نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 231-240]
 • آب کشت اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 182-197]
 • آب کشت (هیدروپونیک) بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • آپومیکسی بررسی روش تلقیح برخی از گونه ‌‌‌های گندمیان [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 41-64]
 • آتوتتراپلوئید تولید ژنوتیپهای آتوتتراپلوئید در چچم و مقایسه آنها با چچم های دیپلوئید [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 25-42]
 • آذربایجان‌غربی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجان‌غربی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 268-278]
 • آرابیدوپسیس مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 125-132]
 • آرابیدوپسیس کلن کردن ژنRGL2 از DNA ژنومی آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 265-272]
 • آرابیدوپسیس تالیانا روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • آزادگرده‌افشانی مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 112-124]
 • آزمون پیری زودرس (AAT) بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • آزمون پروونس نتاج تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • آزمون سازگاری ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • آزمون سلامتی بذر آزمون سلامتی بذر و بررسی کیفیت بذرهای آلوده در مقایسه با بذرهای سالم چند گونه از گیاهان مرتعی و دارویی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 147-159]
 • آزمون نتاج وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • آزمون نتاج پلی‌‌کراس ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • آیزوزایم تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • آژیلوپس بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 202-212]
 • آژیلوپس ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • آژیلوپس ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • آژیلوپس مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 254-267]
 • آگروباکتریوم تومفسینس روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • آگروباکتریوم تومه‌فاشینس القاء کالوس و تراریزش ژنتیکی در ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) به‌کمک آگروباکتریوم تومه‌فاشینس [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 225-240]
 • آگروپایرون مطالعه کاریوتیپی برخی جمعیت‎های مختلف گونه‎های از جنس آگروپایرون(Agropyron) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 67-78]
 • آگروپایرون مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • آگروپیرون بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • آگروپیرون بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • آگروپیرون بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • آگروپیرون کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L. [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 247-253]
 • آگروپیرون کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • آگروپیرون شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • آلل‎های مؤثر بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • آللوپاتی مطالعه اثر آللوپاتیکی گیاه درمنه دشتی (Asso. Artimisia herba alba) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در دو گونه یونجه و اسپرس [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 181-191]
 • آللوکمیکال بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]
 • آلوکک (Prunus vium L.) رابطه آنزیم RuBisCO و بازده فتوسنتزی گیاه آلوکک در کشت درون شیشه ای [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-14]
 • آناتومی ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 82-93]
 • آنتی‌اکسیدان تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • آنتی‌اکسیدان مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 254-267]
 • آنتمیس مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 55-62]
 • آنزیم Pfu روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 132-138]
 • آنزیم Taq روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 132-138]
 • آنزیم پراکسیداز اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • آنزیم دلتا سیکس دسچوراز همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • آنغوزه بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 38-49]
 • آنغوزه ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • آنیوپلوئیدی میکسو پلوئیدی و آنیوپلوئیدی درگونه هایی از لولیوم LOlium spp [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 131-144]
 • آویشن استفاده از نشانگر RAPD برای ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از گونه‌های آویشن [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 192-201]
 • آویشن بررسی کاریوتیپی چهار گونه آویشن (Thymus spp) T. lancifolius) ،T. daenensis ، T. fedtschenkoi و pubescens T.) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 241-250]
 • آویشن مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • آویشن تجزیه بیان ژن‌های بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافت‌های مختلف آویشن باغی (Thymus vulgaris) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 160-171]
 • آویشن بررسی پایداری بیان ژن‌های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش‌های دما و نور در جنس آویشن [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • آویشن مطالعه تنوع ژنتیکی در سه گونه از گیاه آویشن (Thymus) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 153-162]
 • آویشن تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 57-77]
 • آویشن دنایی اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 97-110]
 • آویشن شیرازی بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 1-9]
 • آویشن شیرازی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 101-113]
 • آویشن کوهی ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]

ا

 • اثرات فیزیولوژیکی و (Trifolium spp.) اثرات فیزیولوژیکی تنش ‌آبی بر رشد رویشی سه گونه شبدر یکساله (Trifolium spp.) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 55-61]
 • اثر دما و اثر متقابل بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 1-23]
 • اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • اثر متقابل ژنوتیپ و محیط تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • اجزاء عملکرد روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • اجزاء عملکرد بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 91-129]
 • اجزاء گل ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • اجزای عملکرد بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • احیاء ارزیابی تغییرات ژنتیکی در برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 103-118]
 • ایدئوگرام و درمنه بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • ایران بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • ارتدکس بررسی کاهش جوانه‌زنی بذر طی دو دوره نگهداری 10 و 22 ساله در تعدادی از گونه‌های درختی و درختچه‌ای ارتدکس موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • ارتفاع تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • ارزیابی زراعی- مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم اسپرس ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 160-171]
 • ارزیابی صفات زراعی- مورفولوژیکی ارزیابی ظرفیت عملکرد علوفه و صفات مورفوفنولوژیکی در ذخایر ژنتیکی برخی از گرامینه‌های علوفه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 270-281]
 • ارزیابی فنولوژیکی و عملکرد علوفه شناسایی، بررسی فنولوژیکی و ارزیابی عملکرد علوفه برخی از گونه‌های یونجه یک‌ساله در استان فارس [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 234-255]
 • ارزش غذایی بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-422]
 • ارزن دم روباهی بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 239-248]
 • ارزن معمولی بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 239-248]
 • ارقام سنتتیک تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • ارقام سنتتیک اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • ارکیده القای پلی‌پلوئیدی در گیاه زینتی ارکیده گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 259-270]
 • ازت (NO3 بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • ازدیاد غیرجنسی میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 15-24]
 • ایزوآنزیم بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • ایزوآنزیم ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • اسانس مطالعه اثر آللوپاتیکی گیاه درمنه دشتی (Asso. Artimisia herba alba) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در دو گونه یونجه و اسپرس [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 181-191]
 • اسانس بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‎کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان‌زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 264-276]
 • اسانس ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • اسانس ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • اسانس ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • اسپرس بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 87-102]
 • اسپرس تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 181-198]
 • اسپرس اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 256-269]
 • اسپرس بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 158-171]
 • اسپرس ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]
 • اسپرس بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • اسپرس تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • اسپرس مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]
 • اسپرس مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 37-57]
 • اسپرس آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 41-86]
 • اسپرس بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 465-479]
 • اسپرس ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • اسپرس ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • اسپرس زراعی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم اسپرس ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 160-171]
 • اسپرس زراعی بیماری سفیدک سطحی ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 133-141]
 • اسپکتروفتومتر بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • استان یزد بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • استان فارس تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • استان گلستان تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]
 • استان مرکزی شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • استان مرکزی ارزیابی تنوع زیستی گیاهان در معرض خطر استان مرکزی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 50-74]
 • استپی ریش‏دار تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 299-313]
 • استخراجDNA بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 15-27]
 • استخراج RNA مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA کل از سه گونه آویشن غنی از ترکیبات فنولی و متابولیت‌های ثانویه [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • استقرار بررسی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی پایه‌‌های نر و ماده بنه در عرصه‌های طبیعی به منظور انتخاب برترین والدین با اهداف اصلاحی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 122-131]
 • استئاریدونیک اسید همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • اسید اسکوربیک بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • اسید بتولینیک تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • اسید جیبرلیک اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 192-204]
 • اسیدهای چرب غیراشباع همسانه‌سازی و تعیین خصوصیات ژن دلتا سیکس دسچوراز (d6d)، از گیاه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 205-217]
 • اسفرزه جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 295-303]
 • اسفرزه انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L) و نوسان‎های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 221-231]
 • اسفرزه انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 289-301]
 • اسکنبیل مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • اصلاح ژنتیکی بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • افراپلت تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • افرا پلت بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • افراتخته بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • افراکیکم باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • افرا کیکم تکثیر افراکیکم (Acer monospessulanum) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 237-246]
 • اقاقیا تغییر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در اقاقیا (Robinia pseudoacacia L) و عرعر Ailanthus altissima Mill. Swingle)) در واکنش به آفت‌زدگی در ماه‌های مختلف سال [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 234-244]
 • اقلیم تأثیر باکتریهای تثبیت کننده ازت (.sp Sinorhizobium Melliloti) در اقلیمهای مختلف بر روی تثبیت ازت و عملکرد علوفه در سه رقم از یونجه (.Medicago Sativa L) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 243-252]
 • اقلیم مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 117-136]
 • اکالیپتوس تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • اکالیپتوس اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • اکالیپتوس تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 91-100]
 • اکالیپتوس جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 313-323]
 • اکالیپتوس بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • اکالیپتوس اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • اکالیپتوس تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • اکالیپتوس مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 385-400]
 • اکالیپتوس بررسی رخداد و بهبود عارضه شیشه‌ای شدن اندامها در کشت بافت گیاهی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 65-80]
 • اکالیپتوس بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 11-32]
 • اکالیپتوس گرندیس تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • اکسین تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • اکسین ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • اکسین اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • اکسین مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • اکوتیب بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • اکوسیستم مرتعی و رابطه همزیستی نقش قارچهای همزیست اندوفایت در اکوسیستمهای مراتع ایران [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 35-50]
 • اگروباکتری خاموشی سیستمیک ژن کدکننده آنزیم تبائین -6- اُ- دمتیلاز در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) با استفاده از فن خاموشی ژن با القا ویروس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • اگروباکتریوم روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • اگروباکتریوم رایزوژنز القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • اگروپایرون واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 251-262]
 • الیاف خام و تجزیه‌خوشه‌ای ارزیابی دو گونه شنبلیله‌‌ چند‌ساله Trigonella tehranica و T. elliptica به منظور اصلاح کیفیت علوفه [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 230-240]
 • ایلام پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در توده‌های دچار زوال بلوط ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 288-298]
 • الکتروفورز تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • الکتروفورز مقایسه دورگ‌های بین‌گونه‌ای لولیوم (Lolium spp.) با والدین آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 24-34]
 • الکتروفورز بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • الکتروفورز تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • الکتروفورز مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • الکتروفورز تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 199-207]
 • الکتروفورز مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه‌های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 257-270]
 • الکتروفورز مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 68-80]
 • الکتروفورز الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 111-124]
 • الکتروفورز ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • الکتروفورز بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • الکتروفورز (SDS-PAGE) ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 196-210]
 • الکتروفورز پروتئین بذر ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر مطالعه تنوع ژنتیکی در سه گونه از گیاه آویشن (Thymus) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 153-162]
 • الکتروفورز عمودی بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • الکتروفورز و تجزیه خوشه‌ای مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 172-180]
 • الکتروفورز و روش SDS-PAGE ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 99-117]
 • الگوی واکنش ژنوتیپی تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • انبارداری بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • انتخاب مصنوعی اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 165-180]
 • انتخاب والدین برتر و تلاقی بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 181-193]
 • انتقال‌پذیری بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • انتقال ژن روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 132-138]
 • انتقال ژن روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • انحصاری تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • اندام بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • اندام زایی بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 11-32]
 • اندام‌زایی تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • اندام‌زایی توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 29-37]
 • اندام‌زایی مطالعه کشت بافت و اندام‌زایی در گیاه دارویی Salvia nemorosa [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 69-79]
 • اندام‏زایی مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • ایندول بوتیریک اسید بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • این‌ویترو القای کالوس، باززایی و پرآوری زرشک بی‌‌دانه Berberis vulgaris)) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 92-101]
 • این‌ویترو انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L) و نوسان‎های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 221-231]
 • این‌ویترو انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 289-301]
 • اینولین خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • اوجا و تکثیر درون شیشه‌ای تکثیر درون شیشه‌ای گونه اوجا (Ulmus carpinifolia)، از طریق کشت جوانه [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 296-304]

