نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • آچاک، محمد یوسف بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • آچاک، محمد یوسف توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 114-122]
 • آریاکیا، الیاس ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • آرمینیان، علی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 111-122]
 • آزاد، علی قربان مطالعه ویژگیهای کاریوتیپی جمعیتهایی از گونه گیاهی سبد Stipagrostis pennata با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 194-201]
 • آزاد، علی قربان بررسی همبستگی‌های کاریوتیپی به منظور سنجش قرابت ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه Stipagrostis pennata [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 361-372]
 • آزادی، پژمان بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • آزادبخت، محمد بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ‌‌های گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch& Mey.) نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • آزادفر، داوود مقایسه سطوح پراکسیدازی و کاتالازی کلن‌‌های مختلف Populus euramericana [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 261-272]
 • آزادفر، داوود بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • آزادفر، داوود بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • آزادفر، داوود بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • آزادفر، داوود بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • آزادفر، داوود تکنیک نجات جنین ابزاری در دورگ‏گیری بین‏جنسی در خانواده بید (Salix alba X Populus caspica) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 149-157]
 • آزادفر، داوود تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • آزادفر، داوود تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]
 • آزبورن، بروس میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 26-40]
 • آقایی، محمدجعفر پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • آقایی، محمد جعفر بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 140-149]
 • آقایی، محمد جعفر مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 304-312]
 • آقابراتی، اشرف تغییر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در اقاقیا (Robinia pseudoacacia L) و عرعر Ailanthus altissima Mill. Swingle)) در واکنش به آفت‌زدگی در ماه‌های مختلف سال [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 234-244]
 • آقاجعفری، مه لقا مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 125-132]
 • آقاخانی، سیاوش شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • آقاعباسی، کیان بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 101-113]
 • آقا علی، زهرا تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 79-91]
 • آل بویه، رکن الدین محمد ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]
 • آهنی، حمید زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 208-220]

ا

 • ابراهیمی، امین بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • ابراهیمی، محمدعلی ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • ابراهیمی، محمدعلی واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • ابراهیمی، محمد علی ارزیابی و مقایسه پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای دانه در برخی از گونه‌‌های آژیلوپس ایران [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 198-208]
 • ابراهیمی، محمد علی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • ابراهیمی، مرتضی تأثیر برخی تنظیم‌کننده‌‌های رشد، منبع کربن و اسیدهای‌ آمینه بر جنین‌های رویشی حاصل از کشت سوسپانسیون گیاه یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 63-73]
 • ابراهیمیان، مریم ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • ابراهیمیان، مریم تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • ابرسجی، قاسم مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 117-136]
 • ابریشم‌چی، پروانه تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 129-141]
 • ابرهیمی، محمد علی بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 175-181]
 • ابروش، زهرا ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 86-97]
 • ابوفاضلی، نفیسه بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • اجتهادی، حمید تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 129-141]
 • احساسات وطن، مریم باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • احقاقی، رویا مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • احمدی، اکرم تکنیک نجات جنین ابزاری در دورگ‏گیری بین‏جنسی در خانواده بید (Salix alba X Populus caspica) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 149-157]
 • احمدی، الهه تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • احمدی، جعفر مطالعه الگوی بیان MicroRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی در اجداد و خویشاوندان وحشی و اهلی گندم [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • احمدی، منصوره ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • احمدیان تهرانی، پریچهره مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 37-57]
 • احمدیان چاشمی، نجمه تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • احمدپور، فاطمه بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 202-212]
 • احمدی¬خواه، اسدالله بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • احمدراجی، مانا روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • احمد راجی، مانا مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • احمدلو، فاطمه اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • احمدلو، فاطمه شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • احمدی مزرعچه، اعظم تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]
 • ادنانی، سید مهدی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • ادنانی، سید مهدی ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • ایرانی، سیاره بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • ایرانمنش، یعقوب بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • ایرانمنش، یعقوب ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • ایران منش، یعقوب بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • ایران منش، یعقوب بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • ایران نژاد پاریزی، محمدحسین اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 273-283]
 • اربابیان، صدیقه تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • ارزانش، محمد حسین تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • ایزانلو، علی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • ایزدپناه، معصومه تکثیر تغییر غیرجنسی صنوبر لرزان (Populus tremula) به روش کشت بافت [دوره 3، شماره 1، 1379، صفحه 87-108]
 • ایزدپناه، معصومه تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 81-99]
 • ایزدپناه، معصومه ریزازدیادی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) به شیوه کشت بافت [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 53-73]
 • ایزدپناه، معصومه بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 327-341]
 • ایزدی دربندی، علی روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • ایزدی دربندی، علی تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • ایزدی دربندی، علی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • ایزدی‌دربندی، علی مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • اسپنانی، سهیلا مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 112-124]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • اسپهبدی، کامبیز ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • اسپهبدی، کامبیز وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • اسپهبدی، کامبیز تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • استواری، احمد ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • اسدی، فرهاد ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • اسدی، مصطفی ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • اسدی، مصطفی مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • اسدی، ملک حسین بررسی اثر فلز روی بر بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز با PCR در زمان واقعی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 190-198]
 • اسدی‌کرم، فرشته بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • اسدی کرم، فرشته بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • اسدی کرم، فرشته بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • اسدی کرم، فرشته تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • اسدی کرم، فرشته توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • اسدی کرم، فرشته توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • اسدی کرم، فرشته بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 175-181]
 • اسدی کرم، فرشته تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp. [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 177-188]
 • اسدی کرم، فرشته ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 99-117]
 • اسدی کرم، فرشته بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 1-23]
 • اسدی‌کرم، فرشته بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • اسدی‌کرم، فرشته ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • اسدی‌کرم، فرشته بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • اسدی‌کرم، فرشته تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 199-207]
 • اسفندیاری، سعید بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • اسفندیاری، صادق بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 231-240]
 • اسفندیاری، صادق مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • اسفندیاری، صادق بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • اسماعیلی، احمد خاموشی سیستمیک ژن کدکننده آنزیم تبائین -6- اُ- دمتیلاز در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) با استفاده از فن خاموشی ژن با القا ویروس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • اسماعیلی، احمد جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 165-176]
 • اسماعیلی، فرانک ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • اسماعیل پور، محمد شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 168-180]
 • اسماعیل زاده، امید شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 168-180]
 • اسماعیل زاده، امید امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 58-71]
 • اسماعیلی شریف، مسعود مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • اشرف جعفری، علی ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 314-322]
 • اشرف جعفری، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • اشرف جعفری، علی اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • اشرف جعفری، علی مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • اشرف جعفری، علی بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • اشرف جعفری، علی تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • اشرف جعفری، علی‌ بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • اشرف جعفری، علی‌ ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • اشرق جعفری، علی بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • اشرق جعفری، علی مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته‌های مصنوعی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 175-180]
 • اشرق جعفری، علی بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 271-284]
 • اشرق جعفری، علی مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 133-152]
 • اشرق جعفری، علی بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 163-175]
 • اشرق جعفری، علی بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 189-208]
 • اشرق جعفری، علی بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • اشرق جعفری، علی تجزیه ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در والدین و خانواده‌های ناتنیFestuca arundinacea [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 99-124]
 • اشرق جعفری، علی بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • اشرق جعفری، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • اشرق جعفری، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • اصغری، علی بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 39-54]
 • اصغری، علی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • اصغری، علی بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 143-153]
 • اصغری، علی بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • اصغری، علی استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]
 • اصغری ذکریا، رسول تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • اصغری¬زکریا، رسول بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 202-212]
 • اصغری زکریا، رسول بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه‌های شمال غرب ایران [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 132-139]
 • اصغری زکریا، رسول ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • اصفهانی، مسعود ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • اطمینان، علیرضا بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • اعتماد ایوبی، سید مسیح ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • اعزازی، سمیه تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • اعلمی، علی ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • افضلی، اورانوس اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دوگونه Melilotus officinalis و M. alba [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 128-143]
 • افضلی فر، امین ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • افکار، سهیلا تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 132-142]
 • افیونی، داوود بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • اقتصادی، علی روش کشت تخمدان بالغ در تکگثیر جنسی گیاه Argania spinosa L.SKeels [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 29-36]
 • اکبری، اعظم تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • اکبری، اعظم اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • اکبری‌خباز، مریم ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • اکبرزاده، مرتضی مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 117-136]
 • اکبری موسوی، زهرا شکستن رکود و جوانه‌زنی بذر گلابی‌وحشی (Pyrus spp) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 92-104]
 • اکبرنیا، مسلم ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • اکبر نیا، مسلم اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 192-204]
 • اکبری نیا، مسلم بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • الیاسی، ریزان بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • الیاسی، ریزان بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • الداغی، مجید تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • الفتی، جمال العلی باززایی گیاه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria raddeana) از طریق ریزنمونه‌های گلبرگ و برگ [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 71-83]
 • اله دو، مریم بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • الهوردی‌ممقانی، بهاره کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • الوانی نژاد، سهراب وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • الوانی نژاد، سهراب ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 172-185]
 • امام، میترا بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • امام، میترا ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • امام، میترا تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • امام، میترا بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • امام، میترا ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 134-144]
 • امام، میترا ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • امام، میترا تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 327-336]
 • امام، میترا بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • امام، میترا تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • امام، میترا تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • امام، میترا توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • امام، میترا بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • امام، میترا اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • امام، میترا بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • امام، میترا بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 134-141]
 • امام، میترا تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • امام، میترا تکثیر درون شیشه‌ای گونه اوجا (Ulmus carpinifolia)، از طریق کشت جوانه [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 296-304]
 • امام، میترا تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 222-230]
 • امام، میترا ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • امام، میترا تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 170-174]
 • امام، میترا ریزازدیادی گونه کیکم ( (Acer cinerasens از طریق کشت سرشاخه [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 37-52]
 • امام، میترا ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica )از طریق کشت میانگره [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 113-122]
 • امام، میترا بررسی مقایسه ای ویژگیهای تشریحی نمونه های کشت شده در شیشه با گیاهان روییده در محیط طبیعی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 103-113]
 • امام، میترا تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 11-36]
 • امام، میترا تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 81-99]
 • امام، میترا ریزازدیادی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) به شیوه کشت بافت [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 53-73]
 • امام، میترا تکثیر درون شیشه‌ای درخت نوش (Thuja orientalis L.) از طریق سرشاخه‌های آن [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • امام، میترا اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر تکثیر درون شیشه ای گیاه نوش (Thuja orientalis) [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 399-411]
 • امام، میترا تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • امام، میترا ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 86-97]
 • امانی، منوچهر استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر راش Lipsky Fagus orientalis [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 257-264]
 • ایمانی، بهرام اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • ایمانی، علی مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 304-312]
 • ایمانی، علی اکبر بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • ایمانی، علی اکبر بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • ایمانی، علی اکبر بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • ایمانی، علی اکبر استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]
 • ایمانی، یوسف کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • امجدیان، مصطفی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • امیدی، منصور تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 181-191]
 • امیدی، منصور مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 124-133]
 • امیدی، منصور شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • امیدی، منصور مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • امیدی، منصور القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • امیدی، منصور خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • امیدی، منصور بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 95-112]
 • امیدی، منصور بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba Mill.)با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • امیدبیگی، رضا بررسی امکان نگهداری درون‌شیشه‌ای ژرم پلاسم گیاه باریجه و کالوس‌زایی آن [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • امیری، رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • امیرخانی، محمود ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • امینی، احمد بررسی امکان نگهداری درون‌شیشه‌ای ژرم پلاسم گیاه باریجه و کالوس‌زایی آن [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • امینی، فاطمه روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • امینی، فاطمه تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • امینی، فاطمه ترکیب‎پذیری عمومی در فامیل‌های نیمه‎خواهری فسکیوی بلند Festuca arundinaceum (Schreb) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • امینی، فهیمه روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • انتشاری، شکوفه تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • انصاری، فریدون جمع آوری، شناسایی و تعیین ذخایر ژنتیکی جنس اسپرس در استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 131-140]
 • انصاری، ناصر مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 117-136]
 • انصاری اصل، فریدون مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 37-57]
 • اهری‌زاد، سعید ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • اورمزدی، پریسا مطالعه کشت بافت و اندام‌زایی در گیاه دارویی Salvia nemorosa [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 69-79]
 • اولادزاد، آتنا مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 124-133]
 • اولادزاد عباس‌آبادی، آتنا تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 181-191]

