iran (In Persian).
-      Pacifico, S., D'Abrosca, B., Scognamiglio, M., D'Angelo, G., Gallicchio, M., Galasso, S., Monaco, P. and Fiorentino, A., 2012. NMR-based metabolic profiling and in vitro antioxidant and hepatotoxic assessment of partially purified fractions from golden germander (Teucrium polium L.) methanolic extract. Food Chem. Dec. 1; 135(3):1957-67.
-      Pesaraklu, A., Mianabadi, M., Bagherieh Najjar, MB., Sattarian, A. and Baghizadeh, A., 2013. Genetic diversity of different populations of Iranian Teucrium polium L. using RAPD markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 21(1): 24-36 (In Persian).
-      Powell, W., Morgante, M., Andre, C., Hanafey, M., Vogel, J., Tingey, S. and Rafalski, A., 1996. The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2: 225-238.
-      Shokrpour, M., Mohamadi, S.A., Moghadam, M., Ziai S. A. and Javanshir, A., 2008. Analysis if morphologic association, phytochemical and AFLP markers in milk thistle (Silybum marianum L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 24(3): 278-292.
-      Sicard, D., Nanni, L., Porfiri, O., Bulfon, D., and Papa, R. 2005. Genetic diversity of Phaseolus vulgaris L. and P. coccineus L. landraces in central Italy. Plant Breeding, 124 (5): 464–472.
-      Surve-Iyer, R. S., Adams, G. C., Lezzon, A. F. and Jones, A. L., 1995. Isozyme detection and variation in Ieucostoma species from prunus and malus. Mycologia, 87: 471- 482.
-      Tabtib, B., 2014. Assessment of genetic differentiation of two Mediterranean subspecies of Teucrium. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 8(1):72-76.
-      Terzopoulos, P.J. and, Bebeli, P.J., 2008. Genetic diversity analysis of Mediterranean faba bean (Vicia faba L.) with ISSR markers. Field Crops Research, 108:39-44.
-      Thimmappaiah, W., Santhosh, G., Shobha, D. and Melwyn, G.S., 2008. Assessment of genetic diversity in cashew germplasm using RAPD and ISSR markers. Sciatica Horticulture, 118: 1-7.
-      Torres, A.M., Weeden, N.F. and Martin, A., 1993. Linkage among isozyme, RFLP and RAPD markers in Vicia faba. Theoretical and Applied Genetics, 85: 935–945.
-      Zietkiewicz, E., Rafalski, A. and Labuda, D., 1994. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored polymerase reaction amplification. Genomics, 20: 176-183.
-      Zinodini, A., Farshadfar, M., Safari, H., Moradi, F. and Shirvani, H., 2013. Study of genetic relationships of some mint species using ISSR markers. Crop Biotechnology, 5: 11-21 (In Persian).