بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گزانچیان، علی [1]
  • گودرزی، احمد [1] Islamic Azad University, Iranshahr Branch
  • گودرزی، غلامرضا [1] نویسنده مسئول مکاتبات، دانشجوی دکتری، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. پست الکترونیک: goodarzi44@yahoo.com
  • گودرزی، فرناز [1] دانش آموخته کارشناسی‌ارشد گیاهان دارویی، ادویه‎ای و نوشابه‎ای، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

ل

م

ن

و

ه

ی

A

  • Arcioni، Sergio [1] مؤسسه تحقیقات ژنتیک وبیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای- ایتالیا