ب

 • بیابان‌زدایی ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • بابونه بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • بادام مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 304-312]
 • بادامک تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • بادام کوهی ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • بادام کوهی بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • بادام کوهی تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • بادام وحشی بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 15-27]
 • بادرشبو بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • بادرنجبویه ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • بارانک بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • بارانک بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • بارانک ریز ازدیادی بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) یک: مرحله استقرار و شاخه زایی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 115-129]
 • بارانک ایرانی مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • باریجه بررسی امکان نگهداری درون‌شیشه‌ای ژرم پلاسم گیاه باریجه و کالوس‌زایی آن [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • باریجه القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • بارندگی مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 117-136]
 • بارهنگ بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 305-314]
 • بازدارندگی پوسته‌ای بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • بازده اسانس تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 232-246]
 • بازده ژنتیکی و همبستگی ژنتیکی تجزیه ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در والدین و خانواده‌های ناتنیFestuca arundinacea [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 99-124]
 • باززایی تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • باززایی بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • باززایی تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • باززایی مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • باززایی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه عناب (Ziziphus jujuba) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 40-48]
 • باززایی اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • باززایی باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • باززایی مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • باززایی روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • باززایی انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 17-35]
 • باززایی غیرمستقیم باززایی گیاه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria raddeana) از طریق ریزنمونه‌های گلبرگ و برگ [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 71-83]
 • باززایی و سازگاری بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • بازگشت پس از قطع شوری روند بازیافت لاینهای یونجه پس از تنش شوری [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 85-97]
 • بافت چوبی بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • بافت شناسی بررسی مقایسه ای ویژگیهای تشریحی نمونه های کشت شده در شیشه با گیاهان روییده در محیط طبیعی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 103-113]
 • بافت نورسته بررسی اثرات بافت نورسته و هورمون‌های تنظیم‎‎‎کننده رشد گیاهی در تکثیر درون‌شیشه‌ای گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 114-120]
 • بالپوش بذر بررسی تأثیر حذف بالپوش بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذرهای درختچه‌های دست‌کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 172-182]
 • باند پروتئینی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 199-207]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 143-155]
 • بیان ژن بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • بیان ژن بررسی اثر فلز روی بر بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز با PCR در زمان واقعی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 190-198]
 • بیان ژن تجزیه بیان ژن‌های بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافت‌های مختلف آویشن باغی (Thymus vulgaris) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 160-171]
 • بیان ژن جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 165-176]
 • بیان ژن gus القاء کالوس و تراریزش ژنتیکی در ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) به‌کمک آگروباکتریوم تومه‌فاشینس [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 225-240]
 • بانک بذر فراسرد امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 58-71]
 • بانک ژن بررسی کاهش جوانه‌زنی بذر طی دو دوره نگهداری 10 و 22 ساله در تعدادی از گونه‌های درختی و درختچه‌ای ارتدکس موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • بانک ژن منابع طبیعی جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • بیان نسبی ژن بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • بتایین گلیسین اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • بتولین تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • بید گرده‌افشانی مصنوعی و جوانه‌‌زنی درون شیشه‌‌ای تخمدان‌‌های بارور شده در بید (Salix alba) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 176-181]
 • بذر بررسی کاهش جوانه‌زنی بذر طی دو دوره نگهداری 10 و 22 ساله در تعدادی از گونه‌های درختی و درختچه‌ای ارتدکس موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 109-116]
 • بذر شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • بذر تعیین مناسبترین روش جوانه‌زنی و شاخص‌های سبز شدن بذر در تعدادی از گونه‌‌‌های شنبلیله بومی استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 247-256]
 • بذر تأثیر تنش‌ خشکی‌ بر برخی ویژگیهای‌ گیاهچه Plantago ovata Forsk. [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 131-142]
 • بذر بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • بذر ارتودکس ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • بذر مصنوعی مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته‌های مصنوعی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 175-180]
 • بذرهای دارویی جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • بذرهای مرتعی جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • بذر و جنین تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]
 • برگ بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • برگ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • بروموس مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 112-124]
 • بروموس ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 82-96]
 • بروموس واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 251-262]
 • بروموس تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp. [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 177-188]
 • بروموس تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 53-61]
 • بلندمازو بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • بلندمازو بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • بلندمازو تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]
 • بلوط بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • بلوط ایرانی وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • بلوط ایرانی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • بلوط ایرانی تمایز ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر اساس نشانگرهای بین‌ریزماهواره‌ای ژنومی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 66-78]
 • بلوط ایرانی تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • بلوط ایرانی ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 32-43]
 • بلوط دارمازو تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 324-336]
 • بنزیل آدنین ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • بنزیل آدنین تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • بنزیل آدنین اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • بنزیل آدنین بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • بنزیل‌آمینو پورین بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‎کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان‌زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 264-276]
 • بنگ‌دانه بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • بنه بررسی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی پایه‌‌های نر و ماده بنه در عرصه‌های طبیعی به منظور انتخاب برترین والدین با اهداف اصلاحی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 122-131]
 • بنه بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • بنه بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 181-193]
 • بنه مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • بنیه بذر بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • بنیه بذر بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 1-25]
 • بنیه بذر بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • بنیه بذر بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • به نژادی بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 271-284]
 • به‌‌نژادی گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • بیوانفورماتیک شناسایی miRNA‎ها و ژن‎های هدف مرتبط با آنها در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pratense) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 156-164]
 • بیوشیمیایی بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • بیولوژی تولید مثلی بررسی تنوع صفات بیولوژیکی تولید مثلی در ژنوتیپ‌‌های نعناع [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 327-339]
 • بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L. [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 336-348]

پ

 • پایداری بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • پارانشیم ویژگیهای تشریحی گونه‌هایی از نعنا (Mentha spp.) [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 82-93]
 • پایه مادری بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • پتاسیم بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • پتانسیل آب مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • پتانسیل آب تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • پتانسیل اسمزی بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه‌زنی و برخی صفات گونه‌هایی از جنس شبدر (Trifolium) [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 8-14]
 • پتانسیل اسمزی برگ تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • پتانسیل اسمزی ریشه تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • پتانسیل ژنتیکی بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 21-41]
 • پده ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • پده واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • پده ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • پده بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • پده ((Populus euphratica تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 327-336]
 • پده Populus euphratica تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت [دوره 2، شماره 1، 1379-2، صفحه 11-36]
 • پراکسیداز مقایسه سطوح پراکسیدازی و کاتالازی کلن‌‌های مختلف Populus euramericana [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 261-272]
 • پراکسیداز بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • پراکسیداز تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • پراکسیداز بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • پراکسیداز شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • پراکسیداز بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • پراکسیداز تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss.) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 203-214]
 • پراکسیداز ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • پراکنش جغرافیایی شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • پراکنش جغرافیایی پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • پرایمینگ بذر اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • پرآوری القای کالوس، باززایی و پرآوری زرشک بی‌‌دانه Berberis vulgaris)) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 92-101]
 • پرآوری تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • پیری بذر بررسی اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاهBromus inermis [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 159-171]
 • پری‌بیوتیک خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • پرتوتابی بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • پیری زودرس اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • پیری زودرس اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • پروآنتوسیانیدین روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • پروتئین ارزیابی دو گونه شنبلیله‌‌ چند‌ساله Trigonella tehranica و T. elliptica به منظور اصلاح کیفیت علوفه [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 230-240]
 • پروتئین SO6 ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • پروتئین ذخیره‌ای بذر بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • پروتئین‌های ذخیره‌ای ارزیابی و مقایسه پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای دانه در برخی از گونه‌‌های آژیلوپس ایران [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 198-208]
 • پروتئینهای ذخیره ای بذر ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]
 • پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه‌های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 257-270]
 • پروتئین‌های کل بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • پروتئین‌های محلول بررسی خصوصیات پروتئین‌های محلول در هفت گونة علوفه‌ای با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 373-384]
 • پروتئین و تجمع یونی بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 241-250]
 • پرولین مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • پرولین بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 87-102]
 • پرولین ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • پرولین تغییر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در اقاقیا (Robinia pseudoacacia L) و عرعر Ailanthus altissima Mill. Swingle)) در واکنش به آفت‌زدگی در ماه‌های مختلف سال [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 234-244]
 • پرولین اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • پرولین تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • پسته باروری و تلاقی های درون گونه ای و بین گونه ای در جنس پسته .Pistacia sp [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 41-65]
 • پسته ایرانی تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • پسته وحشی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • پیش به‌نژادی معرفی منابع ژنتیکی (پیش به‌نژادی) جدید از شبدرهای وحشی ایران برای استفاده در سیستم‌‌های زراعی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 305-317]
 • پیش سرما بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 134-146]
 • پیش سرمادهی بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • پلی‏پلوئید مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 25-38]
 • پلی‌اتیلن‌گلایکول‌ 6000 تأثیر تنش‌ خشکی‌ بر برخی ویژگیهای‌ گیاهچه Plantago ovata Forsk. [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 131-142]
 • پلی‌‌اتیلن گلایکول6000 اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • پلی اتیلن گلیکول اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 182-197]
 • پلاستیسیتی بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • پلی‌آمین تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • پلی پلوئید کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 1-28]
 • پلی پلوئید تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 53-61]
 • پلی پلوئیدی تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 57-77]
 • پلی پلوئیدی ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 125-157]
 • پلی پلوئیدی مطالعه کاریوتیپی جمیعت های تتراپلوئید لولیوم [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 87-116]
 • پلی‌پلوئید بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • پلی‌پلوئیدی اثرات القاء پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه‌ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نوروزک ((Salvia leriifolia Benth. [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 24-42]
 • پلی‌پلوئیدی تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp. [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 177-188]
 • پلی ساکاریدها بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 15-27]
 • پلی فنلها بهینه سازی روش استخراج DNA در Amygdalus spp [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 15-27]
 • پلی‌کراس گزینش اکوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات کمّی و کیفی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 302-313]
 • پنیرباد ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 261-277]
 • پوترسین تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 45-58]
 • پیوند میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 15-24]

