جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با نمونه‌گیری از نهال‌های دو گونه مهم اکالیپتوس به نام‌های Eucalyptus melliodora وE. microcarpaیک روش تکثیر مطمئن برای باززایش گیاه در شرایط درون شیشه‌ای بدست آمد. کالوس‌هایی با باززایش بالا از نمونه‌های لپه و زیرلپه از هر دو گونه (لپه و محور زیرلپه در گونه E. melliodoraبهترتیب 35/0 و 30/0 و در گونه E. microcarpaبه‌ترتیب 42/0 و 38/0) پس از کشت بر روی محیط غذایی MS با 30 میلی‌گرم در لیتر شکر، 8/6 گرم در لیتر آگار، 1/0 میلی‌گرم در لیترBAP و 5/0 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D بدست آمد. در بعضی مراحل، باززایش مستقیم شاخه بدون عبور از مرحله کالوس در هر گونه اتفاق افتاد. در این موارد گاهی جنین‌های بدنی از سطح کالوس‌های اندامی مشاهده شدند. شاخه‌های باززایش شده از هر دو گونه قابلیت تولید ریشه را روی محیط MS تغییر یافته عاری از تنظیم کننده‌های رشد داشتند و گیاهچه‌ها با موفقیت 35 درصدی به خاک منتقل شدند.

کلیدواژه‌ها