بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد واحد کرج

2 نویسنده و مسئول مکاتبات، استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور پست‌الکترونیک: Psalehi@rifr-ac.ir

3 مربی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

4 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

بابونه گیاهی علفی و چند​ساله از خانواده Asteraceae است و جنس آنتمیس دومین جنس بزرگ این تیره محسوب می‌شود. آگاهی از تنوع و تمایز ژنتیکی ژنوتیپ​ها و اطلاع از نحوه عمل ژن​های مربوطه، برای برنامه​ریزی​های به​نژادی ضروریست و می‌تواند نقش مهمی را در اصلاح نباتات ایفا نماید. یکی از روش‌های بررسی تنوع در جوامع مختلف گیاهی الکتروفورز پروتئین‌هاست. به‌همین منظور و برای بررسی تنوع ژنتیکی سه گونه بابونة جنس Anthemis، 90 ژنوتیپ از نه جمعیت (یک جمعیت از گونه A. pseudocotula، دو جمعیت از گونه  A.haussknechtti و شش جمعیت ازA.triumfetti ) با استفاده از الگوی الکتروفورز مورد مطالعه قرار گرفتند. براساس الگوی SDS-PAGE، تعداد 24 نوار مشاهده شد که گونه‌های A.hausksnecktti و  A.triumfettti با 23 باند بیشترین و گونه A. pseudocutula با 17 باند، کمترین تعداد باند را داشتند. بیشترین تعداد باندهای پلی‌مورف در گونه A.triumfetti و کمترین تعداد در گونه A.haussknecktti مشاهده گردید. میانگین درصد پلی​مورفیسم برابر با 07/49% بود. البته در هیچ‌یک از جمعیت​ها باند خصوصی مشاهده نگردید. بیشترین تمایز ژنتیکی بین جمعیت رامیان متعلق به گونه A.triumfetti و ایوان از گونه A.haussknecktti بود. بیشترین فاصلة ژنتیکی و کمترین شباهت بین گونه​های A.haussknecktti و A.triumfettiوجود داشت. تجزیه واریانس مولکولی تمایز ژنتیکی میان جمعیت‌های یک گونه را 57% و تمایز درون جمعیت​ها را 43% نشان داد. البته همبستگی بین فواصل ژنتیکی حاصل از داده​های پروتئینی و فواصل جغرافیایی نتایج را از لحاظ آماری معنی​دار نشان داد (3049/0 R2= و 01/0 P=).

کلیدواژه‌ها