ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) یکی از گونه‌های گیاهی با‌ارزش ماسه‌زارهای ایران می‌باشد. نظر به اهمیت این گونه در امر بیابان‌زدایی، مشکلات زادآوری طبیعی، نیاز به حفظ ذخایر ژنتیکی در شرایط فراسرد و ریزازدیادی آن مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای خراش داده شده با محلول هیپوکلریت سدیم 25/1% w/v به ‌مدت 15 دقیقه سترون‌ شدند و بعد در محیط پایه MS (2/1) کشت گردیدند. گیاهچه‌های بدست آمده پس از 3 هفته از محل یقه قطع و در 8 تیمار در محیط پایه MS با ترکیبات متفاوتی از هورمون‌های BAP، 2ip، Kin و IBA با 4 تکرار برای شاخه‌زایی استقرار یافتند. بر‌اساس نتایج به ‌دست ‌آمده، محیط کشت پایه MS حاوی هورمون‌های 2ip و BAP (هر‌ کدام به مقدار 5/0 میلی‌گرم بر لیتر) و IBA به میزان 01/0 میلی‌گرم بر لیتر، به‌عنوان بهترین محیط شاخه‌زایی و محیط کشت MS تغییریافته بدون هورمون، به‌عنوان برترین محیط ریشه‌زایی تعیین گردید. گیاهچه‌های ریشه‌دار شده پس از انتقال به گلدان‌های حاوی خاک عرصه به گلخانه منتقل و مراحل سازگاری طی ده روز انجام شد.

کلیدواژه‌ها