ب

 • بی‎قامت، افسانه بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‎کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان‌زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 264-276]
 • بابایی، فریبا بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • بابایی، فریبا بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • بابایی، محمد بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم‌آبی در 12 اکسشن Agropyron cristatum L. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 300-314]
 • بابایی، محمد اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دوگونه Melilotus officinalis و M. alba [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 128-143]
 • باباخانلو، پرویز اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • بابائی، علیرضا بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba Mill.)با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • بابائی، علیرضا ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت‌هایی از لاله واژگون ایران با استفاده از توالی ناحیه ITS [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 30-39]
 • بابائی، محمد مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 113-125]
 • بابائی، محمد ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • بابائیان، مسعود تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • باغستانی میبدی، ناصر بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 21-41]
 • باغستانی‌میبدی، ناصر بررسی تأثیر حذف بالپوش بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذرهای درختچه‌های دست‌کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 172-182]
 • باقری، حسین بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 10-20]
 • باقری، عبدالرضا تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 163-173]
 • باقری، عبدالرضا مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 238-246]
 • باقری، عبدالرضا ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 261-277]
 • باقری، علی بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • باقری آقبلاغ، حسین گزینش اکوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات کمّی و کیفی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 302-313]
 • باقرزاده، کریم مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 117-136]
 • باقریه¬نجار، محمدباقر بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 24-32]
 • باقی¬زاده، امین بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 24-32]
 • بالندری، احمد خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • بی باک، حسین بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 101-113]
 • بخشی، بهنام پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana, [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 267-279]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 125-132]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 134-141]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 199-207]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • بدخشان، هدیه بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • بذرافکن، مهدی اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 98-107]
 • بیرانوند، کلثوم بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • برزگر، حمیده بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • برنارد، فرانسواز اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 97-110]
 • برنارد، فرانسواز بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 1-9]
 • برنوسی، ایرج تجزیه دی‌آلل برای عملکرد علوفه خشک بین برخی ارقام یونجه [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 302-310]
 • بزرگی، زهرا بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 39-54]
 • بشیر زاده، علی بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 91-129]
 • بصیری، مهدی نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • بقایی، نازیلا ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون ماشک تلخ (Vicia ervilia) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکی [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 113-128]
 • بقایی نیا، مرضیه تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 181-198]
 • بینا، حمید شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 168-180]
 • بینا، فاطمه بررسی تنوع ژنتیکی گیاه کنار (Ziziphus spina-christi (L.)Wild.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 274-288]
 • بهادر، سمیه مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • بهادر، سمیه بررسی پایداری بیان ژن‌های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش‌های دما و نور در جنس آویشن [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • بهادری، فرزانه بررسی اثر تیمارهای پیش رویشی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های زیره سیاه (Bunium persicum) در سمنان [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 163-169]
 • بهاروندی، سمیرا ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 172-185]
 • بهتری، بهزاد اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • بهتری، بهزاد اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • بهتری، بهزاد مطالعه اثر آللوپاتیکی گیاه درمنه دشتی (Asso. Artimisia herba alba) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در دو گونه یونجه و اسپرس [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 181-191]
 • بهرامی، فروزان ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]
 • بهرام نژاد، بهمن بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • بهرام نژاد، بهمن بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • بی همتا، محمدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • بی همتا، محمدرضا پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • بی‌همتا، محمدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • بی‌همتا، محمدرضا بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • بهمنی، کیوان تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • بهمنی، کیوان اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]

پ

 • پاپزن، عبدالحمید تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • پالوانه، خدیجه بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • پیام نور، وحیده بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • پیام نور، وحیده اثر سن پایه و نور برکالزایی توس (Betula litwinowii) و بتولین القاءشده در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 93-102]
 • پیام نور، وحیده اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • پیام نور، وحیده تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • پرویز پرشکوه، سهیل بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 329-342]
 • پزشکی، عاطفه تأثیر برخی تنظیم‌کننده‌‌های رشد، منبع کربن و اسیدهای‌ آمینه بر جنین‌های رویشی حاصل از کشت سوسپانسیون گیاه یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 63-73]
 • پسرکلو، اقدس بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 24-32]
 • پیغمبری، سید علی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • پیغمبری، سیّد علی بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • پناهی، الهام بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • پناهی، پریسا ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 32-43]
 • پناهپور، حیدر شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • پناه پور، حیدر اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 207-217]
 • پناه پور، حیدر بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • پناه پور، حیدر تأثیر باکتریهای تثبیت کننده ازت (.sp Sinorhizobium Melliloti) در اقلیمهای مختلف بر روی تثبیت ازت و عملکرد علوفه در سه رقم از یونجه (.Medicago Sativa L) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 243-252]
 • پناه‌پور، حیدر بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • پناهزاده پریخان، ربابه بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 175-181]
 • پهلوانی، محمدرضا بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • پهلوانی، محمدرضا ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • پهلوانی، محمد هادی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • پورابوقداره، علیرضا بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]
 • پورآزاد، نورالدین حسین بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ‌‌های گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch& Mey.) نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • پوربابایی، احمدعلی بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 295-284]
 • پورداد، بهروز بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • پورمیدانی، عباس ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • پورمیدانی، عباس بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 10-20]
 • پورمیدانی، عباس بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • پورمیدانی، عباس ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • پورمیدانی، عباس وراثت‌پذیری و همبستگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 227-246]
 • پورمیدانی، عباس بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • پورمرادی، صادق تجزیه علیت صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد علوفه در جمعیت‌هایی از جنس لولیوم (Lolium spp) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 294-304]
 • پورمرادی، صادق کاریوتیپ 6 جمعیت از گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس توت روباه (Sanguisorba ssp.) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 119-133]
 • پیوندی، مریم تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • پیوندی، مریم مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L. [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 336-348]

ت

 • تابنده ساروی، آفاق بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • تابنده ساروی، آفاق بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • تابنده ساروی، آفاق اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه‌زنی بذر و رشد نونهال‌های کیکم (مطالعه‌ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 123-134]
 • تابنده ساروی، آفاق تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 324-336]
 • تجملیان، مهدیه اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 273-283]
 • ترابی، سپیده ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • تقی پور، زهرا ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • تقی زاده، رضا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • تقی نژاد، امیر رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • تقوائی، منصور وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • تیموری، نوربخش تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • توسلی، اختر مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 182-194]
 • توسلی عسگری، سپیده ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • توکل افشار، رضا اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]
 • توکل افشاری، رضا بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 67-84]
 • توکلی بنیزی، رضا مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 304-312]
 • توکلی نیا، عاتکه اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]

ث

 • ثانی، بهزاد اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • ثانوی، سیّدعلی محمّد ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]

