دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 10، آذر 1381، صفحه 1-143 
2. بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp

صفحه 15-27

سعید کدخدایی؛ سید رضا طبائی عقدانی


4. بررسی اثر کربنات کلسیم بر تحمل به شوری برخی از ارقام یونجه

صفحه 38-55

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آبادی؛ فرخ رحیمزاده خویی


7. بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata

صفحه 91-129

علی اشرف جعفری؛ علی بشیر زاده؛ حسین حیدری شریف آباد