ت

 • تأثیر سرما بررسی خصوصیات جوانه‌‌زنی بذر و رشد رویشی گیاهچه پنج اکوتیپ فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 133-142]
 • تاریخ پیوند میزان موفقیت پیوند شکمی در رقم بی‌هسته کنار Ziziphus spina-christi [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 15-24]
 • تاغ تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • تاغ توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • تاغ بررسی تأثیر حذف بالپوش بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذرهای درختچه‌های دست‌کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 172-182]
 • تاغ بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 271-284]
 • تاغ بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • تاکسول جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن عامل رونویسی TbJAMYC دخیل در بیوسنتز تاکسول از سرخدار گونه ایرانی [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 12-22]
 • تبریزی ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • تتراپلوئید بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 202-212]
 • تتراپلوئید مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • تتراد مطالعه رفتار میوزی و باروری دانه‌ی گرده در گیاه دارویی مشگک [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 124-133]
 • تثبیت ازت بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • تثبیت نیتروژن اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]
 • تجزیه امی تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • تجزیه به عامل‌ها تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 343-353]
 • تجزیه به عاملها و تجزیه کلاستر بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • تجزیه به مختصات اصلی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • تجزیه به مختصات اصلی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 111-122]
 • تجزیه به مختصات اصلی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • تجزیه به مؤلفه‏های اصلی و تجزیه خوشه‏ای تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 299-313]
 • تجزیه به مؤلفه‏های اصلی و تجزیه کلاستر ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • تجزیه به مؤلفه‏های اصلی و تجزیه کلاستر ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • تجزیه به مؤلفه ها ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 152-163]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (Trifolium spp.)، در استان آذربایجان شرقی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 106-116]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 142-149]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 182-194]
 • تجزیه به مولفه های اصلی بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 1-23]
 • تجزیه به مولفه های اصلی تعیین فاصله ژنتیکی 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) از طریق تجزیه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 79-101]
 • تجزیه به مولفه‌های اصلی بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • تجزیه به مولفه‌های اصلی بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 81-97]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی متعادل بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • تجزیه به مؤلفه‏ های اصلی و تجزیه خوشه‏ ای ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 14-26]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تعدادی از ژنوتیپ‌های گونه Elymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در شهرستان شیراز [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 291-301]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss. [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 138-147]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • تجزیه به مؤلفه‏های اصلی و تجزیه خوشه‏ای بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی و تجزیه خوشه‌‌ای بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات زراعی در72 جمعیت یونجه چندساله (Medicago sativa) [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 215-229]
 • تجزیه پایداری ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • تجزیه چند متغیره بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • تجزیه چند متغیره بررسی قرابت بین گونه‌ای در هشت گونه از جنس Tragopogon براساس ویژگی‌های کاریوتیپی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 112-121]
 • تجزیه چند متغیره ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 172-185]
 • تجزیه چند متغیره ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • تجزیه خوشه بررسی تنوع ژنتیکی گیاه کنار (Ziziphus spina-christi (L.)Wild.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 274-288]
 • تجزیه خوشه‎ای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‏های گونه (Tanacetum polycephalum) آذربایجان‌غربی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 268-278]
 • تجزیه خوشه‏ای بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 114-122]
 • تجزیه خوشه¬ای بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • تجزیه خوشه¬ای بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 87-102]
 • تجزیه خوشه¬ای مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت¬های مرمره (.Prunus incana Pall) ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 213-225]
 • تجزیه خوشه ای بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 142-149]
 • تجزیه خوشه ای بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 1-23]
 • تجزیه خوشه ای ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • تجزیه خوشه ای ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 152-163]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 241-225]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از توده‌های بابونه (Matricaria inodora L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 242-256]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تاج‏خروس (Amaranthus spp) بر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده ازکود بیولوژیک نیتروکسین [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 282-299]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 329-342]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 143-153]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • تجزیه خوشه‌ای مقایسه دورگ‌های بین‌گونه‌ای لولیوم (Lolium spp.) با والدین آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 24-34]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • تجزیه خوشه‌ای مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 182-194]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • تجزیه خوشه‌ای کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L. [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 247-253]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • تجزیه خوشه‌ای ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 261-277]
 • تجزیه خوشه‌ای تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • تجزیه خوشه‌ای بهره‌گیری از نشانگرهای ریزماهواره یونجه در ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 151-163]
 • تجزیه خوشه‌ای ترکیب‎پذیری عمومی در فامیل‌های نیمه‎خواهری فسکیوی بلند Festuca arundinaceum (Schreb) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 111-122]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • تجزیه خوشه‌ای مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • تجزیه خوشه‌ای مطالعه الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای در گونه‌هایی از یونجه یکساله [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 68-80]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 81-97]
 • تجزیه خوشه‌ای ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 101-113]
 • تجزیه خوشه‌ای تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 132-142]
 • تجزیه خوشه‎ای بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • تجزیه خوشه‌‌ای گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • تجزیه خوشه‌ای و آنالیز تصویری بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (Trifolium spp.)، در استان آذربایجان شرقی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 106-116]
 • تجزیه خوشه‌ای و ترکیبهای شیمیایی ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 196-210]
 • تجزیه رگرسیون شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 163-175]
 • تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • تجزیه ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی کاکوتی (Ziziphora tenuior L) با استفاده از نشانگر SCoT [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 177-189]
 • تجزیه ضرایب مسیر روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • تجزیه عاملی ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • تجزیه عاملها و تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • تجزیه عاملها و تجزیه کلاستر بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • تجزیه عاملی و تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • تجزیه علیت تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • تجزیه علیت تجزیه علیت صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد علوفه در جمعیت‌هایی از جنس لولیوم (Lolium spp) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 294-304]
 • تجزیه علیت بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات زراعی در72 جمعیت یونجه چندساله (Medicago sativa) [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 215-229]
 • تجزیه علیت بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 271-284]
 • تجزیه علیت ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • تجزیه کلاستر بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • تجزیه کلاستر بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 158-171]
 • تجزیه کلاستر بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • تجزیه کلاستر تعیین فاصله ژنتیکی 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) از طریق تجزیه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 79-101]
 • تجزیه کلاستر الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 111-124]
 • تجزیه مسیر تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 343-353]
 • تجزیه مسیر شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • تجزیه مسیر و تجزیه رگرسیون تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • تجزیه همبستگی بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • تجزیه همبستگی بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 81-97]
 • تجزیه واریانس مولکولی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • تجزیه واریانس مولکولی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 135-137]
 • تجزیه واریانس مولکولی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • تجزیه‌وتحلیل‎ بیوانفورماتیکی جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن عامل رونویسی TbJAMYC دخیل در بیوسنتز تاکسول از سرخدار گونه ایرانی [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 12-22]
 • تجزیه و تحلیل پلات بررسی تنوع ژنتیکی گیاه کنار (Ziziphus spina-christi (L.)Wild.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 274-288]
 • تجزیه و تحلیل چند متغیره ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]
 • تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه‌های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 257-270]
 • تجزیه‌وتحلیل فیلوژنتیکی زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 208-220]
 • تجزیۀ خوشه‌ای بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • تجلی ژن ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 43-55]
 • تجمع mRNA ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 43-55]
 • تحلیل تطابق کانونیکCCA استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • تحمل به خشکی ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 314-322]
 • تحمل به شوری بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 38-49]
 • تحمل به شوری بررسی اثر کربنات کلسیم بر تحمل به شوری برخی از ارقام یونجه [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 38-55]
 • تحمل به شوری روند بازیافت لاینهای یونجه پس از تنش شوری [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 85-97]
 • تحمل خشکی توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • تحمل خشکی مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 113-125]
 • تحمل خشکی ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • تحمل شوری بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • تخلیص آنزیم روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 132-138]
 • تخمدان تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • تخمدان بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • تخمک تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • تیدیازورون اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 98-107]
 • تراریزش روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • تراکم بوته اثرات محیط و مدیریت بر استقرار، تولید و کیفیت بذر یونجه [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 59-109]
 • تری‌بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز جدا سازی ژن کلیدی تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در بیوسنتز کاردنولیدها و بررسی بیان آن تحت تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل انگشتانه ایرانی (Digitalis nervosa L) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]
 • ترپن مطالعه اثر آللوپاتیکی گیاه درمنه دشتی (Asso. Artimisia herba alba) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در دو گونه یونجه و اسپرس [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 181-191]
 • ترپن‌ها بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • ترپن‌ها بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • ترشحات آنزیمی کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • ترشک ( Rumex acetosa) مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • ترشک Rumex acetosa L روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • ترکیب‎پذیری خصوصی تجزیه دی‌آلل برای عملکرد علوفه خشک بین برخی ارقام یونجه [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 302-310]
 • ترکیب‎پذیری عمومی ترکیب‎پذیری عمومی در فامیل‌های نیمه‎خواهری فسکیوی بلند Festuca arundinaceum (Schreb) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • ترکیبات فنولیک بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • ترکیب‌پذیری بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • ترکیب‎پذیری عمومی تجزیه دی‌آلل برای عملکرد علوفه خشک بین برخی ارقام یونجه [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 302-310]
 • ترکیب‌‌پذیری عمومی تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 181-198]
 • ترکیب‌‌پذیری عمومی ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • تیس ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • تشابه‌ بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • تشابه ژنتیکی ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 241-250]
 • تشابه ‌ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی کاکوتی (Ziziphora tenuior L) با استفاده از نشانگر SCoT [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 177-189]
 • تشریح بررسی مقایسه ای ویژگیهای تشریحی نمونه های کشت شده در شیشه با گیاهان روییده در محیط طبیعی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 103-113]
 • تعادل یونی بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 105-113]
 • تعداد روزنه ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • تغییر اقلیم رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • تقارب ژنتیکی بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 1-23]
 • تقارن کاریوتایپ بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • تقارن کاریوتیپ ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 251-262]
 • تقارن کاریوتیپی کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 1-28]
 • تکامل ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 82-96]
 • تکثیر ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • تکثیر بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 134-141]
 • تکثیر جنسی تکثیر درخت سفید پلت از طریق کشت تخمدان بالغ (Populus caspica) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 29-36]
 • تکثیر جنسی و گرده‌‌افشانی مصنوعی گرده‌افشانی مصنوعی و جوانه‌‌زنی درون شیشه‌‌ای تخمدان‌‌های بارور شده در بید (Salix alba) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 176-181]
 • تکثیر درون شیشه ای اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر تکثیر درون شیشه ای گیاه نوش (Thuja orientalis) [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 399-411]
 • تکثیر درون شیشه ای تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]
 • تکثیر درون شیشه‌ای عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • تکثیر درون‌شیشه‌ای تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • تکثیر درون‌شیشه‌ای تکثیر درون شیشه‌ای درخت نوش (Thuja orientalis L.) از طریق سرشاخه‌های آن [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • تکثیر رویشی ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica )از طریق کشت میانگره [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 113-122]
 • تکثیر غیرجنسی واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • تکثیر و کشت رویان تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 129-141]
 • تکثیر و مریستم مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L. [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 336-348]
 • تکنیک نجات جنین تکنیک نجات جنین ابزاری در دورگ‏گیری بین‏جنسی در خانواده بید (Salix alba X Populus caspica) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 149-157]
 • تلاقی بین گونه ای تلاقی بین گونه ای در جنس لولیوم Loliom spp [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 39-48]
 • تلاقی بین گونه ای باروری و تلاقی های درون گونه ای و بین گونه ای در جنس پسته .Pistacia sp [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 41-65]
 • تلاقی بین گونه ای تولید مثل و تلاقیهای بین گونه ای در یونجه های یکساله [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 33-62]
 • تلاقی‌ بین‌گونه‌ای بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 95-112]
 • تلاقی مصنوعی دورگ گیری جنسهای چاودار(Secale cereale) و جو وحشی [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 57-68]
 • تلخ بیان بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • تلقیح معکوس و گره‌زایی بررسی تشابه باکتریهای همزیست با یونجه یکساله L.) Medicago rigidula) و یونجه چندساله (.L M. sativa) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 295-284]
 • تیمار بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • تمایززدایی مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • تمایز ژنتیکی اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت‌های راش (Fagus orientalis Lipsky) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 165-180]
 • تنش بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • تنش بررسی پایداری عملکرد علوفه 18 ژنوتیپ Agropyron elongatum با استفاده از مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنش [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 45-54]
 • تنش مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 113-125]
 • تنش آب تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • تنش آبی و یزد تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 75-93]
 • تنش خشکی تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 343-353]
 • تنش خشکی اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • تنش خشکی ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • تنش خشکی ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 182-197]
 • تنش خشکی اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 125-133]
 • تنش خشکی ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 259-276]
 • تنش خشکی تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • تنش خشکی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • تنش خشکی تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 232-246]
 • تنش خشکی تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • تنش خشکی مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • تنش خشکی مقایسه کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی در هشت رقم یونجه در شرایط تنش ملایم خشکی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 128-137]
 • تنش خشکی اثرات فیزیولوژیکی تنش ‌آبی بر رشد رویشی سه گونه شبدر یکساله (Trifolium spp.) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 55-61]
 • تنش خشکی بررسی امکان مقاوم‌سازی بذر چهار گونه لگوم به خشکی [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 32-37]
 • تنش خشکی بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 189-208]
 • تنش خشکی بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • تنش خشکی بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 465-479]
 • تنش خشکی مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 254-267]
 • تنش خشکی مطالعه الگوی بیان MicroRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی در اجداد و خویشاوندان وحشی و اهلی گندم [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • تنش‌ خشکی‌ تأثیر تنش‌ خشکی‌ بر برخی ویژگیهای‌ گیاهچه Plantago ovata Forsk. [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 131-142]
 • تنش خشکی و جوانه‌زنی بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه‌زنی و برخی صفات گونه‌هایی از جنس شبدر (Trifolium) [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 8-14]
 • تنش خشکی و رشد رویشی مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تنش کم آبی (خشکی) بر رشد رویشی شش گونه اسپرس (Onobrychis) [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 365-375]
 • تنش رطوبتی توانمندی مقابله با خشکی در سیاه‏تاغ با بررسی فرم ریشه در شرایط تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 201-210]
 • تنش رطوبتی و پتانسیل آب برگ تأثیر تنش‌کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه‌ها [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 51-62]
 • تنش سرما تأثیر تنش سرما بر فعالیت پراکسیداز در نهال‌های اکالیپتوس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 304-313]
 • تنش شوری بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana, [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 267-279]
 • تنش شوری اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • تنش شوری اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 256-269]
 • تنش شوری جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 295-303]
 • تنش شوری تأثیر ABA و کلسیم بر تغییر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی گونه Aeluropus lagopoides طی سازش به شوری در شرایط کشت آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 15-28]
 • تنش شوری اثر تنش شوری بر پارامترهای مورفولوژی و فیزیولوژی سه گونه اکالیپتوس [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 42-53]
 • تنش شوری اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • تنش شوری ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • تنش کم‌آبی اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 273-283]
 • تنظیم‌کننده رشد تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • تنظیم‎کننده رشد باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • تنظیم‌کننده‌ رشد باززایی گیاه در معرض انقراض لاله واژگون (Fritillaria raddeana) از طریق ریزنمونه‌های گلبرگ و برگ [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 71-83]
 • تنظیم‌کننده رشدگیاهی تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • تنظیم کننده رشد و یونجه تأثیر برخی تنظیم‌کننده‌‌های رشد، منبع کربن و اسیدهای‌ آمینه بر جنین‌های رویشی حاصل از کشت سوسپانسیون گیاه یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 63-73]
 • تنظیم‌کننده‌های رشد بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • تنظیم‎کننده‌های رشد عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • تنظیم‌کننده‌های رشدی ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]
 • تنظیم کننده های رشد گیاه واکنش جو وحشی Hordeum murinum و زراعی H. vulgare به کشت درون شیشه ای (In vitro) و عوامل موثر بر تشکیل و رشد کالوس در آنها [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 63-85]
 • تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • تنظیم کننده‌های رشد گیاهی ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و ضریب ازدیاد کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و کیفیت فیزیولوژیک بررسی اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده گیاهBromus inermis [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 159-171]
 • تنگ سولک مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • تنوع بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • تنوع ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی صفات گونه‌‌های زنبق وحشی ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 153-166]
 • تنوع بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • تنوع ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • تنوع مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 133-152]
 • تنوع بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه‌زایی قلمه و رشد نهال درکردستان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • تنوع مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • تنوع بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • تنوع ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • تنوع بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • تنوع ایزوآنزیمی بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • تنوع اکوتیپی تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]
 • تنوع جغرافیایی بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • تنوع درون کروموزومی بررسی تنوع کاریوتیپی 4 گونه از جنس Poa L [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 295-303]
 • تنوع درون گونه‌ای کاربرد نشانگر بیوشیمیایی (پروتئینها) در مطالعه تنوع درون گونه‌ای در هفده جمعیت از آگروپیرون Agropyron elongatum L. [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 247-253]
 • تنوع درون‏گونه‏ای ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 24-32]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 140-149]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]
 • تنوع ژنتیکی استفاده از نشانگر RAPD برای ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از گونه‌های آویشن [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 192-201]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی و مقایسه پروتئین‌‌های ذخیره‌‌ای دانه در برخی از گونه‌‌های آژیلوپس ایران [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 198-208]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 241-225]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های گل‌‌راعی (Hypericum perforatum L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 14-24]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba Mill.)با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ‌‌های گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch& Mey.) نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 39-54]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 125-132]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 143-153]
 • تنوع ژنتیکی تنوع در پروفیل پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در دو گونه از گز روغنی (Moringa peregrina و M. oleifera) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 154-164]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • تنوع ژنتیکی بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از یونجه‌‌های زراعی (غرب و شمال‌غرب) ایران با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 1-11]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 55-62]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 115-124]
 • تنوع ژنتیکی سازگاری و تنوع ژنتیکی در برخی از ویژگی‌های گیاه رشادی (Arabidopsis thaliana) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-175]
 • تنوع ژنتیکی گرده‌افشانی مصنوعی و جوانه‌‌زنی درون شیشه‌‌ای تخمدان‌‌های بارور شده در بید (Salix alba) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 176-181]
 • تنوع ژنتیکی پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • تنوع ژنتیکی خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 222-233]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌‌های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 270-283]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • تنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی شبدر در بانک ژن گیاهی ملی ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 70-87]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی Quercus branti Lindl. در جوامع مختلف ارتفاعی استان کهکیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)1 [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 172-181]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • تنوع ژنتیکی وراثت‌پذیری صفات نهال‌های یک‌ساله بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 218-228]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 238-246]
 • تنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت‌پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپ‌های انتخابی فسکیوی بلند [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 254-272]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 14-26]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع در خزانه‌های ژنتیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 37-49]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 156-167]
 • تنوع ژنتیکی شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 168-180]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 261-277]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های Anthemis haussknechtti، A. pseudocutula وA. triumfetti با استفاده از الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های کل [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 302-311]
 • تنوع ژنتیکی تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-141]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 142-149]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 13-28]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 114-122]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • تنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی بر پایه پروتئین‌‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 199-207]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 111-122]
 • تنوع ژنتیکی اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه‌زنی بذر و رشد نونهال‌های کیکم (مطالعه‌ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 123-134]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • تنوع ژنتیکی تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 324-336]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تعدادی از یونجه‌های چند ساله (Medicago sativa L.) بر اساس عناصر شیمیایی و ترکیبات غذایی و بررسی تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر (SDS-PAGE) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 196-210]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون ماشک تلخ (Vicia ervilia) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکی [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 113-128]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 10-20]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 15-24]
 • تنوع ژنتیکی مهمترین صفات مؤثر در عملکرد علوفه هفت گونه جنسPoa [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 25-31]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 99-117]
 • تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • تنوع ژنتیکی جمع آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی، جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی: بخشی از سلسله جبال زاگرس) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 283-300]
 • تنوع ژنتیکی ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 32-43]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های آویشن شیرازی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD و ISSR [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 101-113]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • تنوع ژنتیکی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • تنوع ژنتیکی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • تنوع‌ ژنتیکی بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • تنوع‌ ژنتیکی ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 99-111]
 • تنوع‌ژنتیکی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 132-142]
 • تنوع ژنتیکی و الکتروفورز بررسی تنوع ژنتیکی شنبلیله‌های چند ساله با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره‌ای بذر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 195-202]
 • تنوع ژنتیکی و پروتئینهای ذخیره ای بذر الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر جهت مطالعه تنوع موجود بین ارقام مختلف یونجه (Medicago sativa) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 111-124]
 • تنوع ژنتیکی و نهال بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • تنوع سیتوژنتیک کاریوتیپ 6 جمعیت از گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس توت روباه (Sanguisorba ssp.) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 119-133]
 • تنوع سوماکلونال شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • تنوع سوماکلونال Somaclonal variation و پلی اتیلن گلایکول PEG بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • تنوع فنوتیپی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 152-163]
 • تنوع کاریوتیپی بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L. [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 61-69]
 • تنوع مورفولوژیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • تنوع مورفولوژیکی بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]
 • تنوع و آلودگی قارچی بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • توالی‎یابی.ITS ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • توالی ژنومیک جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 165-176]
 • توالی‌های ساده تکرار شونده شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 195-208]
 • توت روباه مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 17-26]
 • توت‌روباه کاریوتیپ 6 جمعیت از گونه‌ها و زیرگونه‌های جنس توت روباه (Sanguisorba ssp.) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 119-133]
 • توده بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • توده بومی بررسی تنوع ژنتیکی در برخی از توده‌های بابونه (Matricaria inodora L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 242-256]
 • توده‌های بومی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم اسپرس ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 160-171]
 • توزیع جغرافیایی بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • توس شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 168-180]
 • توس تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • توفوردی بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم‎کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر میزان القای کالوس، رویان‌زایی و باززایی شاخساره مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 264-276]
 • تولید انبوه اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 98-107]
 • تولید بذر اثرات محیط و مدیریت بر استقرار، تولید و کیفیت بذر یونجه [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 59-109]
 • تولید پایه بررسی اثرات بافت نورسته و هورمون‌های تنظیم‎‎‎کننده رشد گیاهی در تکثیر درون‌شیشه‌ای گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 114-120]
 • تولید شاخساره ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • تولید هاپلوئید بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]