ج

 • جابرالانصار، زهرا مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 117-125]
 • جامی، فهیمه بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • جایمند، کامکار بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • جایمند، کامکار ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • جان نثار، معصومه تأثیر ABA و کلسیم بر تغییر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی گونه Aeluropus lagopoides طی سازش به شوری در شرایط کشت آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 15-28]
 • جاورسینه، شاهرخ تجزیه ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در والدین و خانواده‌های ناتنیFestuca arundinacea [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 99-124]
 • جبلّی، مریم نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 103-111]
 • جبلی، مریم نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 12-23]
 • جبلی، مریم شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • جبلی، مریم بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 295-284]
 • جبلی، مریم بررسی اثر جهش‌زایی غلظت‌های مختلف EMS و پرتو UV-C بر یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 183-195]
 • جبلی، مریم اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • جبلی، مریم اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • جبلی، مریم امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 58-71]
 • جزایری، محمدرضا اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 256-269]
 • جعفری، داود جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن عامل رونویسی TbJAMYC دخیل در بیوسنتز تاکسول از سرخدار گونه ایرانی [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 12-22]
 • جعفری، سمیرا تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • جعفری، علی اشرف بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 39-54]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 314-326]
 • جعفری، علی اشرف گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 39-54]
 • جعفری، علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • جعفری، علی اشرف بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 133-141]
 • جعفری، علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 143-153]
 • جعفری، علی اشرف بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • جعفری، علی اشرف نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 12-23]
 • جعفری، علی اشرف خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 222-233]
 • جعفری، علی اشرف استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • جعفری، علی اشرف مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تعدادی از ژنوتیپ‌های گونه Elymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در شهرستان شیراز [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 291-301]
 • جعفری، علی اشرف نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 103-111]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 247-258]
 • جعفری، علی اشرف بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 82-96]
 • جعفری، علی اشرف مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • جعفری، علی اشرف بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات زراعی در72 جمعیت یونجه چندساله (Medicago sativa) [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 215-229]
 • جعفری، علی اشرف واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 251-262]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 91-129]
 • جعفری، علی اشرف تعیین فاصله ژنتیکی 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) از طریق تجزیه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 79-101]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 125-157]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • جعفری، علی اشرف تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 132-142]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • جعفری، علی اشرف اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]
 • جعفری، علی‌اشرف ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • جعفری، علی‌اشرف ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی اثر جهش‌زایی غلظت‌های مختلف EMS و پرتو UV-C بر یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 183-195]
 • جعفری، علی‌اشرف مهمترین صفات مؤثر در عملکرد علوفه هفت گونه جنسPoa [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 25-31]
 • جعفری، محمد بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • جعفری، مراد باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • جعفری، مصطفی رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • جعفری، مصطفی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • جعفرآقایی، محمد بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 95-112]
 • جعفر آقایی، محمد ارزیابی و مقایسه پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای دانه در برخی از گونه‌‌های آژیلوپس ایران [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 198-208]
 • جعفری حاجتی، راضیه تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • جعفری مفیدآبادی، علی تکنیک نجات جنین ابزاری در دورگ‏گیری بین‏جنسی در خانواده بید (Salix alba X Populus caspica) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 149-157]
 • جعفری مفیدآبادی، علی ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • جعفری مفیدآبادی، علی مطالعه اثرات ترکیب محیط‌کشت و نوع ریزنمونه در بهینه‌سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 148-159]
 • جعفری مفیدآبادی، علی استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر راش Lipsky Fagus orientalis [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 257-264]
 • جعفری مفیدآبادی، علی در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • جعفری مفیدآبادی، علی ارزیابی تنوعهای ژنتیکی در سوماکلونهای جدید در صنوبر پده (Populus euphratica OLIV) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 27-40]
 • جعفری مفیدآبادی، علی رویان زایی سوماتیکی در ریز نمونه برگی صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids Bartr.ex. Marshreastern) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 1-15]
 • جعفری مفیدآبادی، علی تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 81-99]
 • جعفری مفیدآبادی، علی استفاده از تکنیک درون شیشه ای نجات جنین در تولید دورگ های بین گونه ای صنوبر Populus. euphratica OLIV.× P. alba L و .P. alba L.× P. euphratica OLIV [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 37-52]
 • جعفری مفیدآبادی، علی تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]
 • جعفری مفیدآبادی، علی بررسی اثرات بافت نورسته و هورمون‌های تنظیم‎‎‎کننده رشد گیاهی در تکثیر درون‌شیشه‌ای گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 114-120]
 • جعفری مفید آبادی، علی تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • جعفری مفید آبادی، علی روش کشت تخمدان بالغ در تکگثیر جنسی گیاه Argania spinosa L.SKeels [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 29-36]
 • جعفری مفید آبادی، علی ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica )از طریق کشت میانگره [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 113-122]
 • جعفری مفید آبادی، علی بررسی هتروزیس در دورگهای بین گونه‌ای در صنوبر [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 29-39]
 • جعفری مفید آبادی، علی دستورالعمل تهیه محیط کشت در آزمایشگاه [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 95-104]
 • جعفری- مفید آبادی، علی گرده‌افشانی مصنوعی و جوانه‌‌زنی درون شیشه‌‌ای تخمدان‌‌های بارور شده در بید (Salix alba) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 176-181]
 • جعفری- مفید آبادی، علی تکثیر درخت سفید پلت از طریق کشت تخمدان بالغ (Populus caspica) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 29-36]
 • جعفری‌مفید‌آبادی، علی بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • جلالی، پویا ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • جلالی، سید غلامعلی بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • جلالی، صادق ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • جلالی، غلامعلی مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های گل‌‌راعی (Hypericum perforatum L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 14-24]
 • جلیلی، عادل بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 305-314]
 • جلیلی، عادل بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • جلیلی، عادل مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • جلیلیان، نسرین بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • جلیلوند، حمید تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • جهانبازی گوجانی، حسن بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • جهانبازی گوجانی، حسن بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • جوادی، حمیده مطالعه کاریوتیپی برخی جمعیت‎های مختلف گونه‎های از جنس آگروپایرون(Agropyron) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 67-78]
 • جوادی، حمیده بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (Trifolium spp.)، در استان آذربایجان شرقی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 106-116]
 • جوادی، حمیده بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • جوادی، حمیده بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]
 • جوادی ممقانی، حمیده کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • جوانبخت، آذر بررسی اثر تیمارهای پیش رویشی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های زیره سیاه (Bunium persicum) در سمنان [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 163-169]
 • جوانبخت، سپیده اثرات القاء پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه‌ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نوروزک ((Salvia leriifolia Benth. [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 24-42]
 • جورابچی، عصمت ارزیابی تنوعهای ژنتیکی در سوماکلونهای جدید در صنوبر پده (Populus euphratica OLIV) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 27-40]
 • جوکار، لادن تأثیر هورمون اسید جیبرلیک بر رشد نهال های بلوط (Quercus brantii var. persica) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 253-264]
 • جوکار، لادن بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-422]
 • جوکار، لادن بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 189-208]

چ

 • چاپلاق پریدری، ایمان مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های گل‌‌راعی (Hypericum perforatum L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 14-24]
 • چائی‏ چی، محمدرضا اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]
 • چلیبان، فیروزه مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L. [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 336-348]
 • چلیبان، فیروزه مطالعه کشت بافت و اندام‌زایی در گیاه دارویی Salvia nemorosa [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 69-79]
 • چلیبان، فیروزه بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • چمنی، محمد بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • چوکان، رجب بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • چوگان، رجب استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]

ح

 • حاتمی، احمد جمع آوری، شناسایی و تعیین ذخایر ژنتیکی جنس اسپرس در استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 131-140]
 • حاتمی، فیروزه نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 12-23]
 • حاتمی ملکی، حمید شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • حاتمی ملکی، حمید بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • حاجیان شهری، محمّد ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • حاج نجاری، حسن اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • حاج نجاری، حسن بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 105-113]
 • حاج نجاری، حسن بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • حائری زاده، فائزه بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • حبیبی، ناهید مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 357-371]
 • حیدری، افشین باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • حیدری، رضا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجان‌غربی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 268-278]
 • حیدری، رویا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • حیدری، محسن بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 241-250]
 • حیدری، مختار تعیین مناسبترین روش جوانه‌زنی و شاخص‌های سبز شدن بذر در تعدادی از گونه‌‌‌های شنبلیله بومی استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 247-256]
 • حیدریان، زهره اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 97-110]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • حیدری شریف آباد، حسین بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 91-129]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • حیدری شریف آباد، حسین روند بازیافت لاینهای یونجه پس از تنش شوری [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 85-97]
 • حیدری شریف آباد، حسین آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 41-86]
 • حیدری شریف آباد، حسین مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 117-136]
 • حیدری شریف آباد، حسین اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • حیدری شریف آباد، حسین مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 17-26]
 • حیدری شریف آباد، حسین بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • حیدری شریف آبادی، حسین بررسی اثر کربنات کلسیم بر تحمل به شوری برخی از ارقام یونجه [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 38-55]
 • حیدری شریف‌آباد، حسین مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]
 • حیدری شریف‌آباد، حسین اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]
 • حیدری‌شریف‌آباد، حسین اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • حسام زاده، محسن بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]
 • حسام زاده، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • حسام زاده، محسن الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 111-124]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن مطالعه کاریوتیپی برخی جمعیت‎های مختلف گونه‎های از جنس آگروپایرون(Agropyron) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 67-78]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 158-171]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (Trifolium spp.)، در استان آذربایجان شرقی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 106-116]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن کاریوتیپ 6 جمعیت از گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس توت روباه (Sanguisorba ssp.) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 119-133]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • حسام زاده حجازی، سید محسن اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • حسام زاده حجازی، محسن تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • حسنی، مجید بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 241-225]
 • حسنی، محمد اسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • حسینی، احمد پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در توده‌های دچار زوال بلوط ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 288-298]
 • حسینی، احمد تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • حسینی، بهمن باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • حسینی، بهمن بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‎کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان‌زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 264-276]
 • حسینی، بهمن اثرات القاء پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه‌ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نوروزک ((Salvia leriifolia Benth. [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 24-42]
 • حسینی، بهنام بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 117-124]
 • حسینی، سید محسن اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 192-204]
 • حسینی، سید محسن ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • حسینی، شیدا بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • حسینی، فروزش بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 140-149]
 • حسین پناهی، ساریسا اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • حسن پور، حلیمه بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 1-9]
 • حسین پور آزاد، نورالدین همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • حسین جعفری، سمیرا بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • حسندخت، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 241-225]
 • حسین زاده، جعفر ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 32-43]
 • حسینی زاده، سید عبدالسعید مقایسه دورگ‌های بین‌گونه‌ای لولیوم (Lolium spp.) با والدین آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 24-34]
 • حسینی‌زاده، سیدعبدالسعید مطالعه کاریوتیپی دو گونه Lolium و دورگهای بین گونه‌ای آنها [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 1-7]
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله تجزیه دی‌آلل برای عملکرد علوفه خشک بین برخی ارقام یونجه [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 302-310]
 • حسین زاده کلاگر، اباصلت ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • حسینی سرقین، سیاوش بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجان‌غربی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 268-278]
 • حسین طالب پور، امیر ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • حسنی کومله، حسن ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • حسنی کومله، سید حسن مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • حسن لی، علی مراد بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 231-240]
 • حسن لی، علی مراد مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • حسنلو، طاهره بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 105-113]
 • حسن‌لو، طاهره بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • حسینی مزینانی، مهدی تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • حسینی نیا، اصغر ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی صفات گونه‌‌های زنبق وحشی ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 153-166]
 • حسن نژاد، سیروس بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]
 • حسینی نصر، سید محمد مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • حسینی نصر، سیّد محمد تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • حق پناه، مصطفی ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 241-250]
 • حق نظری، علی بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • حمید، جلیلوند زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 208-220]
 • حمیدی، حسن بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 38-49]
 • حمیدی، حسن بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • حمیدی، حسن اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی سیاهدانه (Nigella sativa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • حمیدی، حسن بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • حمزه‌پور، یحیی تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 170-174]

