ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis)

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، دانشیار، مرکز علم و فناوری زیست‌شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

2 دانشجوی دکترای نانوبیوتکنولوژی، مرکز علم و فناوری زیست‌شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

3 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی، مرکز علم و فناوری زیست‌شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

چکیده

غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) گیاه بومی اروپای مرکزی و جنوبی و از خانواده Caryophyllaceae می­باشد. این گیاه به­عنوان گیاه مهم و کمیاب در ایران به­حساب می­آید. غاسول صابونی کاربردهای متعددی در حوزه­های پزشکی، کشاورزی و بهداشت دارد. ساپونین یکی از ترکیبات فعال زیستی این گیاه است که در شیمی­درمانی مورد استفاده قرار می­گیرد. کشت بافت یکی از راه­های تکثیر این گیاه است که برای تولید ماده مؤثره استفاده می‎شود. ساپونین 10 ایزوفرم دارد که در مهار ترجمه ریبوزوم و سمیت سلولی متفاوتند. یکی از ایزوفرم­های ساپونین SO6 می­باشد. در این تحقیق، به­منظور بررسی حضور پروتئین، SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی، کشت بافت این گیاه به­وسیله متغیرهایی مانند غلظت­های مختلف تنظیم‎کننده­های رشدی و عوامل محیطی، در شرایط درون شیشه­ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از موفقیت­آمیز بودن کشت بافت این گیاه، استخراج پروتئین از این گیاه انجام شد و حضور پروتئین، SO6 در کالوس با استفاده از روش وسترن­بلات، تأیید و میزان پروتئین از طریق روش الایزا اندازه­گیری شد. نتیجه آزمایش‌ها نشان­داد که بذر گیاه با استفاده از تیمار مناسب قادر به جوانه­زنی بوده و کالوس حاصل از ریشه گیاه غاسول­صابونی بیشترین میزان پروتئین SO6 را داشت.  

کلیدواژه‌ها


-  Abdollahi, M., Honari, H., Nazarian, S.H. and Masoudi Kerahroudi, M., 2017. Subcloning and expression of SO6 gene, Saponaria Officinalis plant in E. coli and investigation of antibody titer in laboratory rat. J. Shahid Sadoughi Univ Med. Sci. 24(12):1024-1033.
-  Augustin, J.M., Kuzina, V., Andersen, S.B. and Bak, S., 2011. Molecular activities, biosynthesis and evolution of triterpenoid saponins. Phytochemistry, 72(6):435-457.
-  Bewley, J.D., 1997. Seed germination and dormancy. Plant Cell, 9: 1055-1066.
-  Carzaniga, R., Sinclair, L., Fordham-Skelton, A.P., Harris, N. and Croy, R.R., 1994 Cellular and subcellular distribution of saponins, type-1 ribosome-inactivating proteins, in soapwort (Saponaria officinalis L.). Planta, 4: 461-470.
-  Ehyayi, H. and Khajehoseyni, M., 2012. Evaluation of germination characteristics and sleep in 30 mass medicinal plants. Iranian Journal of Field Crops Research, 9: 651-658.
-  Emam, M., Ghamari Zare, A., Asadicorom, F. and Looki Anaraki, K., 2013. Micropropagation of Amygdalus scoparia L. by bud and embryo culture. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 21:77-86.
-  Guy, C., Haskell, D., Neven, L., Klein, P. and, Smelser, C., 1992. Hydration-state-responsive proteins link cold and drought stress in spinach. Planta, 188: 265-270.
-  Holobiuc, I., Helepciuc, F. and Mitoi, E.M., 2010. In vitro conservation under slow growth conditions of two rare plant species from Caryophyllaceae family. Electronic Journal of  Biology. 6(4): 86-91.
-  Fatima, Z., Mojib, A., Fatima, S., Arshi,  A. and Umar, S.H., 2009. Callus induction, biomass growth, and plant regeneration in Digitalia lanata Ehrh. influence of plant growth regulators and carbohydrates. 33: 393-405.
-  Jia, Z., Koike, K. and Nikaido, T., 1998. Major triterpenoid saponins from Saponaria officinalis. Journal of Natural Products, 61: 1368-1373.
-  Karimi, M., Kazemitabar, S.K., Azad Bakht, M. and Nematzadeh, G., 2014. Tissue cultur studty in foxglove plant (Digitalis Nervosa Staud & Hochst). Journal of Crop Breeding, 6: 13.
-  Linke, D., 2009. Detergents: an overview. Methods in Enzymology, 463: 603-617.
-  Lokker, C. and Cavers, P.B., 1995 The effects of physical damage on seed production in flowering plants of Saponaria officinalis. Canadian Journal of Botany, 73(2): 235-243.
-  Murashige, T. and Skoog, F., 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15(3): 473–497.
-  Nabaee, M., Roshandel, P. and Mohammad Khani, A., 2013. The effects of Plant Growth Regulators on Breaking Seed Dormancy in Silybum marianum L. Journal of Cell & Tissue  Spring, 4(1): 45-54
-  Ourmazd, P. and Chalabian, F., 2006. Tissue culture and organogenesis of Salvia nemorosa.  Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 69- 79
-  Puri, M., Kaur, I., Perugini, M.A. and Gupta, R., 2012. Ribosome-inactivating proteins: current statusand biomedical applications. Drug Discov. Today, 17: 83-774.
-  Sarkheil, P., Omidi, M., Peyghambari, S.A. and Davazdahemami, S., 2009. The effects of plant growth regulators and explants on callogenesis, regeneration and suspension culture in Foeniculum vulgare Mill. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 25: 3. 364-375
-  Safarnejad, A. and Darroudi, H., 2016. Indirect regeneration of Acer monospessulanum by in vitro techniques. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 25. 1. 1-12
-  Stirpe, F., Gasperi-Campani, A., Barbieri, L., Falasca, A., Abbondanza, A. and Stevens, W.A., 1983. Ribosome-inactivating proteins from the seeds of Saponaria officinalis L. (soapwort), of Agrostemma githago L. (corn cockle) and of Asparagus officinalis L. (asparagus), and from the latex of Hura crepitans L. (sandbox tree). The Biochemical Journal, 216(3): 617. 617–625
-  Stirpe, F., 2004. Ribosome-inactivating proteins. Toxicon, 44: 83-371.