نویسنده = محمد متینی زاده
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-62

لیلا میرجانی؛ اعظم سلیمی؛ محمد متینی زاده؛ خدیجه رضوی؛ مریم شهبازی


2. تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 314-323

توران فیضی کمره؛ رامین رحمانی؛ حسن سلطانلو؛ محمد متینی زاده


3. تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-71

احمد حسینی؛ محمد متینی زاده؛ آناهیتا شریعت


4. تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 304-313

زینب شمس؛ محمد حسن عصاره؛ شکوفه انتشاری؛ محمد متینی زاده؛ عباس قمری زارع