خ

 • خادمی، کریم تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • خاکدامن، حسین بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • خاکدامن، حسین وراثت‌پذیری و همبستگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 227-246]
 • خاکسار، رقیه تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • خیالپرست، فرنگیس القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • خیام نکوی، مجتبی تأثیر برخی تنظیم‌کننده‌‌های رشد، منبع کربن و اسیدهای‌ آمینه بر جنین‌های رویشی حاصل از کشت سوسپانسیون گیاه یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 63-73]
 • خیام نکویی، سید مجتبی ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • خیام نکویی، سید مجتبی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت‌پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپ‌های انتخابی فسکیوی بلند [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 254-272]
 • خیام نکویی، مجتبی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 14-26]
 • خیام نکویی، مجتبی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss. [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 138-147]
 • خیام نکویی، مجتبی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 15-24]
 • خیام نکویی، مجتبی نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • خانجانی شیراز، بابا رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • خان حسنی، معصومه تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 170-174]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • خجیر، کیکاووس تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • خداحامی، قاسم بررسی امکان مقاوم‌سازی بذر چهار گونه لگوم به خشکی [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 32-37]
 • خدیوی، علی مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • خیرخواه، محمد بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 143-151]
 • خردنام، منوچهر مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 357-371]
 • خرم شکوه، مجید مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]
 • خرم شکوه، مجید بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 465-479]
 • خرمی فرد، طیبه بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 111-122]
 • خسروی‌نیا، سارا تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 163-173]
 • خسروان، صدف واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • خسروشاهلی، محمود بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 140-149]
 • خسروشاهلی، محمود ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • خواجه‌الدین، سید جمال‌الدین تأثیر تنش‌کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه‌ها [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 51-62]
 • خورشیدی بنام، محمدباقر گزینش اکوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات کمّی و کیفی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 302-313]
 • خورنکه، سیف‌الله بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]

د

 • دادور، فرناز بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • دیانتی تیلکی، قاسمعلی مطالعه اثر آللوپاتیکی گیاه درمنه دشتی (Asso. Artimisia herba alba) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در دو گونه یونجه و اسپرس [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 181-191]
 • دانشور، محمدحسین تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • دانشور، محمدحسین اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 98-107]
 • درّی، محمدعلی جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 295-303]
 • دری، محمدعلی تأثیر تنش‌ خشکی‌ بر برخی ویژگیهای‌ گیاهچه Plantago ovata Forsk. [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 131-142]
 • دریکوند، رقیه مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • درودی، هادی ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • درودی، هادی باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • درویش، فرخ پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • درویش، فرخ استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]
 • درویش، فرخ مطالعه کاریوتیپی دو گونه Lolium و دورگهای بین گونه‌ای آنها [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 1-7]
 • درویش زاده، رضا تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 79-91]
 • درویش زاده، رضا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • درویشی زیدآبادی، داود الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 111-124]
 • درویشی زیدآبادی، داود بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده هایی از یونجه (Medicago sativa) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 127-144]
 • دستجرد، حمیدرضا روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • دشتی خویدکی، حسن بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • دفتری، زهرا بررسی کاریوتیپی چهار گونه آویشن (Thymus spp) T. lancifolius) ،T. daenensis ، T. fedtschenkoi و pubescens T.) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 241-250]
 • دلیر، مرضیه انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L) و نوسان‎های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 221-231]
 • دلیر، مرضیه انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 289-301]
 • دمی زاده، غلامرضا ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 134-144]
 • دهستانی اردکانی، ، مریم اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • دهقانی شورکی، یحیی در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • دهقانی شورکی، یحیی باروری و تلاقی های درون گونه ای و بین گونه ای در جنس پسته .Pistacia sp [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 41-65]
 • دهقان نیری، فاطمه جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن عامل رونویسی TbJAMYC دخیل در بیوسنتز تاکسول از سرخدار گونه ایرانی [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 12-22]
 • دوازده امامی، سعید ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • دولتیاری، علیرضا ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]

ذ

 • ذاکر تولایی، فاطمه القای پلی‌پلوئیدی در گیاه زینتی ارکیده گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 259-270]
 • ذاکر تولایی، فاطمه بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 143-151]
 • ذکری، مریم السادات بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • ذوالعلی، جعفر همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • ذوالفقاری، رقیه ارزیابی تغییرات ژنتیکی در برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 103-118]
 • ذوالفقاری، رقیه مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • ذوالفقاری، رقیه ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 172-185]

ر

 • راجعیان، نوشین مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L. [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 336-348]
 • راد، محمد هادی اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 273-283]
 • راد، محمد هادی اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • راد، محمد هادی تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • راد، محمّد هادی اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 125-133]
 • راستی، ام‌البنین تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف، محیط‌های کشت، مواد ژله‌ای کننده محیط کشت و منابع کربوهیدرات بر افزونش شاخساره در Boiss. Pyrus glabra [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]
 • ریاست، مهرناز مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تعدادی از ژنوتیپ‌های گونه Elymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در شهرستان شیراز [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 291-301]
 • ریاست، مهرناز بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 247-258]
 • ریاست، مهرناز ارزیابی دو گونه شنبلیله‌‌ چند‌ساله Trigonella tehranica و T. elliptica به منظور اصلاح کیفیت علوفه [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 230-240]
 • ریاست، مهرناز تعیین مناسبترین روش جوانه‌زنی و شاخص‌های سبز شدن بذر در تعدادی از گونه‌‌‌های شنبلیله بومی استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 247-256]
 • ریاست، مهرناز بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 189-208]
 • ریاست، مهرناز شناسایی، بررسی فنولوژیکی و ارزیابی عملکرد علوفه برخی از گونه‌های یونجه یک‌ساله در استان فارس [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 234-255]
 • ریاست، مهرناز بررسی تنوع ژنتیکی شنبلیله‌های چند ساله با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره‌ای بذر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 195-202]
 • ریاست، مهرناز بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]
 • رافضی، عادله بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • رافضی، عادله کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L. [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 247-253]
 • رامک، پروین تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • رامک، پروین اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • ربانی، محمود بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-422]
 • ربیعی، بابک مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • ربیعی، بابک بررسی پایداری بیان ژن‌های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش‌های دما و نور در جنس آویشن [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • ربیعی، مینا مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • رجبی معماری، حمید بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • رحیمی، آتنا بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • رحیمی، محمد حسن ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • رحمانی، ابراهیم بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • رحمانی، ابراهیم تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • رحمانی، رامین تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • رحمانی، محمدشفیع مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • رحمانی، محمد شفیع بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • رحمانی، محمد شفیع القاء کالوس و تراریزش ژنتیکی در ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) به‌کمک آگروباکتریوم تومه‌فاشینس [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 225-240]
 • رحمانی، محمّد شفیع تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • رحمانپور، افسون بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • رحیمزاده خویی، فرخ بررسی اثر کربنات کلسیم بر تحمل به شوری برخی از ارقام یونجه [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 38-55]
 • رحیمزاده خویی، فرخ روند بازیافت لاینهای یونجه پس از تنش شوری [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 85-97]
 • رزبان حقیقی، احمد بررسی تنوع کاریوتیپی 4 گونه از جنس Poa L [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 295-303]
 • رزبان حقیقی، احمد بررسی قرابت بین گونه‌ای در هشت گونه از جنس Tragopogon براساس ویژگی‌های کاریوتیپی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 112-121]
 • رزبان حقیقی، احمد ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 314-322]
 • رزبان حقیقی، احمد بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]
 • رزبان حقیقی، احمد ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • رزبان حقیقی، احمد کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • رزمجو، خورشید بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 14-26]
 • رزمجو، خورشید بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss. [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 138-147]
 • رزمجو، خورشید بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 15-24]
 • رستمی شاهراجی، تیمور رستمی شاهراجی بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • رستمی کیا، یونس بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • رشیدی، مریم بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 13-28]
 • رشوند، سعید مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 49-84]
 • رضایی، ایرج ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • رضایی، ایرج تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • رضایی، افسانه اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 192-204]
 • رضایی، سیدعلی‌اکبر بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • رضایی، محمدباقر ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • رضایی، محمدباقر بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • رضایی، محمدباقر ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تکثیر و ریشه زایی در قلمه های گل محمدی (Rosa damascena) [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 76-94]
 • رضایی، محمد باقر ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • رضایی، محمد باقر ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 99-111]
 • رضایی، محمد باقر مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 49-84]
 • رضایی، مهدی ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 39-54]
 • رضایی‌گنجه، صغری اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • رضائیان، مهدی آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 41-86]
 • رضوی، خدیجه تأثیر ABA و کلسیم بر تغییر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی گونه Aeluropus lagopoides طی سازش به شوری در شرایط کشت آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 15-28]
 • رضوی، خدیجه عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • رضوانی، سعید اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 182-197]
 • رفیعی، مسعود تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • رفیعی، مسعود اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • رمضانی، حسین ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • رمضانی، علی تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 129-141]
 • رمضانی یگانه، معصومه ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • رمضانی یگانه، معصومه اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • رنجبر، مجتبی بررسی رابطه بیان ژن‌های اصلی مسیر MEP و میزان تولید مونوترپن‌ها در Artemisia annua [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 192-200]
 • رنجبر، مجید بررسی خصوصیات مورفولوژیکی سنبله و علل ریزش بذر در چاودار کوهی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 145-159]
 • رهی، علیرضا بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 282-299]
 • رهنمون، بهمن شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • روحی‌پور، حسن توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]

