تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus)

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزائ تهران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران

کلیدواژه‌ها