ج

 • جدایه‌های سینوریزوبیوم تأثیر باکتریهای تثبیت کننده ازت (.sp Sinorhizobium Melliloti) در اقلیمهای مختلف بر روی تثبیت ازت و عملکرد علوفه در سه رقم از یونجه (.Medicago Sativa L) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 243-252]
 • جریان ژنی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiac L.) با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 209-224]
 • جریان ژنی مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • جستجوی همسانی شناسایی miRNA‎ها و ژن‎های هدف مرتبط با آنها در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pratense) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 156-164]
 • جمعیت بررسی پایداری بیان ژن‌های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش‌های دما و نور در جنس آویشن [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • جمعیت گیاهی اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه‌زنی بذر و رشد نونهال‌های کیکم (مطالعه‌ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 123-134]
 • جمعیت‌های یونجه ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 125-132]
 • جنس شبدر تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی شبدر در بانک ژن گیاهی ملی ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 70-87]
 • جنس گون اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • جنگل بلوط پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در توده‌های دچار زوال بلوط ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 288-298]
 • جنگل خزری رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • جنگل‌های خزری بررسی تنوع هاپلوتیپی در گروه‌های درختان چنگالی و میان‌رو جمعیت‌های مختلف راش (Fagus orientalis Lipsky) توسط نشانگرهای ریزماهواره‌ کلروپلاستی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 257-269]
 • جنگل‌های خزری بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • جنگل‌های خزری بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • جنگل‌های زاگرس ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 172-185]
 • جنگل‌های هیرکانی ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • جنین مطالعه اثرات ترکیب محیط‌کشت و نوع ریزنمونه در بهینه‌سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 148-159]
 • جنین رسیده و نارس واکنش جو وحشی Hordeum murinum و زراعی H. vulgare به کشت درون شیشه ای (In vitro) و عوامل موثر بر تشکیل و رشد کالوس در آنها [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 63-85]
 • جنین‌زایی تأثیر هورمون‌های TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس و اندام‌زایی در گونه Eucalyptus rubida [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 304-313]
 • جنین زایی بدنی بررسی جنین زایی بدنی در برخی از گونه های اکالیپتوس [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 11-32]
 • جنین‌زایی بدنی و باززایی جنین‌زایی بدنی در دو گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus. microcarpa و E. melliodora) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 313-323]
 • جنین‌زایی رویشی تأثیر برخی تنظیم‌کننده‌‌های رشد، منبع کربن و اسیدهای‌ آمینه بر جنین‌های رویشی حاصل از کشت سوسپانسیون گیاه یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 63-73]
 • جنین‌‌زایی رویشی تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 181-191]
 • جنین‌زایی سوماتیکی تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 91-100]
 • جنین‌زایی سوماتیکی باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • جنین و تکثیر انبوه تکثیر درخت سفید پلت از طریق کشت تخمدان بالغ (Populus caspica) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 29-36]
 • جهش بررسی اثر جهش‌زایی غلظت‌های مختلف EMS و پرتو UV-C بر یونجه (Medicago sativa L.) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 183-195]
 • جو بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران (Hordeum sp) براساس خصوصیات مورفولوژی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 56-67]
 • جو اسپانتانئوم ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • جوامع ارتفاعی و نشانگر ریزماهواره مطالعه تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی Quercus branti Lindl. در جوامع مختلف ارتفاعی استان کهکیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)1 [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 172-181]
 • جوانة انتهایی و ریزقلمه ریزازدیادی گونه کیکم ( (Acer cinerasens از طریق کشت سرشاخه [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 37-52]
 • جوانه تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • جوانه ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • جوانه‏زنی بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • جوانه انتهایی ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • جوانه انتهایی تکثیر درون شیشه ای درخت سرخدار (Taxus baccata) از طریق کشت سرشاخه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 309-325]
 • جوانه انتهایی و ریزازدیادی بررسی تکثیر غیرجنسی شاه بلوط (Castanea sativa) به روش کشت سرشاخه ای [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 69-89]
 • جوانه جانبی و کشت بافت ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • جوانه زنی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 100-111]
 • جوانه زنی اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 1-14]
 • جوانه زنی بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.) [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 95-111]
 • جوانه زنی بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 1-23]
 • جوانه زنی آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 41-86]
 • جوانه زنی بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 465-479]
 • جوانه‌زنی اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • جوانه‌زنی تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر کیکم (Acer monospessulanum L.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 94-105]
 • جوانه‌زنی بررسی تأثیر حذف بالپوش بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذرهای درختچه‌های دست‌کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 172-182]
 • جوانه‌زنی تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر نمدار (Tilia platyphyllus Scop) [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 148-154]
 • جوانه‌زنی بررسی اثر تیمارهای پیش رویشی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های زیره سیاه (Bunium persicum) در سمنان [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 163-169]
 • جوانه‌زنی بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]
 • جوانه‌زنی شکستن رکود و جوانه‌زنی بذر گلابی‌وحشی (Pyrus spp) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 92-104]
 • جوانه‌زنی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 385-400]
 • جوانه‌زنی تعیین مناسبترین روش جوانه‌زنی و شاخص‌های سبز شدن بذر در تعدادی از گونه‌‌‌های شنبلیله بومی استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 247-256]
 • جوانه‌زنی بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • جوانه‌زنی بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 67-84]
 • جوانه‌زنی بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • جوانه‌زنی اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • جوانه‌زنی مقاومت به شوری گیاه توت روباه (Poterium sanguisorba) در مرحله جوانه‏‌زنی و رشد گیاهچه‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 17-26]
 • جوانه‌زنی اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]
 • جوانه‌‌زنی بررسی خصوصیات جوانه‌‌زنی بذر و رشد رویشی گیاهچه پنج اکوتیپ فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 133-142]
 • جوانه‌‌زنی اثر شوری بر جوانه‌زنی و انباشت یون‌‌ها در توده‌‌‌‌های اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 256-269]
 • جوانه‌‌زنی جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 295-303]
 • جوانه‌‌زنی اثر اسید جیبرلیک همراه با سرما‌دهی جهت رفع خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر‌ بدون پوسته و با پوسته محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 192-204]
 • جوانه‌زنی بذر اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • جوانه‌زنی بذر بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا Salsola abarghuensis) (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana, [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 267-279]
 • جوانه‌زنی بذر واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 251-262]
 • جوانه‌زنی بذر تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • جوانه‌زنی بذر امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 58-71]
 • جوانه‌زنی و پرولین اثرات تنش شوری بر جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و محتوای پرولین در گونة مرتعی Atriplex verrucifera [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 419-432]
 • جوانه‌زنی و پوسته بذر بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • جوانه‌زنی و سرعت‌ جوانه‌زنی آزمون سلامتی بذر و بررسی کیفیت بذرهای آلوده در مقایسه با بذرهای سالم چند گونه از گیاهان مرتعی و دارویی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 147-159]
 • جوجوبا بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 105-113]
 • جوجوبا بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • جو زراعی واکنش جو وحشی Hordeum murinum و زراعی H. vulgare به کشت درون شیشه ای (In vitro) و عوامل موثر بر تشکیل و رشد کالوس در آنها [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 63-85]
 • جو زراعی (Hordoum murinum) و جو وحشی (H. murinum) انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 17-35]
 • جو وحشی واکنش جو وحشی Hordeum murinum و زراعی H. vulgare به کشت درون شیشه ای (In vitro) و عوامل موثر بر تشکیل و رشد کالوس در آنها [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 63-85]

