تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اکالیپتوس‌ها متعلق به خانواده Myrtaceae و بومی‌ استرالیا هستند. گونه Eucalyptus rubida یک گونه سریع‌الرشد با تولید چوب، خواص دارویی بالا و مناسب جنگل‌کاری در بخشی از مناطق ایران است. بعلت آنکه ایران ازجمله کشورهای با پوشش کم جنگلی است، تولید انبوه گونه مذکور در جنگل‌کاری‌ها مفید می‌باشد. بنابراین در این پژوهش اثر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در E. rubida مورد بررسی قرار گرفت. اکسین‌ها و سیتوکینین‌ها دو گروه از تنظیم‌کننده‌های رشد می‌باشند که در کالوس‌زایی و پیشبرد کالوس به سمت جنین‌زایی و یا اندام‌زایی در غلظت‌های متفاوت نقش بسزایی دارند. بنابراین بذر E. rubida به‌‌منظور تولید گیاهچه‌های عاری از آلودگی در محیط کشت MS با نصف میزان نیترات کشت شد. از کاشت ریزنمونه‌های برگ کوتیلدونی‌، ریشه و ساقه گیاهچه‌های حاصل در محیط کشت MS با 9 تیمار هورمونی مختلف TDZ و 2,4-D جهت کالوس‌زایی و متعاقب آن اندام‌زایی از کالوس استفاده شد‌. بر اساس تجزیه نتایج آزمون آماری بهترین تیمار جهت کالوس‌زایی mg/l 5/0 :TDZ، mg/l 1 :2,4-D، تولید کالوس‌های ریشه‌زا mg/l 1/0 :TDZ، mg/l 1 :2,4-D و تولید کالوس‌های جنین‌زا mg/l 5/0 :TDZ، mg/l 5/0 :2,4-D شناسایی گردید. 

کلیدواژه‌ها