راهنمای نویسندگان

برای دریافت جدیدترین شیوه نامه (راهنمای نگارش) نشریه اینجا  را مشاهده کنید.

برای دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان، اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت فرم تعهدنامه نشریه، اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع، اینجا را مشاهده کنید.

همکاران شاغل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و کلیه مؤسسات، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی استانی تابعه برای آشنایی با نحوه نگارش صحیح مشخصات سازمانی خود اینجا را مشاهده کنید.

هزینه انتشار مقالات نشریه علمی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان جنگلی و مرتعی ایران در سال 1400 رایگان است. استفاده و دسترسی به مقالات نیز برای تمامی مخاطبین رایگان است.