بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد، اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه برخی صفات فیزیولوژیک ارقام اسپرس زراعی در شرایط کم آبیاری و شناسایی ارقام متحمل به خشکی انجام شد. تعداد 10 رقم محلی اسپرس طی دو چین در قالب طرح کرت­های خرد شده در زمان و در دو محیط رطوبتی عدم تنش و تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی­داری را بین ارقام اسپرس برای تمام صفات به‌ غیر از نسبت کلروفیل (a/b) و کاروتنوئید نشان داد. البته عملکرد علوفه و سایر صفات (به غیر از محتوی پرولین) بطور قابل ملاحظه­ای در اثر تنش کاهش یافتند. در شرایط عدم تنش ارقام فریدون­شهر2 و خوانسار2 و در شرایط تنش ارقام اصفهان، فریدون­شهر2 و کرمان از عملکرد علوفه بیشتری برخوردار بودند. تنش خشکی باعث افزایش مقدار پرولین برگ گردید، به‌طوری‌که میانگین مقدار پرولین برگ در شرایط تنش افزایش بیش از 600 درصدی را نشان داد. درصد آب نسبی برگ و محتوای کلروفیل به‌ترتیب کاهش 28 و 14 درصدی را در شرایط تنش خشکی نشان دادند. به‌نحوی‌که نتایج تجزیه خوشه­ای در هر دو شرایط رطوبتی ارقام اسپرس را به سه گروه تفکیک نمود که در شرایط تنش گروه­های مقاوم، نیمه مقاوم و حساس نامگذاری شدند. البته، ارقام مقاوم برای استفاده در مطالعات بعدی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها