کلیدواژه‌ها = تجزیه چند متغیره
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 172-185

سمیرا بهاروندی؛ سهراب الوانی نژاد؛ رقیه ذوالفقاری


2. بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-239

آفاق تابنده ساروی؛ مسعود طبری؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ کامبیز اسپهبدی؛ فرشته اسدی‌کرم


3. بررسی قرابت بین گونه‌ای در هشت گونه از جنس Tragopogon براساس ویژگی‌های کاریوتیپی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 112-121

رویا مقیمی فام؛ میر حبیب منافی؛ احمد رزبان حقیقی


4. ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 203-220

سیدرضا طبائی عقدائی؛ ابراهیم سلیمانی؛ علی‌ اشرف جعفری؛ محمدباقر رضایی