دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 6، آبان 1380، صفحه 1-140 
1. بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

صفحه 1-23

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمد حسین سنگتراش


4. تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus)

صفحه 57-77

شهین مهرپور؛ حسین میرزایی ندوشن؛ احمد مجد؛ فاطمه سفیدکن