کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116-13185

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

در مطالعات سیتوژنتیک، تهیه نمونه میکرو سکوپی با پراکنش مناسب کروموزومها در سطح سلول و با وضوح کافی، از معضلاتی است که همیشه دامنگیر سیتولوژیستها بوده و می باشد. از این رو در این تحقیق از ترشحات دستگاه گوارش حلزون به جای آنزیم سیتاز که در هضم اجزای سلول و تهیه نمونه های شفاف میکروسکوپی به کار می ‎رود استفاده گردید تا امکان فراهم کردن یک ابزار بومی و سهل الوصول را بررسی نماید. به این منظور پس از جمع آوری تعداد زیادی حلزون از جنگلهای ارسباران ترشحات سیستم گوارشی آنها استخراج و به مدت 30 دقیقه در 4000 دور در دقیقه سانتریفوژ شده و در دمای صفر درجه نگهداری گردید. به منظور آزمون فرآورده حاصل در مطالعات مـیکروسکوپی سلولهای مریستمی در گونه ای از آگروپیرون، پس از انجام مراحل پیش تیمار، هیدرولیز و رنگ آمیزی از این فرآورده جهت هضم سایر اجزا سلولی استفاده شده و موجب شد که کروموزومها به صورت یکنواخت در صفحه متافازی سلول پخش شوند.

کلیدواژه‌ها