دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، اسفند 1393 
3. شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران

صفحه 168-180

حمید بینا؛ حامد یوسف زاده؛ محمد اسماعیل پور؛ امید اسماعیل زاده


5. بررسی رابطه بیان ژن‌های اصلی مسیر MEP و میزان تولید مونوترپن‌ها در Artemisia annua

صفحه 192-200

رزگار سیدرحمانی؛ محمد رضا نقوی؛ ولی اله محمدی؛ مجتبی رنجبر


6. توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 201-210

حسین میرزایی ندوشن؛ حسن روحی‌پور؛ فرشته اسدی کرم؛ زینب زارع؛ سلمان زارع


7. بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata

صفحه 211-224

منصوره صداقتی؛ میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ محمدحسن عصاره؛ خدیجه کیارستمی


11. ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره

صفحه 261-277

محرم ولی زاده؛ عبدالرضا باقری؛ جعفر ولی زاده؛ محمدحسین میرجلیلی؛ نسرین مشتاقی