دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 5، مهر 1379، صفحه 1-157 
3. مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس

صفحه 37-57

فریدون انصاری اصل؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ عبدالرضا نصیرزاده


5. الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa)

صفحه 111-124

داود درویشی زیدآبادی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محسن حسام زاده؛ حسن مداح عارفی