القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پست الکترونیک montazeri1386fm@yahoo.com:

2 استاد، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 مربی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

باریجه (Ferula gummosa Boiss.) گیاه ارزشمند دارویی، صنعتی از خانواده چتریان و بومی ایران می‎باشد که درحال انقراض است. اخیراً تلاش‌های زیادی در زمینه تولید متابولیت‌های ثانویه از طریق کشت ریشه‎های مویین گیاهان دارویی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، امکان دست‌ورزی ژنتیکی این گیاه با هدف القای ریشه‎های مویین بررسی شد. هم‌کشتی ریزنمونه‎های هیپوکوتیل، کوتیلدون، برگ، ریشه، جنین‎های 14-10روزه و کالوس، با استفاده از چهار سویه اگروباکتریوم رایزوژنز شامل 15834، A4، 1724و 2659 انجام شد. اثر سه محیط کشت فاقد هورمونMS1، MS2/1 وMS4/1 برریشه‎زایی، بررسی شد. طبق نتایج بدست آمده، القای ریشه مویین در گیاه باریجه، تحت تأثیرسویه‎های اگروباکتریوم رایزوژنزو نوع ریزنمونه قرار گرفت، به‎نحوی که بعد از حدود 14روز از تلقیح فقط ریزنمونۀ جنین‎های14-10روزه و سویه اگروباکتریوم 15834 منجر به القای ریشه مویین گردید. محیط MS2/1برای ظهور ریشه‎های مویین مؤثر بود. الکتروفورز محصولات PCR، تلفیق موفق T-DNA در ژنوم ریشه‎های مویین را اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها