بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار، دکترای تخصصی اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران پست الکترونیک: gh.mirzaghaderi@uok.ac.ir

3 استادیار، دکترای تخصصی اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مونوترپن‌ها یکی از مهمترین گروه‌های تشکیل‌دهنده ترپن‌ها می‌باشند که به صورت موادی مانند لیمونن، کارواکرول و تایموکینون در بذر گیاه سیاه‌دانه وجود دارند. از ژن‌های مهم اثرگذار در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌ها ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (GPPS) است که تولیدکننده پیش‌ساز مونوترپن‌ها می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی بیان رونویسی این ژن در ژنوتیپ‌های گیاه دارویی سیاه‌دانه بود، بنابراین استخراج RNA، سنتز cDNA، جداسازی و تعیین توالی این ژن از گیاه دارویی سیاه‌دانه انجام شد. در ادامه بیان GPPS از طریق RT-PCR نیمه‎کمی، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن‌های GPPS و GAPDH انجام شد. نتایج حاصل از RT-PCR نیمه‎کمی نشان داد که بیان رونویسی ژن ژرانیل دی‌فسفات‎سنتاز در بافت‌های ساقه و برگ به طور معنی‌داری بیشتر از بافت‌های ریشه، کپسول و بذر می‌باشد. قطعه توالی‌یابی شده مربوط به ژن GPPS در پایگاه داده‎های ژنومی (NCBI) به شماره دسترسی KF614970.1 وجود دارد.

کلیدواژه‌ها