اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis).

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک شامل 100%، 70% و 40% ظرفیت زراعی (FC) بر زیست‌توده، اجزاء زیست‌توده، نسبت ریشه به شاخه (R/S)، سطح برگ ویژه (SLA) و کارایی مصرف آب (WUE) بر روی اکالیپتوس (Dehnh camaldulensis Eucalyptus) و در شرایط اقلیمی خشک، در ایستگاه تحقیقات بیابان شهید صدوقی یزد در طول سال‌‌های 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار و در شرایط لایسیمتری انجام شد. نتایج بررسی‌‌های به‌عمل آمده نشان داد که کاهش رطوبت خاک تأثیر معنی‌‌داری بر کاهش تولید زیست‌توده، اجزاء زیست‌توده (شاخه، برگ و ریشه) و نسبت ریشه به شاخه داشت. کارایی مصرف آب و سطح برگ ویژه بطور معنی‌‌داری با افزایش تنش خشکی افزایش یافت، هرچند اختلاف معنی‌‌داری بین تیمارهای 70% و 40% ظرفیت زراعی مشاهده نگردید. ضمن اینکه کارایی مصرف آب در رابطه با چوب تولیدی در تیمار 70% ظرفیت زراعی نسبت به سایر تیمار‌‌ها از وضعیت بهتری برخوردار و ‌‌دارای اختلاف معنی‌‌داری نسبت به سایر تیمارها بود. 

کلیدواژه‌ها