نویسنده = عبّاس قمری‌زارع
تعداد مقالات: 10
1. واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-56

صدف خسروان؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمدعلی ابراهیمی


2. ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-86

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ فرشته اسدی‌کرم؛ کیوان لوکی انارکی


3. بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-55

خدیجه پالوانه؛ عباس قمری زارع؛ محمود لطفی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ فرشته اسدی‌کرم؛ سید‌رضا طبائی‌عقدایی


4. تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 304-313

سعیده قدیری سردرود؛ عبّاس قمری‌زارع؛ محمدحسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


5. ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 253-260

سپیده توسلی عسگری؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ محمود خسروشاهلی؛ منصوره صداقتی


6. ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 74-82

شکوفه ناصر؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


7. ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 142-158

مریم اکبری‌خباز؛ عباس قمری زارع؛ مه لقا قربانلی؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام


8. کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی

دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 155-162

عباس قمری زارع؛ محمد حسن عصاره؛ مه‌لقا قربانلی؛ شکوفه شهرزاد؛ بهاره الهوردی‌ممقانی


9. اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 345-363

عباس قمری زارع؛ علی قاسم زاده‌ دقیق؛ علی اشرف جعفری


10. اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp.

دوره 12، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 229-241

عباس قمری زارع؛ مریم جبلی؛ محمد فتحی‌پور