ز

 • زیارت‌نیا، سید مهدی تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 163-173]
 • زارع، زینب توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • زارع، سلمان توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • زارع، ناصر بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه‌های شمال غرب ایران [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 132-139]
 • زارع، ناصر ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • زارع، ناصر تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • زارع زاده، عباس بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 21-41]
 • زاهدی پور، حجت الله شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • زبرجدی، علیرضا ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 82-96]
 • زرافشار، مهرداد مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های گل‌‌راعی (Hypericum perforatum L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 14-24]
 • زرافشار، مهرداد بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • زراوشان، محبوبه اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 97-110]
 • زرگران، محمد مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • زرین‌پنجه، نسیم تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 181-191]
 • زکی زاده، هدایت باززایی گیاه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria raddeana) از طریق ریزنمونه‌های گلبرگ و برگ [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 71-83]
 • زمانی، جواد تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف، محیط‌های کشت، مواد ژله‌ای کننده محیط کشت و منابع کربوهیدرات بر افزونش شاخساره در Boiss. Pyrus glabra [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]
 • زمانی، ذبیح الله بررسی تنوع ژنتیکی گیاه کنار (Ziziphus spina-christi (L.)Wild.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 274-288]
 • زمانی، ذبیح اله مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت¬های مرمره (.Prunus incana Pall) ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 213-225]
 • زمانی، سیده معصومه تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • زمانی، نوید بررسی تنوع ژنتیکی کاکوتی (Ziziphora tenuior L) با استفاده از نشانگر SCoT [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 177-189]
 • زمانی، وحید بررسی تنوع ژنتیکی کاکوتی (Ziziphora tenuior L) با استفاده از نشانگر SCoT [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 177-189]
 • زمانیان، محمد معرفی منابع ژنتیکی (پیش به‌نژادی) جدید از شبدرهای وحشی ایران برای استفاده در سیستم‌‌های زراعی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 305-317]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از توده‌های بابونه (Matricaria inodora L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 242-256]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع صفات بیولوژیکی تولید مثلی در ژنوتیپ‌‌های نعناع [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 327-339]
 • زینلی، حسین ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 251-262]
 • زینلی، حسین بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 239-248]
 • زینلی، حسین مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 55-62]
 • زینلی، حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌‌های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 270-283]
 • زینلی، حسین مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 117-125]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 142-149]
 • زینلی، حسین ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • زهراوی، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • زهراوی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه‌های یولاف (.Avena spp) بومی ایران [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]

س

 • سادات، شهاب بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • ساداتی، سیّد احسان زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 208-220]
 • سارانی، شیراحمد بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 241-250]
 • سازمند، مرتضی القای کالوس، باززایی و پرآوری زرشک بی‌‌دانه Berberis vulgaris)) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 92-101]
 • سیاسر، براتعلی ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • سالار، نجاتعلی گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • سالار، نجاتعلی بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 271-284]
 • سالار، نجاتعلی مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • سبحانیان، حمید اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • سبزعلیان، محمدرضا تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 343-353]
 • سبز علیان، محمد رضا نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • سبکدست، منیژه بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • سبک دست، منیژه القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • سپهری، عادل مطالعه اثرات ترکیب محیط‌کشت و نوع ریزنمونه در بهینه‌سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 148-159]
 • سپهری، عادل بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • ستاریان، علی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 24-32]
 • ستاریان، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • ستاریان، علی بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • سخاوت، صالح امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 58-71]
 • سخاوتی، ندا اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 192-204]
 • سیدیان، سید اسماعیل ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • سیدیان پوستکلا، سید اسماعیل بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 181-193]
 • سیدرحمانی، رزگار بررسی رابطه بیان ژن‌های اصلی مسیر MEP و میزان تولید مونوترپن‌ها در Artemisia annua [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 192-200]
 • سیدمحمدی، علی‌رضا بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • سردابی، فاطمه بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • سرطاوی، کهزاد بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • سعادت، یوسف علی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف، محیط‌های کشت، مواد ژله‌ای کننده محیط کشت و منابع کربوهیدرات بر افزونش شاخساره در Boiss. Pyrus glabra [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]
 • سعادت، یوسف علی ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • سعادت، یوسف علی شکستن رکود و جوانه‌زنی بذر گلابی‌وحشی (Pyrus spp) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 92-104]
 • سعادت، یوسف‌علی تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • سعیدی، زهره مقایسه سطوح پراکسیدازی و کاتالازی کلن‌‌های مختلف Populus euramericana [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 261-272]
 • سعیدی، زهره تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • سعیدی، زهره تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]
 • سعیدی حیدری، اعظم تکثیر افراکیکم (Acer monospessulanum) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 237-246]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 241-225]
 • سفیدکن، فاطمه ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • سفیدکن، فاطمه ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت‌هایی از لاله واژگون ایران با استفاده از توالی ناحیه ITS [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 30-39]
 • سفیدکن، فاطمه ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • سفیدکن، فاطمه مطالعه تنوع ژنتیکی در سه گونه از گیاه آویشن (Thymus) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 153-162]
 • سفیدکن، فاطمه تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus) [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 57-77]
 • سلامتی، مریم السادات بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 239-248]
 • سلامتی، مریم السادات ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌‌های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 270-283]
 • سلطانی، مهدی اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • سلطانی، مهدی بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana, [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 267-279]
 • سلطانی، مهدی اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 125-133]
 • سلطانی پور، محمد علی تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • سلطانلو، حسن تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • سلطانلو، حسن بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • سلیمی، اعظم تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • سلیمی، اعظم عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • سلیمی، وحیده جدا سازی ژن کلیدی تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در بیوسنتز کاردنولیدها و بررسی بیان آن تحت تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل انگشتانه ایرانی (Digitalis nervosa L) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]
 • سلیمانی، ابراهیم بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • سلیمانی، ابراهیم ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • سلوکی، محمود بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از توده‌های بابونه (Matricaria inodora L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 242-256]
 • سمیعی، کامران جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 165-176]
 • سنبلی، علی مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های گل‌‌راعی (Hypericum perforatum L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 14-24]
 • سنبلی، علی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجان‌غربی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 268-278]
 • سنگتراش، محمدحسین بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 81-97]
 • سنگتراش، محمد حسین مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]
 • سنگتراش، محمد حسین بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 1-23]
 • سهرابی، سید محسن جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 165-176]
 • سودایی‌زاده، حمید بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • سودائی‌زاده، حمید اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 273-283]
 • سورنی، ابوذر بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiac L.) با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 209-224]

ش

 • شاکر، حسین بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 1-9]
 • شاکری، مریم اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 100-111]
 • شاکر بازار نو، حسین اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • شاکرمی، بهمن اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • شاه حسینی، رضا بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba Mill.)با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • شاهزاده فاضلی، سید ابوالحسن ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • شاهسون بهبودی، بهروز مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 125-132]
 • شاه قبادی، هانیه مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • شاهمرادی، شکیبا بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه‌های یولاف (.Avena spp) بومی ایران [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • شاه نظری، مرضیه ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • شبان، مجید تأثیر تنش‌کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه‌ها [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 51-62]
 • شبان نژاد ممقانی، مرتضی شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • شبان نژاد ممقانی، مرتضی مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • شتاب بوشهری، سید محمد اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • شیخ‌الاسلامی، سید محمدعلی بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • شیخ زاده، پریسا ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • شیخ‌زاده مصدق، پریسا تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • شیرزادیان، رضا ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • شریعت، آناهیتا ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 134-144]
 • شریعت، آناهیتا اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • شریعت، آناهیتا تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • شریعت، آناهیتا تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 232-246]
 • شریعت، آناهیتا مطالعه ویژگیهای کاریوتیپی جمعیتهایی از گونه گیاهی سبد Stipagrostis pennata با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 194-201]
 • شریعت، آناهیتا تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • شریعت، آناهیتا بررسی همبستگی‌های کاریوتیپی به منظور سنجش قرابت ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه Stipagrostis pennata [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 361-372]
 • شریعت، آناهیتا مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 385-400]
 • شریعت، آناهیتا تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp. [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 177-188]
 • شریعت، آناهیتا بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • شریعت، آناهیتا مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 25-38]
 • شریعت، آناهیتا مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]
 • شریعت، آناهیتا بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 81-97]
 • شریعت، آناهیتا ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 99-117]
 • شریعت، آناهیتا بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 1-23]
 • شریعت، آناهیتا مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 17-26]
 • شریعت، آناهیتا تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 53-61]
 • شریفان، فروغ مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 182-194]
 • شریف‌زاده، فرزاد بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • شیروانی، انوشیروان بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • شیروانی، هومن بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 13-28]
 • شیروانی، هومن بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • شیروانی، هومن بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • شیروانی، هومن بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • شیروانی، هومن مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • شیروانی، هومن کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • شعبانیان، نقی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • شعبانیان، نقی القاء کالوس و تراریزش ژنتیکی در ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) به‌کمک آگروباکتریوم تومه‌فاشینس [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 225-240]
 • شعبانیان، نقی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • شعبانیان، نقی تمایز ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر اساس نشانگرهای بین‌ریزماهواره‌ای ژنومی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 66-78]
 • شعبانیان، نقی مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • شفاءالدین، سکینه ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • شکیب، علی محمد روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • شکیب، علی محمد مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • شکری، احسان همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • شکری، احسان بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ‌‌های گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch& Mey.) نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • شکرپور، مجید بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 39-54]
 • شکرپور، مجید بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 143-153]
 • شکرپور، مجید بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • شکوهی فر، فرهاد بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 143-151]
 • شمس، زینب تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • شمسی فرد، محمدحسن بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 143-155]
 • شهبازی، حسین بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 202-212]
 • شهبازی، مریم عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • شهیدی، بتول مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 254-267]
 • شهیدی، بتول مطالعه الگوی بیان MicroRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی در اجداد و خویشاوندان وحشی و اهلی گندم [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • شهرزاد، شکوفه ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • شهرزاد، شکوفه تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • شهرزاد، شکوفه ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 327-336]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • شهرزاد، شکوفه ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • شهرزاد، شکوفه شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • شهرزاد، شکوفه حفاظت بذرهای Medicago rigidula در دمای فراسرد با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله‌کردن-آبگیری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-60]
 • شهرزاد، شکوفه مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر درون شیشه‌ای گونه اوجا (Ulmus carpinifolia)، از طریق کشت جوانه [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 296-304]
 • شهرزاد، شکوفه کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 170-174]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 11-36]
 • شهرزاد، شکوفه تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]
 • شوریده، هادی خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • شورورزی، مریم انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L) و نوسان‎های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 221-231]
 • شورورزی، مریم انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 289-301]