چ

 • چاودار بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]
 • چاودارکوهی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی سنبله و علل ریزش بذر در چاودار کوهی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 145-159]
 • چچم ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 125-157]
 • چچم کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه‌ Lolium perenne و Lolium multiflorum [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • چچم Lolium rigidum تولید ژنوتیپهای آتوتتراپلوئید در چچم و مقایسه آنها با چچم های دیپلوئید [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 25-42]
 • چچم دایمی تعیین فاصله ژنتیکی 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) از طریق تجزیه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 79-101]
 • چین تابستانه اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • چندشکلی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • چندشکلی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره‎سبز خراسان با استفاده از نشانگرهای پروتئینی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 292-301]
 • چند‌شکلی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiac L.) با استفاده از نشانگرهای AFLP [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 209-224]
 • چند شکلی DNA ساختار شناسی و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گزنه دوپایه (Urtica dioica) استان مازندران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 241-250]
 • چندشکلی ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • چنگالی شدن بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • چهارمحال و بختیاری بررسی ویژگی‌‌های رویشی نتاج حاصل از تلاقی در گردوی ایرانی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 245-255]
 • چهارمحال و بختیاری بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]

ح

 • حشره لارینوس مطالعه برخی از ویژگیهای سیتومورفولوژی گونه های گیاهی مولد مان شکر تیغال (Echinops) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 343-356]
 • حفاظت در دمای فراسرد حفاظت بذرهای Medicago rigidula در دمای فراسرد با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله‌کردن-آبگیری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-60]
 • حفظ ژرم‌ پلاسم بررسی امکان نگهداری درون‌شیشه‌ای ژرم پلاسم گیاه باریجه و کالوس‌زایی آن [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 28-38]
 • حلزون باغی کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]

خ

 • خارج از شیشه Ex vitro تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت [دوره 2، شماره 1، 1379-2، صفحه 11-36]
 • خارداری تنه خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 222-233]
 • خارشتر مطالعه اثرات ترکیب محیط‌کشت و نوع ریزنمونه در بهینه‌سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 148-159]
 • خانواده پروانه آسا و خانواده گندمیان استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • خراش‌دهی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 100-111]
 • خراشدهی؛ خواب بذر اولین گزارش از شکستن خواب و جوانه‏ زنی بذر کزل (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 257-275]
 • خراش دهی شیمیایی بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.) [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 95-111]
 • خراش‌دهی شیمیایی و مکانیکی بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • خراش‌دهی مکانیکی و اسید سولفوریک تعیین مناسبترین روش جوانه‌زنی و شاخص‌های سبز شدن بذر در تعدادی از گونه‌‌‌های شنبلیله بومی استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 247-256]
 • خراشدهی و کیکم (Acer monospessulanum L.) تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر کیکم (Acer monospessulanum L.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 94-105]
 • خرما (رقم مضافتی) در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • خزانه‌ژنی و تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع در خزانه‌های ژنتیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 37-49]
 • خزانه‌‌های ژنتیکی تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی شبدر در بانک ژن گیاهی ملی ایران با تأکید بر صفات زراعی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 70-87]
 • خشخاش خاموشی سیستمیک ژن کدکننده آنزیم تبائین -6- اُ- دمتیلاز در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) با استفاده از فن خاموشی ژن با القا ویروس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • خشکی مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل (Calligonum persicum و C. stenopterum) در شرایط طبیعی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • خشکی بررسی خصوصیات فیزیولوژیک در پاسخ به تنش خشکی در چند رقم اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 87-102]
 • خشکی بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • خشکی Drought بررسی افزایش تحمل یونجه در برابر خشکی (Medicago sativa L.) با استفاده از تنوع سوماکلونال [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 117-130]
 • خشکیدگی مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • خشکیدگی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در توده‌های دچار زوال بلوط ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 288-298]
 • خشکیدگی تاجی تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • خصوصیات سیتولوژیکی مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • خفتگی بذر بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • خفتگی بذر و تیمارهای پیش رویشی بررسی اثر تیمارهای پیش رویشی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های زیره سیاه (Bunium persicum) در سمنان [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 163-169]
 • خلخال بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 284-294]
 • خواب بذر اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 100-111]
 • خواب بذر تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر کیکم (Acer monospessulanum L.) [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 94-105]
 • خواب بذر تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر نمدار (Tilia platyphyllus Scop) [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 148-154]
 • خواب بذر بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • خواب بذر بررسی اثر اسید سولفوریک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذرهای شب خسب(Albizia juilbrissin Durazz.) و خرنوب (Ceratonia siliqua L.) [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 95-111]
 • خواب بذر و نفوذ ناپذیری پوسته بذر بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 67-84]
 • خواب شکنی بررسی تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر برخی از گونه‏های موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 163-182]
 • خودگشنی بررسی روش تلقیح برخی از گونه ‌‌‌های گندمیان [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 41-64]
 • خودگشنی و تنش خشکی بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 117-124]
 • خودناسازگاری بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 117-124]
 • خویش‌آمیزی مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 112-124]

د

 • دارویی تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • دانه گرده بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • دیپلوئید بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 158-171]
 • دیپلوئید مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • دیپلوئیدی ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 125-157]
 • درپوش مقایسه تاثیر انواع درپوش ظرفهای کشت بر میزان رشد گیاه نمونه در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 119-132]
 • درخت آزاد بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در سه رویشگاه جلگه‌‌ای شمال ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 83-92]
 • درخت بالغ بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 327-341]
 • درخت تا بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • درخت کنار بررسی تنوع ژنتیکی گیاه کنار (Ziziphus spina-christi (L.)Wild.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 274-288]
 • درخت نراد بهینه‌سازی روش استخراجRNA از بافت پوست شاخه درختان خانواده مخروطیان [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 102-113]
 • درخت و درختچه تأثیر تنش‌کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه‌ها [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 51-62]
 • درصد جوانه‌زنی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی چهار توده یونجه در واکنش به دوگونه از قارچ فوزاریوم (,Fusarium oxysporum (F. solani در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 67-82]
 • درصد جوانه‌زنی بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 134-146]
 • درصد جوانه‌زنی بذر بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • درون شیشه in vitro تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت [دوره 2، شماره 1، 1379-2، صفحه 11-36]
 • درون شیشه ای مقایسه تاثیر انواع درپوش ظرفهای کشت بر میزان رشد گیاه نمونه در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 119-132]
 • درون شیشه‌ای اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 98-107]
 • دست ورزی ژنتیکی و کشت بافت در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • دیفکوباکتو آگار تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف، محیط‌های کشت، مواد ژله‌ای کننده محیط کشت و منابع کربوهیدرات بر افزونش شاخساره در Boiss. Pyrus glabra [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]
 • دگرگشنی بررسی روش تلقیح برخی از گونه ‌‌‌های گندمیان [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 41-64]
 • دیم مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • دیم ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • دیم مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 117-136]
 • دمای پایین غیر یخ زا ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 43-55]
 • دم‌گاوی بررسی تنوع ژنتیکی دم‎گاوی Smirnovia iranica Sabeti)) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 114-122]
 • دم‌گاوی (Smirnovia turkestana) ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • دندرو- ژنتیک رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • دندروگرام بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 115-124]
 • دهیدرین تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 314-323]
 • دور آبیاری اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • دورگ ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • دورگ بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • دو رگ تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 327-336]
 • دورگ بین گونه‎ای واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • دورگ بین‌گونه‌ای مقایسه دورگ‌های بین‌گونه‌ای لولیوم (Lolium spp.) با والدین آنها با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 24-34]
 • دورگ گیری بین جنسی دورگ گیری جنسهای چاودار(Secale cereale) و جو وحشی [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 57-68]
 • دورگ‌گیری بین‏جنسی تکنیک نجات جنین ابزاری در دورگ‏گیری بین‏جنسی در خانواده بید (Salix alba X Populus caspica) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 149-157]
 • دورگ‌ گیری بین گونه‌ای مطالعه کاریوتیپی دو گونه Lolium و دورگهای بین گونه‌ای آنها [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 1-7]
 • دورگ‌گیری میان گونه‌ای و سیتوژنتیک تنوع سطح پلوئیدی مانعی در دورگ‌گیری میان گونه‌ای در جنس بروموس Bromus spp. [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 177-188]
 • دورگه‌گیری بین گونه‌ای تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]

ذ

 • ذخایر ژنتیکی ارزیابی ظرفیت عملکرد علوفه و صفات مورفوفنولوژیکی در ذخایر ژنتیکی برخی از گرامینه‌های علوفه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 270-281]
 • ذخایر ژنتیکی جمع آوری، شناسایی و تعیین ذخایر ژنتیکی جنس اسپرس در استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 131-140]
 • ذخایر ژنتیکی مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 37-57]
 • ذخایر ژنتیکی درختی و درختچه‌ای شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • ذخیره‌سازی در فراسرد، PVS2، آبگیری، گلیسرول، ویتریفیکاسیون، Acacia nilotica نگهداری بذر گَبر (Acacia tortilis) و چِش (Acacia nilotica) در شرایط فراسرد [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 103-111]
 • ذخیره‌گاه جنگلی مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • ذرت بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]

