نویسنده = غلامرضا بخشی خانیکی
تعداد مقالات: 5
1. تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-207

حسین میرزایی ندوشن؛ زینب نظری؛ فرشته اسدی‌کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی


2. اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 42-53

عاتکه توکلی نیا؛ محمدحسن عصاره؛ آناهیتا شریعت؛ غلامرضا بخشی خانیکی


3. بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 134-141

سارا عمرانی صباغی؛ سید رضا طبایی-عقدایی؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی


4. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 150-161

پروین صالحی شانجانی؛ مهناز قره‌چائی؛ علی‌اشرف جعفری؛ غلامرضا بخشی خانیکی


5. ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 413-419

لیلا میرجانی؛ عباس قمری زارع؛ حسین میرزایی ندوشن؛ غلامرضا بخشی خانیکی