تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، زیست‌شناسی علوم گیاهی، دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

2 نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

گونه Eucalyptus saligna درختی است با خواص دارویی، چوب صنعتی و رشد سریع‌ که برای جنگل‌‌کاری در ایران مناسب می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان توسعه جنگل‌کاری و مشکلاتی که در تکثیر اکالیپتوس‌ها به روش‌های معمول وجود دارد، روش‌های ریزازدیادی برای تولید نهال گونه‌ها و ارقام مرغوب آنها مورد توجه قرار گرفت. روش جنین‌زایی سوماتیکی برای اولین بار در تکثیر گونه E. saligna در این پژوهش به‌کار گرفته شد. چهار نوع ریزنمونه، ریشه، ساقه، برگ و هیپوکوتیل ناشی از گیاهچه‌های بذری رشد یافته در شرایط درون شیشه‌ای در محیط کشت MS با 13 تیمار هورمونی متفاوت برای جنین‌زایی سوماتیکی بررسی شدند. بهترین ریزنمونه ریشه و بهترین تیمار، تیمار حاوی mg/l 2، 2,4-D و mg/l 2 کینتین بودند. در کل نتایج جنین‌زایی سوماتیکی این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش‌های انجام شده بر روی اکالیپتوس‌ها مؤثر‌تر بود و کالوس‌های جنین‌زا به‌منظور رسیدن به مرحله بلوغ به 3 تیمار محیط کشت MS حاوی ABA با غلظت‌های متفاوت منتقل شده و تیمار حاوی بیست ppm از ABA سه مرحله کروی، قلبی و اژدری را به وضوح نشان داد.

کلیدواژه‌ها