کلیدواژه‌ها = اسپرس
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-27

سعید دوازده امامی؛ محمدعلی علیزاده؛ صادق جلالی؛ حسین زینلی


2. ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-326

محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه


3. بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 156-164

حیدر پناه پور؛ علی اشرف جعفری؛ محمدرضا پهلوانی


5. بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-102

امین ویسی پور؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقا فخر میرلوحی


6. تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 181-198

مرضیه بقایی نیا؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی


7. اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 256-269

محمد مهدی مجیدی؛ محمدرضا جزایری؛ قاسم محمدی نژاد


8. بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 158-171

سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی ضیایی نسب


9. تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 80-91

پروین رامک؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مسعود رفیعی؛ کریم خادمی


10. مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 365-375

عبدالرضا نصیرزاده؛ مجید خرم شکوه؛ حسین حیدری شریف‌آباد


11. بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 465-479

عبدالرضا نصیرزاده؛ مجید خرم شکوه


12. آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 41-86

مهدی رضائیان؛ عباس قمری زارع؛ حسین حیدری شریف آباد


13. مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1379، صفحه 37-57

فریدون انصاری اصل؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ عبدالرضا نصیرزاده