دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-154 
4. ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis)

صفحه 23-31

حسین هنری؛ سید مسیح اعتماد ایوبی؛ فرانک اسماعیلی؛ مسعود عبدالهی


5. ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج

صفحه 32-43

حسین میرزایی‌ندوشن؛ جعفر حسین زاده؛ شهین مهرپور؛ پریسا پناهی؛ داریوش مهدیفر


6. اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه

صفحه 44-52

منصوره صداقتی؛ محمد حسن عصاره؛ محمد علی ابراهیمی؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ حمید سبحانیان


7. عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)

صفحه 53-62

لیلا میرجانی؛ اعظم سلیمی؛ محمد متینی زاده؛ خدیجه رضوی؛ مریم شهبازی


8. تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه

صفحه 63-70

میترا امام؛ لیلا میرجانی؛ محسن حسام زاده حجازی؛ محمد علی سلطانی پور


9. باززایی گیاه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria raddeana) از طریق ریزنمونه‌های گلبرگ و برگ

صفحه 71-83

سلاله صلاحی صدر؛ هدایت زکی زاده؛ محمد رضا نقوی؛ جمال العلی الفتی


10. تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس

صفحه 84-100

مسعود بابائیان؛ داوود آزادفر؛ محمد هادی پهلوانی؛ زهره سعیدی؛ محمد حسین ارزانش


15. شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون

صفحه 143-154

بهمن رهنمون؛ حمید حاتمی ملکی؛ رضا محمدی؛ مجتبی نورآیین