ص

 • صادقی، حمید ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • صادقی، سیدابراهیم بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • صالحی، معصومه جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 295-303]
 • صالحیان آقبلاغ، حامد تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • صالحی سلمی، محمدرضا تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • صالحی سلمی، محمدرضا اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 98-107]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تنوع هاپلوتیپی در گروه‌های درختان چنگالی و میان‌رو جمعیت‌های مختلف راش (Fagus orientalis Lipsky) توسط نشانگرهای ریزماهواره‌ کلروپلاستی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 257-269]
 • صالحی شانجانی، پروین اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 165-180]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • صالحی شانجانی، پروین ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • صباغ زاده، فرزاد میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 15-24]
 • صباغ زاده، فرزاد مقایسه تاثیر انواع درپوش ظرفهای کشت بر میزان رشد گیاه نمونه در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 119-132]
 • صبورا، عذرا تأثیر ABA و کلسیم بر تغییر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی گونه Aeluropus lagopoides طی سازش به شوری در شرایط کشت آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 15-28]
 • صداقتی، منصوره ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • صداقتی، منصوره بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • صداقتی، منصوره اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • صدر، سید وفا علی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی سیاهدانه (Nigella sativa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • صرامی، منصوره بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 142-149]
 • صفایی، لیلی مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 117-125]
 • صفایی، لیلی بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • صفایی، لیلی تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 299-313]
 • صفایی، ناصر تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • صفری، هوشمند ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • صفری، هوشمند ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • صفری، هوشمند بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 231-240]
 • صفری، هوشمند ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 314-326]
 • صفری، هوشمند تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • صفری، هوشمند بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • صفری، هوشمند بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • صفری، هوشمند مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • صفری، هوشمند بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • صفری، هوشمند تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-141]
 • صفری، هوشمند ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 259-276]
 • صفری، هوشمند بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 13-28]
 • صفری، هوشمند ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 82-96]
 • صفری، هوشمند بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • صفری، هوشمند مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • صفرنژاد، عباس استفاده از نشانگر RAPD برای ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از گونه‌های آویشن [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 192-201]
 • صفرنژاد، عباس بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 38-49]
 • صفرنژاد، عباس مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • صفرنژاد، عباس مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 238-246]
 • صفرنژاد، عباس بررسی ریزازدیادی و میزان فلاونوئید زالزالک (Crataegus sp) از طریق کشت بافت [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 181-191]
 • صفرنژاد، عباس تکثیر افراکیکم (Acer monospessulanum) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 237-246]
 • صفرنژاد، عباس القای کالوس، باززایی و پرآوری زرشک بی‌‌دانه Berberis vulgaris)) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 92-101]
 • صفرنژاد، عباس انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L) و نوسان‎های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 221-231]
 • صفرنژاد، عباس باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • صفرنژاد، عباس انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 289-301]
 • صفرنژاد، عباس اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی سیاهدانه (Nigella sativa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • صفرنژاد، عباس بررسی تغییرات سیتوژنتیکی سوماکلون‌های حاصل از مراحل مختلف کشت بافت یونجه Medicago sativa L.)) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 209-220]
 • صفرنژاد، عباس بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • صفرنژاد، عبّاس بررسی کاریوتیپی چهار گونه آویشن (Thymus spp) T. lancifolius) ،T. daenensis ، T. fedtschenkoi و pubescens T.) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 241-250]
 • صفرنژاد، عبّاس بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • صفرنژاد، عبّاس اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه عناب (Ziziphus jujuba) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 40-48]
 • صفر نژاد، عباس بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • صفوی، یوسف بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 247-258]
 • صلاحی صدر، سلاله باززایی گیاه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria raddeana) از طریق ریزنمونه‌های گلبرگ و برگ [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 71-83]

ض

 • ضابط، محمد بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • ضیایی نسب، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 282-299]
 • ضیایی نسب، مهدی بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 158-171]
 • ضیایی نسب، مهدی بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • ضیایی نسب، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • ضیایی نسب، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • ضیایی نسب، مهدی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • ضیائی نسب، مهدی بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • ضیائی‌نسب، مهدی مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • ضیائی نصب، مهدی بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 163-175]
 • ضرابیان، محمد ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]

ط

 • طالبی، مجید بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • طالبی، محمود بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • طالبی، محمود بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • طالبی، مهدی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 152-163]
 • طالبی بداف، مجید مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • طالعی، علیرضا بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 95-112]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 43-55]
 • طبایی عقدایی، سید رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • طبایی عقدایی، سید رضا انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 17-35]
 • طبایی عقدایی، سید رضا واکنش جو وحشی Hordeum murinum و زراعی H. vulgare به کشت درون شیشه ای (In vitro) و عوامل موثر بر تشکیل و رشد کالوس در آنها [دوره 3، شماره 1، 1379، صفحه 63-85]
 • طبایی عقدایی، سید رضا بررسی تکثیر و ریشه زایی در قلمه های گل محمدی (Rosa damascena) [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 76-94]
 • طبایی عقدایی، سیّد رضا تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-141]
 • طبایی-عقدایی، سید رضا بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 134-141]
 • طبایی‌عقدایی، سیدرضا بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • طبائی‌عقدایی، سیدرضا بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • طبائی‌عقدایی، سید‌رضا بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • طبائی عقدانی، سید رضا بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 15-27]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 222-230]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 133-152]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه‌زایی قلمه و رشد نهال درکردستان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • طبائی عقدائی، سید رضا بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • طبائی عقدائی، سید رضا ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 99-111]
 • طبائی عقدائی، سید رضا مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 113-125]
 • طبری، مسعود بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • طبری، مسعود بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • طبری، مسعود بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • طبری، مسعود ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • طبری، مسعود اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • طبری، مسعود اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • طبری، مسعود نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 12-23]
 • طبری، مسعود وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • طبری، مسعود بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • طغرلی، محمد بررسی اثر فلز روی بر بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز با PCR در زمان واقعی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 190-198]
 • طویلی، علی بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • طویلی، علی بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 114-122]

ظ

 • ظریفی، عیسی مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 304-312]

ع

 • عالی پور امرایی، شوکت خاموشی سیستمیک ژن کدکننده آنزیم تبائین -6- اُ- دمتیلاز در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) با استفاده از فن خاموشی ژن با القا ویروس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • عباسی، علیرضا تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • عباسی، علیرضا بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • عباسی، محمدرضا ارزیابی ظرفیت عملکرد علوفه و صفات مورفوفنولوژیکی در ذخایر ژنتیکی برخی از گرامینه‌های علوفه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 270-281]
 • عباسی، محمدرضا تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم اسپرس ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 160-171]
 • عباسی، محمدرضا معرفی منابع ژنتیکی (پیش به‌نژادی) جدید از شبدرهای وحشی ایران برای استفاده در سیستم‌‌های زراعی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 305-317]
 • عباسی، محمدرضا مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 182-194]
 • عباسی، محمدرضا تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی شبدر در بانک ژن گیاهی ملی ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 70-87]
 • عباسی، محمدرضا بررسی تنوع در خزانه‌های ژنتیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 37-49]
 • عباسی، محمدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی شبدر قرمز در کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 324-335]
 • عباسی، محمدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون ماشک تلخ (Vicia ervilia) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکی [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 113-128]
 • عبدی، نوراله ارزیابی تنوع زیستی گیاهان در معرض خطر استان مرکزی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 50-74]
 • عبدی، نوراله بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • عبدی، نوراله استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • عبدی، نوراله بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • عبدی، نوراله بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-25]
 • عبدی، نوراله ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 125-157]
 • عبدی، نوراله بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • عبدی، نوراله جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • عبدی، نوراله بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • عبدالهی، مسعود ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم‌آبی در 12 اکسشن Agropyron cristatum L. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 300-314]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 181-193]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • عبدی قاضی جهانی، اکبر کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • عبد میشانی، سیروس روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • عبدوسی، وحید تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • عرب، رزا در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • عروجلو، مهناز روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • عروجلو، مهناز مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • عزیزی، فرشته بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 282-299]
 • عسکری، حسین بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • عسکریان، محسن اثرات محیط و مدیریت بر استقرار، تولید و کیفیت بذر یونجه [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 59-109]
 • عسکریان، محسن بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده هایی از یونجه (Medicago sativa) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 127-144]
 • عسکری نیا، پروانه تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 67-84]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 134-146]
 • عیسوند، حمید رضا بررسی اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاهBromus inermis [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 159-171]
 • عیسوند، حمید رضا بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 95-111]
 • عصاره، محمدحسن بررسی تنوع هاپلوتیپی در گروه‌های درختان چنگالی و میان‌رو جمعیت‌های مختلف راش (Fagus orientalis Lipsky) توسط نشانگرهای ریزماهواره‌ کلروپلاستی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 257-269]
 • عصاره، محمدحسن تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • عصاره، محمدحسن بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • عصاره، محمدحسن اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • عصاره، محمدحسن بررسی رخداد و بهبود عارضه شیشه‌ای شدن اندامها در کشت بافت گیاهی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 65-80]
 • عصاره، محمدحسن مقایسه تاثیر انواع درپوش ظرفهای کشت بر میزان رشد گیاه نمونه در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 119-132]
 • عصاره، محمدحسن بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس [دوره 3، شماره 1، 1379، صفحه 11-32]
 • عصاره، محمّدحسن اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 125-133]
 • عصاره، محمد حسن تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • عصاره، محمد حسن اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • عصاره، محمد حسن ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • عصاره، محمد حسن تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • عصاره، محمد حسن شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • عصاره، محمد حسن جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 313-323]
 • عصاره، محمد حسن بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • عصاره، محمد حسن مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • عصاره، محمد حسن بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • عصاره، محمد حسن تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 232-246]
 • عصاره، محمد حسن تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 222-230]
 • عصاره، محمد حسن بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • عصاره، محمد حسن ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • عصاره، محمد حسن بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • عصاره، محمد حسن کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • عصاره، محمد حسن تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • عصاره، محمد حسن مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 385-400]
 • عصاره، محمد حسن بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه‌زایی قلمه و رشد نهال درکردستان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • عصاره، محمد حسن اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • عصاره، محمد حسن میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 15-24]
 • عصاره، محمد حسن اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • عصاره، محمد حسن ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 86-97]
 • عصاره، محمد‌حسن بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • عصری، یونس بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • عظیمی، محمد حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی صفات گونه‌‌های زنبق وحشی ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 153-166]
 • عظیم‌زاده، حمید‌رضا مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • عظیم‌زاده، مصطفی ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • علی، اشرف جعفری ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • علی احمد کروری، سودابه بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • علیجانپور، احمد بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • علیخانی، لیلا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • علیخانی، لیلا تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • علیزاده، حسن محمد بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]
 • علیزاده، زهره بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • علیزاده، علی بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • علیزاده، محمدعلی ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 133-141]
 • علیزاده، محمدعلی بررسی خصوصیات جوانه‌‌زنی بذر و رشد رویشی گیاهچه پنج اکوتیپ فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 133-142]
 • علیزاده، محمدعلی واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 251-262]
 • علیزاده، محمدعلی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی چهار توده یونجه در واکنش به دوگونه از قارچ فوزاریوم (,Fusarium oxysporum (F. solani در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 67-82]
 • علیزاده، محمدعلی بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 134-146]
 • علیزاده، محمدعلی آزمون سلامتی بذر و بررسی کیفیت بذرهای آلوده در مقایسه با بذرهای سالم چند گونه از گیاهان مرتعی و دارویی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 147-159]
 • علیزاده، محمدعلی ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • علیزاده، محمدعلی ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • علیزاده، محمد علی بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • علی عرب، علیرضا اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • علمداری، سیده بی‌بی لیلا استفاده از نشانگر RAPD برای ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از گونه‌های آویشن [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 192-201]
 • علوی، سید محمد ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 241-250]
 • علوی‌کیا، سید سیامک بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]
 • علیون نظری، صمد مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت¬های مرمره (.Prunus incana Pall) ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 213-225]
 • عمرانی صباغی، سارا بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 134-141]
 • عوبیدی، لیلا مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 124-133]

