نویسنده = پروین صالحی شانجانی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 247-258

محسن کلاگری؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرهاد اسدی؛ پروین صالحی شانجانی


2. بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 302-311

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ علی علیزاده


4. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 150-161

پروین صالحی شانجانی؛ مهناز قره‌چائی؛ علی‌اشرف جعفری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


5. اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 165-180

پروین صالحی شانجانی؛ جوزف جوانی وندرامین؛ محسن کلاگری


6. بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 139-154

پروین صالحی شانجانی؛ محمد حسن عصاره؛ محسن کلاگری