بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور استفاده از توانمندی‌‌های گردوی ایرانی، از جنبه‌های مختلف به‌ویژه اصلاح ژنتیکی آن، این تحقیق در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. بدین منظور، ابتدا درختان پدری و مادری با خصوصیات مورفولوژیک متفاوت انتخاب گردیدند. سپس با پوشاندن گل‌های ماده و جمع‌آوری دانه‌های گرده از پایه‌های مورد مطالعه، با فرا رسیدن شرایط مساعد لقاح، اقدام به انجام تلاقی گردید. پس از آن بذرهای حاصل از تلاقی در فصل رسیدن میوه‌ها برداشت شده و در نهالستان کشت گردیدند. درصد سبزشدن و استقرار نهال، قطر نهال و طول نهال‌های به‌دست آمده اندازه‌گیری شدند. در ادامه، براساس اطلاعات به‌دست آمده ترکیب­پذیری خصوصی و عمومی محاسبه گردید. نتایج بررسی ترکیب‌پذیری عمومی نشان داد که والد مادری 12 در صفت درصد سبز شدن و استقرار نهال و والد پدری 6 در صفت ارتفاع نهال، بهترین ترکیب­پذیرها می‌باشند. همچنین در بررسی ترکیب‌پذیری خصوصی مشخص گردید که تلاقی والد مادری 11 با والد پدری 1 در صفت ارتفاع و قطر نهال بهترین عملکرد را داشت. همچنین تلاقی والد پدری 6 با والد مادری 12 در صفت درصد سبز شدن نهال تلاقی مناسبی بود.

کلیدواژه‌ها