دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 11، مهر 1382، صفحه 395-484 
2. ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر

صفحه 413-419

لیلا میرجانی؛ عباس قمری زارع؛ حسین میرزایی ندوشن؛ غلامرضا بخشی خانیکی


3. کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک

صفحه 421-428

اکبر عبدی قاضی جهانی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ احمد رزبان حقیقی؛ یوسف ایمانی؛ حمیده جوادی ممقانی


5. مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola

صفحه 443-463

نجاتعلی سالار؛ حسن مداح عارفی؛ مصطفی اسدی؛ عبدالرضا نصیرزاده