غ

 • غفوری، حسین ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • غلامی، پیمان بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • غلامی، فرزانه مطالعه اثر آللوپاتیکی گیاه درمنه دشتی (Asso. Artimisia herba alba) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در دو گونه یونجه و اسپرس [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 181-191]

ف

 • فابریکی اورنگ، صدیقه مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 254-267]
 • فابریکی اورنگ، صدیقه مطالعه الگوی بیان MicroRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی در اجداد و خویشاوندان وحشی و اهلی گندم [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • فاتح، اسفندیار بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • فاخری، براتعلی بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • فارسی، محمد‌جعفر تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • فارغی، شراره ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • فارغی، شراره ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 196-210]
 • فیاض، پیام مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • فیاض، پیام فیاض ارزیابی تغییرات ژنتیکی در برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 103-118]
 • فیاضی، محمدعلی تعیین شاخصهای انتخاب در جمعیتهایی از اسپرس (Onobrichis sativa) [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 11-35]
 • فاضلی، آرش بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 111-122]
 • فاضلی، فائزه بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 282-299]
 • فتاحی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • فتاحی، محمدرضا مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت¬های مرمره (.Prunus incana Pall) ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 213-225]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiac L.) با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 209-224]
 • فتحی‌پور، محمد اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • فتحی‌پور، محمد اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • فخیره، اکبر بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 241-250]
 • فرجی، میثم تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 132-142]
 • فرحزادی، هلال نعمت تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • فرخواه، عاطفه سادات اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • فریدوند، شاهین باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • فرشادفر، عزت الله ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • فرشادفر، عزت الله بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • فرشادفر، عزت الله کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L. [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 247-253]
 • فرشادفر، عزت الله ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • فرشادفر، عزت الله بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • فرشادفر، عزت‌الله ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 196-210]
 • فرشادفر، عزت اله بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • فرشادفر، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • فرشادفر، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • فرشادفر، محسن تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • فرشادفر، محسن بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • فرشادفر، محسن بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • فرشادفر، محسن بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • فرشادفر، محسن کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L. [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 247-253]
 • فرشادفر، محسن مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • فرشادفر، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • فرشادفر، محسن بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 13-28]
 • فرشادفر، محسن بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • فرشادفر، محسن بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • فرشادفر، محسن بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • فرشادفر، محسن ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 196-210]
 • فرشادفر، محسن کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • فرهنگیان، ساسان مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • فرهنگیان کاشانی، ساسان مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 133-152]
 • فروتن، مسیح ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • فروتن، مسیح شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • فروتن، مسیح اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 182-197]
 • فروزانفر، مریم بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • فیضی کمره، توران تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • فلاح، حسن بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • فلاح حسینی، لیلا ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • فهیمی، حمید بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 105-113]
 • فهیمی، حمید بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]

ق

 • قاسمی، فرزانه بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • قاسمی، فرزانه سادات بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 305-314]
 • قاسمی بزدی، کمال تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • قاسمی پیربلوطی، فهیمه تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 324-336]
 • قاسمی‌پیربلوطی، عبدالله ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 152-163]
 • قاسم زاده‌ دقیق، علی اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • قدردان، کمال بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • قدیری سردرود، سعیده تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • قدیری سردرود، سعیده تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 91-100]
 • قربانی، پونه ارزیابی و مقایسه پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای دانه در برخی از گونه‌‌های آژیلوپس ایران [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 198-208]
 • قربانلی، مه لقا ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • قربانلی، مه لقا اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • قربانلی، مه‌لقا کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • قربانلی، مه‌لقا بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • قره‌چائی، مهناز بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]
 • قیصری، مهدی ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • قصریانی، فرهنگ تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 299-313]
 • قمری زارع، عباس بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • قمری زارع، عباس ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • قمری زارع، عباس ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • قمری زارع، عباس ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 134-144]
 • قمری زارع، عباس مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 172-180]
 • قمری زارع، عباس ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • قمری زارع، عباس تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • قمری زارع، عباس تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 91-100]
 • قمری زارع، عباس ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • قمری زارع، عباس شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • قمری زارع، عباس جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 313-323]
 • قمری زارع، عباس حفاظت بذرهای Medicago rigidula در دمای فراسرد با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله‌کردن-آبگیری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-60]
 • قمری زارع، عباس اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 182-197]
 • قمری زارع، عباس مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • قمری زارع، عباس بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • قمری زارع، عباس واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • قمری زارع، عباس تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 222-230]
 • قمری زارع، عباس بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • قمری زارع، عباس ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • قمری زارع، عباس کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • قمری زارع، عباس بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • قمری زارع، عباس مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 133-152]
 • قمری زارع، عباس اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • قمری زارع، عباس اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • قمری زارع، عباس مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]
 • قمری زارع، عباس بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 81-97]
 • قمری زارع، عباس بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 1-23]
 • قمری زارع، عباس آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 41-86]
 • قمری زارع، عباس اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • قمری زارع، عباس ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • قمری زارع، عباس مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • قمری زارع، عباس مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • قمری زارع، عبّاس بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • قمری‌زارع، عباس تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • قمری‌زارع، عباس ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • قمری‌زارع، عباس بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • قمری‌زارع، عباس بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 295-284]
 • قمری‌زارع، عباس بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • قمری‌زارع، عبّاس تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • قنبری، احمد بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 241-250]
 • قندهاری، وجیهه بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • قنواتی، فرنگیس بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه‌های یولاف (.Avena spp) بومی ایران [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • قوام، منصوره بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 114-122]

ک

 • کابلی، محمد مهدی ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 39-54]
 • کابلی، محمد مهدی بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از یونجه‌‌های زراعی (غرب و شمال‌غرب) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • کاراپتیان، ژیرایر بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]
 • کیارستمی، خدیجه جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 313-323]
 • کیارستمی، خدیجه حفاظت بذرهای Medicago rigidula در دمای فراسرد با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله‌کردن-آبگیری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-60]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • کاظمی، ساره سادات بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 305-314]
 • کاظمی، مهدی بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • کاظمی، مهربانو بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba Mill.)با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • کاظمی تبار، سید کمال بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ‌‌های گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch& Mey.) نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • کاظمی تبار، سید کمال ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 241-250]
 • کاظمی تبار، سیّد کمال همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • کاظمی‌تبار، سیدکمال بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • کاظمی سعید، فرحزا بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم‌آبی در 12 اکسشن Agropyron cristatum L. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 300-314]
 • کاظمی سعید، فرحزا دورگ گیری جنسهای چاودار(Secale cereale) و جو وحشی [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 57-68]
 • کاظمی سعید، فرحزا سیستم اصلاحی گراسهای دگرگشن چندساله [دوره 3، شماره 1، 1379، صفحه 109-147]
 • کاظمی‌سعید، فرحزا ارزیابی کارایی مصرف آب در Agropyron cristatum در مراحل اولیه رشد و در محیط هیدروپونیک [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 68-76]
 • کافی، محمّد ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • کاکایی، مهدی ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 125-132]
 • کیانی، بهمن اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه‌زنی بذر و رشد نونهال‌های کیکم (مطالعه‌ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 123-134]
 • کیانی، محمود ارزیابی مولکولی رابطه فیلوژنتیک جمعیت‌هایی از لاله واژگون ایران با استفاده از توالی ناحیه ITS [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 30-39]
 • کدخدایی، سعید تأثیر برخی تنظیم‌کننده‌‌های رشد، منبع کربن و اسیدهای‌ آمینه بر جنین‌های رویشی حاصل از کشت سوسپانسیون گیاه یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 63-73]
 • کدخدایی، سعید بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 15-27]
 • کریمی، علی اکبر شناسایی miRNA‎ها و ژن‎های هدف مرتبط با آنها در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pratense) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 156-164]
 • کریمی، قادر اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • کریمی، لیلا بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • کرمانی، منصوره بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 115-124]
 • کرمانی، منصوره مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • کریمیان، علی اکبر بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • کریمی حاجی پمق، خالد ارزیابی تغییرات ژنتیکی در برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 103-118]
 • کریمی‌دوست، اسدالله رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • کرم زاده، سعید رابطه آنزیم RuBisCO و بازده فتوسنتزی گیاه آلوکک در کشت درون شیشه ای [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • کرم زاده، سعید میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 26-40]
 • کریم زاده، قاسم تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 232-246]
 • کریم‌زاده، حمیدرضا تأثیر تنش‌کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه‌ها [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 51-62]
 • کلاته جاری، سپیده تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • کلاگری، محسن اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 165-180]
 • کلاگری، محسن بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • کلاگری، محسن ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • کلاهی، حمیده القای پلی‌پلوئیدی در گیاه زینتی ارکیده گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 259-270]
 • کلاهدوزان، مرضیه حفاظت بذرهای Medicago rigidula در دمای فراسرد با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله‌کردن-آبگیری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-60]
 • کمالی، کاظم بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • کمالی علی‌آباد، کاظم اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • کمندلو، منصوره بررسی اثرات بافت نورسته و هورمون‌های تنظیم‎‎‎کننده رشد گیاهی در تکثیر درون‌شیشه‌ای گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 114-120]
 • کنشلو، هاشم بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • کنشلو، هاشم توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • کنشلو، هاشم اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • کهریزی، دانیال ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 82-96]
 • کهریزی، دانیال تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]

