نویسنده = فرزاد مرادی
تعداد مقالات: 4
1. تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-108

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ ایرج رضایی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 315-328

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


3. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


4. بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-54

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ علی محبی؛ هوشمند صفری