ر

 • رازیانه مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 117-125]
 • رازیانه بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • رازیانه بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • رازیانه تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • رازیانه بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • رازیانه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • رازیانه بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • راش بررسی تنوع هاپلوتیپی در گروه‌های درختان چنگالی و میان‌رو جمعیت‌های مختلف راش (Fagus orientalis Lipsky) توسط نشانگرهای ریزماهواره‌ کلروپلاستی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 257-269]
 • راش رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه‌شناسی درختی( شناسایی تنوع در راش) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 284-294]
 • راش بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 139-154]
 • راش استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر راش Lipsky Fagus orientalis [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 257-264]
 • راش ایران بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 327-341]
 • رپید بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 39-54]
 • ریختی بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 34-42]
 • ریخت‌‌زایی مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 125-132]
 • ریخت‌‌شناسی مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 125-132]
 • ریخت‎شناسی برگ ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی برگ و ایزوآنزیم [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 247-258]
 • ریخت‌شناسی میوه ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 337-344]
 • رز بررسی اثر پرتو گاما بر جوانه زنی گرده ها و جنین زایی هاپلوئید بکرزا در گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 45-55]
 • ریزازدیادی بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 13-23]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 77-86]
 • ریزازدیادی بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • ریزازدیادی اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 97-110]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی درخت جنگلی تیس (Sorbus aucuparia) از طریق کشت ریزنمونه جوانه گیاه بالغ [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 263-273]
 • ریزازدیادی تکثیر غیر جنسی دورگ‌های دو جانبه پده وکبوده به روش کشت بافت [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 327-336]
 • ریزازدیادی تأثیر هورمون‌های Kinetin، 2,4-D و TDZ بر جنین‌زایی سوماتیکی Eucalyptus saligna [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 91-100]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • ریزازدیادی بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • ریزازدیادی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه عناب (Ziziphus jujuba) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 40-48]
 • ریزازدیادی اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • ریزازدیادی بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 175-181]
 • ریزازدیادی اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • ریزازدیادی بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 192-202]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • ریزازدیادی بررسی ریزازدیادی گیاه دارویی انحصاری و نادر Satureja edmondi [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 134-141]
 • ریزازدیادی تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • ریزازدیادی واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • ریزازدیادی ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • ریزازدیادی کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 155-162]
 • ریزازدیادی بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • ریزازدیادی در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 171-180]
 • ریزازدیادی بررسی مقایسه ای ویژگیهای تشریحی نمونه های کشت شده در شیشه با گیاهان روییده در محیط طبیعی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 103-113]
 • ریزازدیادی ریز ازدیادی بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) یک: مرحله استقرار و شاخه زایی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 115-129]
 • ریزازدیادی تکثیر تغییر غیرجنسی صنوبر لرزان (Populus tremula) به روش کشت بافت [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 87-108]
 • ریزازدیادی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی گزنه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 44-52]
 • ریزازدیادی عوامل مؤثر بر ریزازدیادی گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 53-62]
 • ریزازدیادی تکثیر غیرجنسی گونه مورخوش (L. Zhumeria majdae ) از طریق کشت جوانه [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • ریزازدیادی بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 143-151]
 • ریز ازدیادی بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 327-341]
 • ریزازدیادی Micropropagation ریزازدیادی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) به شیوه کشت بافت [دوره 1، شماره 1، 1379-1، صفحه 53-73]
 • ریزازدیادی (Micropropagation) تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 2، شماره 1، 1379-2، صفحه 81-99]
 • ریز ازدیادی Micropropagation تکثیر غیر جنسی پده (Populus euphratica) به روش کشت بافت [دوره 2، شماره 1، 1379-2، صفحه 11-36]
 • ریزازدیادی و E. microtheca مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 229-237]
 • ریزازدیادی و بلوط Quercus castaneifolia تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • ریزازدیادی و جنگل‌کاری بررسی اثرات بافت نورسته و هورمون‌های تنظیم‎‎‎کننده رشد گیاهی در تکثیر درون‌شیشه‌ای گیلاس وحشی (Prunus avium L.) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 114-120]
 • ریزش بذر بررسی خصوصیات مورفولوژیکی سنبله و علل ریزش بذر در چاودار کوهی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 145-159]
 • ریزنمونه القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • ریزنمونه باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • ریزنمونه مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 273-283]
 • ریزوبیوم اثر سوشهای مختلف ریزوبیوم بر روی رشد و تثبیت نیتروژن یونجه‏های یکساله [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 83-90]
 • رشد بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • رشد بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-50]
 • رشد اولیه اثر تیمارهای پرایمینگ بر مقاومت به شوری بذور Schreb Festuca arundinaceaو L. Festuca ovina در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 318-328]
 • رشد رویشی اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • رشد رویشی و درصد زنده‌مانی تأثیر هورمون اسید جیبرلیک بر رشد نهال های بلوط (Quercus brantii var. persica) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 253-264]
 • رشد رویشی و عملکرد علوفه آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 41-86]
 • رشد گیاهچه بررسی خصوصیات جوانه‌‌زنی بذر و رشد رویشی گیاهچه پنج اکوتیپ فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 133-142]
 • رشدنهال و تجزیه خوشه‌ای بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه‌زایی قلمه و رشد نهال درکردستان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • ریشه‌چه تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • ریشه‌دهی تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • ریشه‌زایی ریزازدیادی شن (Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 71-84]
 • ریشه‌زایی بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • ریشه‌زایی ریزازدیادی گونه قره‌قات Ribes khorasanicum) ) از طریق کشت بافت [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 65-76]
 • ریشه‌زایی ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • ریشه‌زایی تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • ریشه‌زایی بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • ریشه‌زایی ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • ریشه‌زایی بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه‌زایی قلمه و رشد نهال درکردستان [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • ریشه‌زایی تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • ریشه‌زایی بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • ریشه‎زایی بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 143-151]
 • ریشه‌‌زایی تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • ریشه زایی Rhyzogenese ریزازدیادی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) به شیوه کشت بافت [دوره 1، شماره 1، 1379-1، صفحه 53-73]
 • ریشه‏زایی و جاتروفا اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • ریشه موئین تولید ماده مؤثره دارویی با القاء ریشه مویین در توس (Betula pendula) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 165-176]
 • ریشه‎های مویین القای ریشه‎های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 251-260]
 • رطوبت مزرعه و تنش کمبود آب اثر تنش کمبود آب بر هیدرات‌های کربن غیر ساختمانی در گونه‌های Onobrychis viciifolia و Onobrychis radiata [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 317-326]
 • رقم اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 207-217]
 • رقم کرونایکی تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • رگرسیون چند متغیره ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه‌های گل محمدی (Mill. Rosa damascena) با استفاده از تجزیه‌های چند متغیره [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 39-51]
 • رگرسیون مرحله‌ای تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 343-353]
 • رنگیزه‌های فتوسنتزی تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 57-71]
 • رنگیزه‌های فتوسنتزی مطالعه اثر تنوع ژنتیکی در پاسخ مورفو- فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف آژیلوپس به تنش خشکی [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 254-267]
 • رنگیزه‌های فتوسنتزی و رشد نسبی تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • روی بررسی اثر فلز روی بر بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز با PCR در زمان واقعی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 190-198]
 • روابط صفات ارزیابی روابط صفات مورفولوژیکی و زراعی در ارقام زراعی اسپرس داخلی و خارجی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 278-290]
 • روابط صفات بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]
 • رویان بالغ انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 17-35]
 • رویان‌‌زایی بدنی تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • رویان زایی سوماتیکی رویان زایی سوماتیکی در ریز نمونه برگی صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids Bartr.ex. Marshreastern) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 1-15]
 • رویان نارس انواع کالوس و باززایی گیاه از آنها در گونه های جو (.Hordum sp) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 17-35]
 • روزنه میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 26-40]
 • روش چند متغیره بررسی قرابت بین گونه‏ای بر اساس ویژگیهای کاریوتیپ درگونه‏ های دیپلوئید گون (Astragalus spp.) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 17-34]
 • رویشگاه های اسپرس جمع آوری، شناسایی و تعیین ذخایر ژنتیکی جنس اسپرس در استان فارس [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 131-140]
 • روشنایی تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • روش‌های آماری چند متغیره ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 125-132]
 • روش‌های آماری چند متغیره بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 88-99]
 • روشهای آماری چند متغیره و مناطق مرکزی ایران مطالعه تنوع در گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مرکزی ایران با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 133-152]

ز

 • زاگرس ارزیابی تغییرات ژنتیکی در برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 103-118]
 • زالزالک تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 337-347]
 • زیتون تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 93-101]
 • زربین مقایسه تنوع ژنتیکی درختان خشکیده و سالم گونه زربین در ارتفاعات مختلف با استفاده از پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 277-287]
 • زرد تاغ ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 99-117]
 • زرد تاغ بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 1-23]
 • زرشک بی‌دانه القای کالوس، باززایی و پرآوری زرشک بی‌‌دانه Berberis vulgaris)) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 92-101]
 • زیره پارسی مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 238-246]
 • زیره سیاه ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • زیره سیاه بررسی اثر تیمارهای پیش رویشی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های زیره سیاه (Bunium persicum) در سمنان [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 163-169]
 • زیره سبز مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • زیره سبز بررسی اثر فلز روی بر بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبز با PCR در زمان واقعی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 190-198]
 • زیره سفید مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • زیست‌توده اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • زغال فعال اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • زنبق ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی صفات گونه‌‌های زنبق وحشی ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 153-166]
 • زنده مانی مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 113-125]
 • زنده مانی ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 43-55]
 • زوال بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • زوال بذر بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • زوال بذر بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 1-25]
 • زوال بذر بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • زوال طبیعی اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر بنیه و رشد گیاه‌چه بذرهای زوال یافته در سه گونه گون Astragalus spp [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 59-70]

ژ

 • ژیبرلیک اسید بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 143-155]
 • ژرم‌پلاسم بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های اسکنبیل (Calligonum L.) در ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 183-197]
 • ژرم‌پلاسم ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • ژرم‌پلاسم بررسی وراثت‌پذیری ویژگی‌های آگرو- مورفولوژیکی و ارتباط تنوع ژنتیکی با عوامل جغرافیایی در جمعیت‌های وحشی گندم اینکورن غرب و شمال‌غرب کشور [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 287-304]
 • ژرم‌پلاسم بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه‌های یولاف (.Avena spp) بومی ایران [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • ژرم‎پلاسم طبیعی ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‎های زیره سیاه ایران (Bunium persicum Boiss) با توالی‎یابی نواحی ITS ازDNA ریبوزومی هسته [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • ژرم پلاسم ماشک تلخ و صفات زراعی مورفولوژیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون ماشک تلخ (Vicia ervilia) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکی [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 113-128]
 • ژرم پلاسم مراتع مرکز و غرب کشور استفاده از روش تجزیه چند متغیره تطابق کانونیک، جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 393-417]
 • ژرم پلاسم و تنوع ژنتیکی ارزیابی تنوع ژنتیکی شبدر قرمز در کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 324-335]
 • ژل الکتروفورز و تولید گاز بررسی خصوصیات پروتئین‌های محلول در هفت گونة علوفه‌ای با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 373-384]
 • ژن BAN و یونجه روش سریع با کارایی بالا برای تراریخته نمودن گیاه یونجه به منظور تظاهر ژن BANYULS (BAN) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 295-338]
 • ژن RGL2 کلن کردن ژنRGL2 از DNA ژنومی آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 265-272]
 • ژنتیک جمعیت تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های بلوط ایرانی در جنگل‌های در حال‌ کاهش زاگرس شمالی با استفاده از مشخصه‌های بیوشیمیایی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 13-29]
 • ژنتیک جمعیت تمایز ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر اساس نشانگرهای بین‌ریزماهواره‌ای ژنومی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 66-78]
 • ژنتیک جمعیت مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل‌های زاگرس بر اساس نشانگرهای مولکولی ISSR، IRAP و SCoT [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 177-195]
 • ژن گزارشگرgus روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 141-148]
 • ژنهای القا شونده در شرایط نامساعد ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 43-55]
 • ژن‌های مرجع بررسی پایداری بیان ژن‌های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش‌های دما و نور در جنس آویشن [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • ژن‎های هدف شناسایی miRNA‎ها و ژن‎های هدف مرتبط با آنها در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pratense) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 156-164]
 • ژنوتیپ اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • ژنوتیپ ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • ژنوتیپ بررسی قدرت ترکیب پذیری درختان بنه (Pistacia atlantica) در آذربایجان شرقی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 181-193]
 • ژنوتیپ اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • ژنوتیپ ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • ژنوتیپ بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر (خوشه‌‌ای) ژنوتیپهای مختلف تاغ (Haloxylon) [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • ژنوتیپ ارزیابی تنوع در اجزاء گل و عملکرد اسانس ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-234]
 • ژنوتیپ ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 99-111]
 • ژنوتیپ مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 113-125]
 • ژنوتیپ اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر تکثیر درون شیشه ای گیاه نوش (Thuja orientalis) [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 399-411]
 • ژنوتیپ برتر ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 222-230]
 • ژنوتیپ و صفات مورفولوژیکی بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (.Rosa damascena Mill) [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 265-280]
 • ژنوم D و همولوژی کروموزومی بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 95-112]