گ

 • گزانچیان، علی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی سنبله و علل ریزش بذر در چاودار کوهی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 145-159]
 • گودرزی، احمد بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات زراعی در72 جمعیت یونجه چندساله (Medicago sativa) [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 215-229]
 • گودرزی، غلامرضا اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • گودرزی، فرناز تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 79-91]

ل

 • لباسچی، محمدحسین ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • لردان، مهدی مقایسه کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی در هشت رقم یونجه در شرایط تنش ملایم خشکی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 128-137]
 • لطفی، محمود بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • لطیفی، علی محمد خاموشی سیستمیک ژن کدکننده آنزیم تبائین -6- اُ- دمتیلاز در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) با استفاده از فن خاموشی ژن با القا ویروس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • لطفی جلال آبادی، امین تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • لوکی انارکی، کیوان ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]

م

 • مارلیان، حبیب تغییر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در اقاقیا (Robinia pseudoacacia L) و عرعر Ailanthus altissima Mill. Swingle)) در واکنش به آفت‌زدگی در ماه‌های مختلف سال [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 234-244]
 • میان¬آبادی، منیژه بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 24-32]
 • میان آبادی، منیژه اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 100-111]
 • متینی زاده، محمد تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • متینی زاده، محمد شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • متینی زاده، محمد تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • متینی زاده، محمد تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • متینی زاده، محمد عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • مجد، احمد بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • مجد، احمد در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • مجد، احمد ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]
 • مجد، احمد تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus) [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 57-77]
 • مجد، احمد تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 81-99]
 • مجدی، محمد بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 143-155]
 • مجدی، محمد بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • مجدی، محمد بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • مجدی، محمد اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • مجدی، محمد جدا سازی ژن کلیدی تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در بیوسنتز کاردنولیدها و بررسی بیان آن تحت تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل انگشتانه ایرانی (Digitalis nervosa L) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]
 • مجدی، محمد تجزیه بیان ژن‌های بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافت‌های مختلف آویشن باغی (Thymus vulgaris) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 160-171]
 • مجیدی، محمد مهدی بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 87-102]
 • مجیدی، محمد مهدی تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 343-353]
 • مجیدی، محمد مهدی ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • مجیدی، محمد مهدی بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 117-124]
 • مجیدی، محمد مهدی تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 181-198]
 • مجیدی، محمد مهدی اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 256-269]
 • مجیدی، محمد مهدی تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • مجیدی، محمد مهدی ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]
 • مجیدی، محمد مهدی بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • مجیدی، محمد‌مهدی روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • مجیدی، محمّد مهدی مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 112-124]
 • مجرد، مهران بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجان‌غربی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 268-278]
 • مجنون‌حسینی، ناصر بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • محبی، علی بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • محبی، علی بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • محب‌علی‌پور، ناصر ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • محرری، علی بررسی خصوصیات پروتئین‌های محلول در هفت گونة علوفه‌ای با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 373-384]
 • محمدی، رحمت ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 39-54]
 • محمدی، رحمت بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از یونجه‌‌های زراعی (غرب و شمال‌غرب) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • محمدی، رضا ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • محمدی، رضا تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت‌پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپ‌های انتخابی فسکیوی بلند [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 254-272]
 • محمدی، رضا بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 14-26]
 • محمدی، رضا بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss. [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 138-147]
 • محمدی، رضا بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 15-24]
 • محمدی، رضا نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • محمدی، رضا شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • محمدی، سمیرا بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • محمدی، عبدالله مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 304-312]
 • محمدی، عبداله بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 329-342]
 • محمدی، ولی اله بررسی رابطه بیان ژن‌های اصلی مسیر MEP و میزان تولید مونوترپن‌ها در Artemisia annua [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 192-200]
 • محمدی آلاگوز، رسول بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • محمدی پور، متین بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 143-153]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • محمد دوست شیری، علیرضا بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 38-49]
 • محمدی گل‌تپه، ابراهیم تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • محمدی نژاد، قاسم اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 256-269]
 • محمودی، علی ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • مداح، امیر مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 25-38]
 • مداح عارفی، حسن خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 222-233]
 • مداح عارفی، حسن بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • مداح عارفی، حسن بررسی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی پایه‌‌های نر و ماده بنه در عرصه‌های طبیعی به منظور انتخاب برترین والدین با اهداف اصلاحی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 122-131]
 • مداح عارفی، حسن ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • مداح عارفی، حسن بررسی اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاهBromus inermis [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 159-171]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تأثیر حذف بالپوش بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذرهای درختچه‌های دست‌کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 172-182]
 • مداح عارفی، حسن بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 181-193]
 • مداح عارفی، حسن تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp. [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 177-188]
 • مداح عارفی، حسن استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • مداح عارفی، حسن ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • مداح عارفی، حسن اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • مداح عارفی، حسن بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-25]
 • مداح عارفی، حسن بررسی روش تلقیح برخی از گونه ‌‌‌های گندمیان [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 41-64]
 • مداح عارفی، حسن الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 111-124]
 • مداح عارفی، حسن ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 125-157]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده هایی از یونجه (Medicago sativa) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 127-144]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • مداح عارفی، حسن مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • مداح عارفی، حسن جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • مداح عارفی، حسن بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • مداح‌عارفی، حسن بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • مداح عرفی، حسن بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 67-84]
 • مدائنی، حدیث السادات مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • مدیر رحمتی، علی رضا استفاده از تکنیک درون شیشه ای نجات جنین در تولید دورگ های بین گونه ای صنوبر Populus. euphratica OLIV.× P. alba L و .P. alba L.× P. euphratica OLIV [دوره 1، شماره 1، 1379، صفحه 37-52]
 • مدرس، معصومه تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 129-141]
 • میراحمدی، سید فاضل بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 241-225]
 • مرادی، پرویز مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته‌های مصنوعی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 175-180]
 • مرادی، پرویز مهمترین صفات مؤثر در عملکرد علوفه هفت گونه جنسPoa [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 25-31]
 • مرادی، پرویز بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • مرادی، فرزاد ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • مرادی، فرزاد ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • مرادی، فرزاد تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • مرادی، فرزاد بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • مرادی پور جیرنده، صغری مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 172-180]
 • مرادزاده، نازنین بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • مرادزاده، نازنین بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • مرادی سراب شلی، امیر بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • مرادی عاشور، بهروز ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی صفات گونه‌‌های زنبق وحشی ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 153-166]
 • میرائی ندوشن، حسین میکسو پلوئیدی و آنیوپلوئیدی درگونه هایی از لولیوم LOlium spp [دوره 10، شماره 1، 1381، صفحه 131-144]
 • میرجانی، لیلا مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 172-180]
 • میرجانی، لیلا اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • میرجانی، لیلا تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 222-230]
 • میرجانی، لیلا ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • میرجانی، لیلا عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • میرجانی، لیلا تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • میرجلیلی، سید عباس مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه‌های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 257-270]
 • میرجلیلی، محمدحسین ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 261-277]
 • میرحسینی، علی بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 21-41]
 • میرحسینی، علی بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp [دوره 4، شماره 1، 1379، صفحه 1-23]
 • میر حسینی، سید رضا تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • مرید، عبدالرحمن بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • مرید، عبد الرحمن میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 15-24]
 • مردای، فرزاد بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • مردانی، فیروز بررسی تنوع گونه‌های یونجه یکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتی خاک [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 114-127]
 • میرزا، مهدی ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • میرزایی، خالد بررسی تنوع ژنتیکی کاکوتی (Ziziphora tenuior L) با استفاده از نشانگر SCoT [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 177-189]
 • میرزاده واقفی، سعیده سادات بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 305-314]
 • میرزاقادری، قادر بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 143-155]
 • میرزاقادری، قادر بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • میرزاقادری، قادر اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • میرزا قادری، قادر بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • میرزایی ندوشن، حسین گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • میرزایی ندوشن، حسین تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • میرزایی ندوشن، حسین تجزیه علیت صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد علوفه در جمعیت‌هایی از جنس لولیوم (Lolium spp) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 294-304]
 • میرزایی ندوشن، حسین خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 222-233]
 • میرزایی ندوشن، حسین توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • میرزایی ندوشن، حسین روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 132-138]
 • میرزایی ندوشن، حسین توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • میرزایی ندوشن، حسین بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 175-181]
 • میرزایی ندوشن، حسین تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 199-207]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 21-41]
 • میرزایی ندوشن، حسین مطالعه تنوع ژنتیکی در سه گونه از گیاه آویشن (Thymus) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 153-162]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • میرزایی ندوشن، حسین مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 25-38]
 • میرزایی ندوشن، حسین تلاقی بین گونه ای در جنس لولیوم Loliom spp [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 39-48]
 • میرزایی ندوشن، حسین مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis [دوره 9، شماره 1، 1381، صفحه 49-84]
 • میرزایی ندوشن، حسین مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 68-80]
 • میرزایی ندوشن، حسین ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 82-93]
 • میرزایی ندوشن، حسین کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-28]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 81-97]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 99-117]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380، صفحه 1-23]