دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 4، مهر 1379، صفحه 1-136 
1. بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp

صفحه 1-23

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ علی میرحسینی


3. آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس

صفحه 41-86

مهدی رضائیان؛ عباس قمری زارع؛ حسین حیدری شریف آباد


5. مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران

صفحه 117-136

حسین حیدری شریف آباد؛ مرتضی اکبرزاده؛ ناصر انصاری؛ محمود یوسفی؛ قاسم نبئی؛ کریم باقرزاده؛ قاسم ابرسجی