نویسنده = عزت الله فرشادفر
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


3. بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L.

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-69

عادله رافضی؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر


4. کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L.

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 247-253

عادله رافضی؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر


5. ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-13

محسن فرشادفر؛ شراره فارغی؛ عزت الله فرشادفر؛ علی اشرف جعفری