دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-161 
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR

صفحه 1-12

وجیهه قندهاری؛ اسدالله احمدی¬خواه؛ وحیده پیام نور


2. بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd)

صفحه 13-23

فرناز دادور؛ تیمور رستمی شاهراجی رستمی شاهراجی؛ محمد‌حسن عصاره؛ میترا امام؛ انوشیروان شیروانی


3. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 24-32

اقدس پسرکلو؛ محمدباقر باقریه¬نجار؛ منیژه میان¬آبادی؛ علی ستاریان؛ امین باقی¬زاده


5. بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill)

صفحه 45-55

خدیجه پالوانه؛ عباس قمری زارع؛ محمود لطفی؛ طیبه سهیلا نراقی؛ فرشته اسدی‌کرم؛ سید‌رضا طبائی‌عقدایی


6. بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی

صفحه 56-67

امین ابراهیمی؛ محمد‌رضا نقوی؛ منیژه سبکدست؛ امیر مرادی سراب شلی؛ کمال قدردان


8. ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین

صفحه 77-86

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ فرشته اسدی‌کرم؛ کیوان لوکی انارکی


11. روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb)

صفحه 119-131

فاطمه امینی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد‌مهدی مجیدی؛ فهیمه امینی؛ حمیدرضا دستجرد


13. بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران

صفحه 140-149

فروزش حسینی؛ محمد جعفر آقایی؛ شاهین واعظی؛ محمود خسروشاهلی