کلیدواژه‌ها = یونجه یکساله
بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula)

دوره 22، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 43-54

مریم فروزانفر؛ محمدرضا نقوی؛ سیّد علی پیغمبری؛ علی اشرف جعفری؛ سعید نصیری کمال آباد


بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 231-240

صادق اسفندیاری؛ علی مراد حسن لی؛ هوشمند صفری


اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture)

دوره 16، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 182-197

عباس قمری زارع؛ سعید رضوانی؛ مسیح فروتن


مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 285-294

صادق اسفندیاری؛ علی مراد حسن لی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری


بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa)

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 295-284

مریم جبلی؛ محبت علی نادری شهاب؛ احمدعلی پوربابایی؛ عباس قمری‌زارع


اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله

دوره 12، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 83-90

سعیده ملکی فراهانی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ رضا توکل افشار؛ محمدرضا چائی‏ چی


اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 27-38

عباس قمری زارع؛ مریم جبلی؛ محمد فتحی‌پور؛ حسین حیدری شریف آباد


بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، آبان 1380، صفحه 1-23

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش


تولید مثل و تلاقیهای بین گونه ای در یونجه های یکساله

دوره 3، شماره 1، آبان 1379، صفحه 33-62

حسین میرزایی ندوشن