س

 • سایتوکنین تکثیر غیرجنسی گونه چوبی کُنار (Ziziphus spina christti (L.) Willd) از طریق باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه برگ در شرایط درون شیشهای [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 111-123]
 • ساختار ژنتیکی بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‌‌هایی از گز روغنی در مراحل اولیه رشد [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 25-38]
 • ساختار ژنتیکی ساختار ژنتیکی جمعیتی از بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مبنای ویژگی‌‌های نونهالی در نتاج [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 32-43]
 • سازگاری سازگاری و تنوع ژنتیکی در برخی از ویژگی‌های گیاه رشادی (Arabidopsis thaliana) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 166-175]
 • سازگاری بررسی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی پایه‌‌های نر و ماده بنه در عرصه‌های طبیعی به منظور انتخاب برترین والدین با اهداف اصلاحی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 122-131]
 • سازگاری بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بین دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 348-357]
 • سازگاری مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 358-371]
 • سازگاری بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • ساقه‌چه تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • ساکارز تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف، محیط‌های کشت، مواد ژله‌ای کننده محیط کشت و منابع کربوهیدرات بر افزونش شاخساره در Boiss. Pyrus glabra [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]
 • ساکارز مطالعه اثرات ترکیب محیط‌کشت و نوع ریزنمونه در بهینه‌سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 148-159]
 • ساکارز تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • سالیسیلیک اسید اثر سالیسیلیک اسید بر متیلاسیون ماده وراثتی در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) مبتلا به سندرم هایپرهیدریسیتی [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 97-110]
 • سالیسیلیک اسید جدا سازی ژن کلیدی تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در بیوسنتز کاردنولیدها و بررسی بیان آن تحت تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل انگشتانه ایرانی (Digitalis nervosa L) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]
 • سالسولا مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • سیاه تاغ گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • سیاه تاغ بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 21-41]
 • سیاه تاغ ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در جمعیتهای مختلف تاغ (Halaxylon spp) [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 99-117]
 • سیاه تاغ بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر تاغ .Haloxylon sp [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 1-23]
 • سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) وراثت‌پذیری و همبستگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات در ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) نواحی خشک ایران [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 227-246]
 • سیاهدانه اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • سیاهدانه اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی سیاهدانه (Nigella sativa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • سیاه‌دانه بررسی بیان ژن ژرانیل دی‎فسفات‎سنتاز (Geranyl diphosphate synthase) در سطح رونوشت در بافت‌های مختلف گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 143-155]
 • سیاه‌دانه بررسی الگوی بیان ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپن‌‌ها و تری‌ترپن‌ها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاه‌دانه [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 164-174]
 • سیاه‌دانه بررسی بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتزی ‌ترپن‌ها تحت تأثیر متیل‌جاسمونات در سیاه‌دانه(Nigella sativa) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 54-65]
 • سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii) بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 285-294]
 • سپیدار واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • سیتریک اسید وEremurus spectabilis بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • سیتوژنتیک بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • سیتوژنتیک مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 182-194]
 • سیتوژنتیک بررسی تنوع ژنتیکی 17 جمعیت از یونجه (Medicago sativa) با استفاده از صفات کاریوتیپی و نشانگر مولکولی ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 13-28]
 • سیتوژنتیک بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 142-155]
 • سیتوژنتیک تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 324-336]
 • سیتوژنتیک بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • سیتوژنتیک میکسو پلوئیدی و آنیوپلوئیدی درگونه هایی از لولیوم LOlium spp [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 131-144]
 • سیتوژنتیک کاریوتیپ جمعیتهای مختلف دو گونه از لولیوم Lolium multiflorum و L. rigidum [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 1-28]
 • سیتوژنتیک بررسی کاریوتیپ گونه هایی از یونجه های یکساله (.Medicago spp) با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 1-23]
 • سیتوژنتیک تنوع پلوئیدی در گونه ای از آویشن (Thymus kotschyanus) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 57-77]
 • سیتوژنتیک مطالعه سیتوژنتیک ژرم پلاسم اسپرس در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 37-57]
 • سیتوژنتیک بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]
 • سیتوژنتیک کاربرد ترشحات دستگاه گوارش حلزون در مطالعات سیتوژنتیک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 421-428]
 • سیتوژنتیک مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 443-463]
 • سیتوژنتیک مطالعه برخی از ویژگیهای سیتومورفولوژی گونه های گیاهی مولد مان شکر تیغال (Echinops) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 343-356]
 • سیتوژنتیک مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 357-371]
 • سیتوژنتیک و کاریوتیپ دو شکلی مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 49-84]
 • سیتوژنتیک و میتوز مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 117-125]
 • سیتوژنتیک و میتوز مطالعه کاریوتیپی دو گونه Lolium و دورگهای بین گونه‌ای آنها [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 1-7]
 • سیتوژنتیک و میتوز مطالعه کاریوتیپی جمیعت های تتراپلوئید لولیوم [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 87-116]
 • سیتوژنتیک و میتوز تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 53-61]
 • سیتوکنین اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 232-242]
 • سیتوکینین تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 181-191]
 • سیتوکینین ریزازدیادی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • سیتوکینین مطالعه کشت بافت و اندام‎زایی بارانک ایرانی (Sorbus persica Hedl.) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 233-243]
 • سدیم بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula) [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • سرخدار بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • سرخدار تکثیر درون شیشه ای درخت سرخدار (Taxus baccata) از طریق کشت سرشاخه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 309-325]
 • سرخدار جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن عامل رونویسی TbJAMYC دخیل در بیوسنتز تاکسول از سرخدار گونه ایرانی [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 12-22]
 • سرخدار Taxus baccata تکثیر درون شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata) از طریق کشت جنین‌های جنسی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 335-344]
 • سرخرطومی برگ ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 125-132]
 • سرشاخه تکثیر آزمایشگاهی بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 240-252]
 • سرشاخه ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 134-144]
 • سرعت جوانه زنی بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپ های گونه چاودار کوهی (.Secale montanum Guss) موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 373-391]
 • سرعت جوانه‌زنی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی چهار توده یونجه در واکنش به دوگونه از قارچ فوزاریوم (,Fusarium oxysporum (F. solani در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 67-82]
 • سرعت جوانه‌زنی بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 181-200]
 • سرعت جوانه‌زنی بررسـی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus موجود در بانک ژن منابع طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 1-25]
 • سرعت جوانه‌زنی بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 134-146]
 • سرعت جوانه‌زنی بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 105-125]
 • سرعت جوانه‌زنی بذر بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه واکنش گراسهای مرتعی بروموس (Bromus) و اگروپایرون (Agropyron) به قارچ فوزاریوم (Fusarium) برای جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و محیط طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 251-262]
 • سرمادهی مرطوب و Pyrus spp شکستن رکود و جوانه‌زنی بذر گلابی‌وحشی (Pyrus spp) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 92-104]
 • سرما سختی ردیابی مولکولی تجلی ژنها تحت شرایط سرما در Agropyron deserturum و A. elongatum [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 43-55]
 • سرما و تنوع ژنتیکی اثر سرما بر برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپهایی از یونجه یکساله Medicago spp. [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 229-241]
 • سرما و رشد رویشی اثر سرما بر مقدار آنزیم پراکسیداز در 9 ژنوتیپ یونجه یکساله (Medicago spp.) [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 27-38]
 • سروکوهی بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 115-124]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 102-114]
 • سیستم آنالیز تصویری و کاریوتیپ مطالعه سیتوژنتیکی برخی گونه‌های جنس Hedysarum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 85-94]
 • سیستم تجزیه تصویری بررسی تنوع کاریوتیپی 4 گونه از جنس Poa L [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 295-303]
 • سطح برگ مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 113-125]
 • سطح پلوئیدی بررسی کاریوتیپ گونه‌های درمنه (Artemisia spp.) منطقه کاشان [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 47-55]
 • سطح پلوئیدی مطالعه سطح پلوئیدی پنج گونه درمنه (Artemisia) در شمال ایران [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 429-441]
 • سفیدپلت بررسی تنوع ژنتیکی توده‌‌های در خطر انقراض سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) در جنگل‌‌های میان‌بند شمال ایران [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 289-303]
 • سفیدپلت بررسی مقایسه ای ویژگیهای تشریحی نمونه های کشت شده در شیشه با گیاهان روییده در محیط طبیعی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 103-113]
 • سفید پلت ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica )از طریق کشت میانگره [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 113-122]
 • سفید پلت (Populus caspica) تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica) [دوره 2، شماره 1، 1379-2، صفحه 81-99]
 • سفیدپلت و صنوبر تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • سفیدک پودری بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 63-74]
 • سفیدک سطحی ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • سکویا سمپرویرنس تکثیر جنسی انبوه سکویا (Sequia sempervirance (Lamp) Endl) از طریق کشت جنین بذر بالغ [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 301-308]
 • سلکسیون و سمنان بررسی روابط صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllun) [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 271-284]
 • سماق بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • سماق بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 196-206]
 • سمنان گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 359-368]
 • سنجد تلخ زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 208-220]
 • سینرژیست و قیاق بررسی اثرات مواد آللوکمیکال چاودار (Secale cereale L.) و قیاق halepense L. Sorghum روی جوانه‌زنی ذرت (.Zea mays L) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 62-68]
 • سینوریزوبیوم بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 156-164]
 • سوسپانسیون سلولی بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • سوسن چلچراغ مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 172-180]
 • سویه سینوریزوبیوم اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 207-217]

