کلیدواژه‌ها = اکالیپتوس
تعداد مقالات: 10
1. اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 42-53

عاتکه توکلی نیا؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی


2. بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 192-202

زهرا آبروش؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام؛ عبدالرحمن مرید


3. تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-100

سعیده قدیری سردرود؛ عباس قمری زارع


4. تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 304-313

زینب شمس؛ محمد حسن عصاره؛ شکوفه انتشاری؛ محمد متینی زاده؛ عباس قمری زارع


5. اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis).

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-27

محمد هادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ محمد علی مشکوه؛ مهدی سلطانی


6. جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 313-323

زهرا وطن پور؛ محمد حسن عصاره؛ عباس قمری زارع؛ خدیجه کیارستمی


7. تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 38-46

آناهیتا شریعت؛ محمد حسن عصاره


8. مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 385-400

محمد حسن عصاره؛ آناهیتا شریعت


9. بررسی رخداد و بهبود عارضه شیشه‌ای شدن اندامها در کشت بافت گیاهی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 65-80

محمدحسن عصاره؛ مایکل هنرتی


10. بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-32

محمدحسن عصاره