کلیدواژه‌ها = این‌ویترو
تعداد مقالات: 3
1. انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 289-301

عباس صفرنژاد؛ مریم شورورزی؛ مرضیه دلیر


3. القای کالوس، باززایی و پرآوری زرشک بی‌‌دانه Berberis vulgaris)) در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 92-101

مرتضی سازمند؛ عباس صفرنژاد