ش

 • شاخساره‌زایی اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • شاخص گزینش اکوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات کمّی و کیفی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 302-313]
 • شاخص انتخاب استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]
 • شاخص بنیه بررسی تأثیر حذف بالپوش بذر بر جوانه‌زنی و بنیه بذرهای درختچه‌های دست‌کاشت تاغ در منطقه اشکذر استان یزد [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 172-182]
 • شاخص بنیه بررسی خصوصیات جوانه‌زنی چهار توده یونجه در واکنش به دوگونه از قارچ فوزاریوم (,Fusarium oxysporum (F. solani در شرایط آزمایشگاه [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 67-82]
 • شاخص بنیه بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر(درصدجوانه‏ زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه)گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavic L.) تحت شرایط آزمون پیری زودرس [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 249-256]
 • شاخص بنیه بذر اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 345-358]
 • شاخص بنیه بذر بررسی درصد جوانه‌زنی ، سرعت تجمعی جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر نه گونه دارویی تحت شرایط آزمایشگاهی مطلوب و پیش سرما [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 134-146]
 • شاخص‌ بنیه بذر بررسی اثر جیبرلیک اسید و سیتریک اسید بر درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذرهای سریش تماشایی (M.B. Eremurus spectabilis) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • شاخص بنیه بذر و عناصر سنگین تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در سه گونه ‌اکالیپتوس [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 38-46]
 • شاخص تحمل ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • شاخص تقارن کاریوتیپ تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 324-336]
 • شاخص تنوع ژنی تمایز ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii) بر اساس نشانگرهای بین‌ریزماهواره‌ای ژنومی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 66-78]
 • شاخص تنوع ژنی نی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مازودار (Quercus infectoria) و وی‌ول (Q. libani) در جنگل‌های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ISSR و IRAP [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 79-90]
 • شاخص‌ جوانه‌زنی ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • شاخص شانون ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات آگرومورفولوژیکی در ژرم‌پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 55-70]
 • شاخص شانون بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونه‌های یولاف (.Avena spp) بومی ایران [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • شاخص شدت بیماری ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • شاخص‌های تحمل اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • شاخص‎های تحمل بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 247-258]
 • شاخص‌های تحمل به تنش ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 259-276]
 • شاخص‌‌های رشد اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis). [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 13-27]
 • شاخص‎های فیزیولوژیکی اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 125-133]
 • شاخه بررسی و مقایسه تنوع ژنتیکی سرخدار (Taxuss baccata L.) با استفاده از پراکسیداز شاخه و برگ [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • شاخه‌زایی بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 174-182]
 • شاخه‌زایی تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 201-211]
 • شاخه‌زایی بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 231-242]
 • شاخه‌زایی ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 142-158]
 • شاخه‌زایی بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 132-142]
 • شاخه‏زایی اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 182-191]
 • شاخه‎زایی چند‎گانه بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 143-151]
 • شاخه زایی و ریشه زایی بررسی تکثیر درختان بالغ راش از طریق کشت بافت [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 327-341]
 • شاخه‌زایی و ریشه‌زایی ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge) [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • شاخه‌زایی و ریشه‌زایی بررسی دو روش ریزازدیادی مرسوم و فتواتوتروفیک در گونه Eucalyptus maculata [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 211-224]
 • شاخه‌زایی و‌ ریشه‌زایی تکثیر درون شیشه‌ای درخت نوش (Thuja orientalis L.) از طریق سرشاخه‌های آن [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • شاخه و ریشه‌زایی ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 253-260]
 • شادابی مطالعه اختلافهای ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد [دوره 8، شماره 1، 1380-3، صفحه 113-125]
 • شاه بلوط بررسی تکثیر غیرجنسی شاه بلوط (Castanea sativa) به روش کشت سرشاخه ای [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 69-89]
 • شب‌خسب امکان‌سنجی نگهداری بذرهای شب‌خسب (Albizia julibrissin Durazz) در شرایط فراسرد [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 58-71]
 • شبدر اثرات فیزیولوژیکی تنش ‌آبی بر رشد رویشی سه گونه شبدر یکساله (Trifolium spp.) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 55-61]
 • شبدر ایرانی بررسی تنوع در خزانه‌های ژنتیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 37-49]
 • شبدر توت فرنگی Trifolium fragiferum L بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • شبدر سفید بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 163-175]
 • شبدر سفید Trifolium repens ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • شبدر قرمز ارزیابی تنوع ژنتیکی شبدر قرمز در کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 324-335]
 • شبدر قرمز بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • شبدر قرمز Trifolium pratense ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • شبدرهای وحشی معرفی منابع ژنتیکی (پیش به‌نژادی) جدید از شبدرهای وحشی ایران برای استفاده در سیستم‌‌های زراعی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 305-317]
 • شدت نور بهینه‌کردن شدت نور در تکثیر درون‌شیشه‌ای گز روغنی (Moringa peregrina) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 175-181]
 • شرایط اقلیمی بررسی همبستگی‌های کاریوتیپی به منظور سنجش قرابت ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه Stipagrostis pennata [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 361-372]
 • شرایط دیم و آبی بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-422]
 • شیرین‌بیان بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 120-131]
 • شیره نارگیل اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • شیشه‌ای شدن حفاظت بذرهای Medicago rigidula در دمای فراسرد با استفاده از دو روش شیشه‌ای شدن و کپسوله‌کردن-آبگیری [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 50-60]
 • شیشه‌ای شدن اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و محیط کشت بر شاخساره‌زایی و کاهش میزان شیشه‌ای شدن محلب (Prunus mahaleb L.) در کشت درون‌شیشه‌ای [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • شیشه‌ای شدن بررسی رخداد و بهبود عارضه شیشه‌ای شدن اندامها در کشت بافت گیاهی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 65-80]
 • شقایق جداسازی، تعیین خصوصیت و تحلیل بیان ژن 4’OMT2 گیاه دارویی شقایق [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 165-176]
 • شکستن خواب بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 345-360]
 • شکستن خواب بذر و جوانه‌زنی بذر استفاده از روش کشت جنین در شکستن خواب بذر راش Lipsky Fagus orientalis [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 257-264]
 • شکستن رکود بذر شکستن رکود و جوانه‌زنی بذر گلابی‌وحشی (Pyrus spp) [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 92-104]
 • شمال ایران بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • شمشاد بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های شمشاد در شمال ایران با نشانگرهای ISSR [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • شناسایی مولکولی زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) برای ایران بر اساس داده‌های مولکولی [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 208-220]
 • شنبلیله تعیین مناسبترین روش جوانه‌زنی و شاخص‌های سبز شدن بذر در تعدادی از گونه‌‌‌های شنبلیله بومی استان فارس [دوره 13، شماره 3، 1384، صفحه 247-256]
 • شنبلیله بررسی تنوع ژنتیکی شنبلیله‌های چند ساله با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره‌ای بذر [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 195-202]
 • شنبلیله‌ بررسی‌ کاریوتیپ‌ برخی گونه‌های جنس‌ Trigonella‌ از استان‌ فارس‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 127-145]
 • شنبلیله (Trigonella) ارزیابی دو گونه شنبلیله‌‌ چند‌ساله Trigonella tehranica و T. elliptica به منظور اصلاح کیفیت علوفه [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 230-240]
 • شنبلیله چندساله بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 189-208]
 • شنگ بررسی قرابت بین گونه‌ای در هشت گونه از جنس Tragopogon براساس ویژگی‌های کاریوتیپی [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 112-121]
 • شوری بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • شوری اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژی سیاهدانه (Nigella sativa) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • شوری بررسی تحمل شوری چهار گونهAtriplex در شرایط اکولوژیکی زاهدان [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 241-250]
 • شوری اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 1-14]
 • شوری آثار شوری بر جوانه زنی و رشد ارقامی از یونجه و اسپرس [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 41-86]
 • شورزی اثر شوری بر جوانه زنی سه گونه شورزی Salsola dendroides، Alhagi persarum و Aeluropus lagopoides [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 1-14]
 • شوک حرارتی نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 12-23]

ص

 • صبرزرد تأثیر تنظیم‌کننده‌‌های رشد گیاهی و ترکیبات ویتامینی بر کال‌زایی، جنین‌‌زایی رویشی و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 181-191]
 • صبر زرد مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 49-84]
 • صبر زرد، Aloe vera بررسی‌ رفتارهای‌ کروموزومی‌ در جمعیتهایی‌ از دو گونه‌ صبر زرد Aloe vera و Aloe litoralis [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 51-66]
 • صفات ریخت‎شناختی بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 212-231]
 • صفات زایشی بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 329-342]
 • صفات زایشی و رویشی ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • صفات زراعی بررسی تنوع مورفولوژیک 24 اکوتیپ آویشن (Thymus spp) [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 329-342]
 • صفات زراعی معرفی منابع ژنتیکی (پیش به‌نژادی) جدید از شبدرهای وحشی ایران برای استفاده در سیستم‌‌های زراعی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 305-317]
 • صفات زراعی ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 271-288]
 • صفات ظاهری و ترکیبهای شیمیایی ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 1-13]
 • صفات فیزیولوژیک مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • صفات فیزیولوژیکی اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei) [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 273-283]
 • صفات کیفی اثر سویه‌هایی از سینوریزوبیوم ملیلوتی(Sinorhizobium melliloti) بر روی خصوصیات کیفی علوفه در 4 رقم یونجه زراعی L) (Medicago sativa [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 207-217]
 • صفات کیفی بررسی عملکرد کیفی پنج گونه یـونجه یکساله در شرایط آبی و دیم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 401-422]
 • صفات مورفوفیزیولوژیک ارزیابی تغییرات ژنتیکی در برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 103-118]
 • صفات مورفولوژی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 10-20]
 • صفات مورفولوژیک تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • صفات مورفولوژیک تجزیه علیت صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد علوفه در جمعیت‌هایی از جنس لولیوم (Lolium spp) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 294-304]
 • صفات مورفولوژیک تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 79-91]
 • صفات مورفولوژیک ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 172-185]
 • صفات مورفولوژیک تعیین فاصله ژنتیکی 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) از طریق تجزیه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 79-101]
 • صفات مورفولوژیک بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و روابط ژنتیکی بین دو جمعیت از گونه Ferula pseudalliacea در استان یزد [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 221-232]
 • صفات مورفولوژیکی مطالعه تنوع مورفولوژیکی جمعیت¬های مرمره (.Prunus incana Pall) ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 213-225]
 • صفات مورفولوژیکی پراکنش جغرافیایی و تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica در ایران [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 209-221]
 • صفات مورفولوژیکی ارزیابی تنوع موجود در توده‌های مختلف گیاه پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal با تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 261-277]
 • صفات مورفولوژیکی القای پلی‌پلوئیدی در گیاه زینتی ارکیده گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 259-270]
 • صفات مورفولوژیکی بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • صفات مورفولوژیکی بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 91-129]
 • صفات مورفولوژیکی بررسی قرابت درون و بین گونه‌ای یونجه‏‏ های یکساله بر اساس صفات مورفولوژیکی [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 81-97]
 • صفات مورفولوژیکی تنوع عملکرد و صفات مورفولوژیکی در برخی جمعیت های ایرانی گونه Agropyron pectiniforme [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 132-142]
 • صفات میوه بررسی تنوع ژنتیکی بارانکSorbus torminalis L. Crantz) ) از طریق بررسی صفات میوه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 201-218]
 • صفات نونهالی اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه‌زنی بذر و رشد نونهال‌های کیکم (مطالعه‌ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد) [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 123-134]
 • صفات نونهالی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری جمعیت‌های بادامک (Amygdalus scoparia spach.) استان فارس [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 84-100]
 • صنوبر واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • صنوبر اروآمریکانا مقایسه سطوح پراکسیدازی و کاتالازی کلن‌‌های مختلف Populus euramericana [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 261-272]
 • صنوبر اروپایی (European aspen) تکثیر تغییر غیرجنسی صنوبر لرزان (Populus tremula) به روش کشت بافت [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 87-108]
 • صنوبر دلتوئیدس رویان زایی سوماتیکی در ریز نمونه برگی صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids Bartr.ex. Marshreastern) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 1-15]
 • صنوبر کبوده ارزیابی عملکرد هیبریدهای جدید صنوبر در توسعه زراعت چوب در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 243-248]
 • صنوبرلرزان اثرات کاهش و افزایش منابع نیتروژنی بر رشد درون‌شیشه‌ای صنوبر لرزان [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • صنوبر لرزان (Populus tremula) تکثیر تغییر غیرجنسی صنوبر لرزان (Populus tremula) به روش کشت بافت [دوره 3، شماره 1، 1379-3، صفحه 87-108]
 • صنوبر و بید تکنیک نجات جنین ابزاری در دورگ‏گیری بین‏جنسی در خانواده بید (Salix alba X Populus caspica) [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 149-157]

ض

 • ضرایب همبستگی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت‌پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپ‌های انتخابی فسکیوی بلند [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 254-272]
 • ضرایب همبستگی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis [دوره 16، شماره 1، 1387، صفحه 14-26]
 • ضرایب همبستگی بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 142-149]
 • ضرایب همبستگی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت‌های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 152-163]
 • ضریب ازدیاد و ازت بررسی تعادل یونی و ضریب ازدیاد گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرایط درون شیشه [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 105-113]
 • ضریب ازدیاد و پرآوری بررسی اثرات کاربرد منابع مختلف ازت‌دار بر جذب عناصر N،P، K، میزان کلروفیل وپرآوری جوجوبا Simmondsia chinensis (link) Sch. در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 433-446]
 • ضریب های همبستگی و تجزیه خوشه‌ای ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌‌های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 270-283]
 • ضریب همبستگی ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی صفات گونه‌‌های زنبق وحشی ایران [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 153-166]
 • ضریب همبستگی بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • ضریب همبستگی تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 299-313]
 • ضریب همبستگی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Bromus inermis Leyss. [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 138-147]
 • ضریب همبستگی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علوفه‌ای- مرتعی Agropyron elongatum [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 15-24]
 • ضریب همبستگی ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه Elymus tauri ازشمال غرب ایران [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 235-248]
 • ضریب همبستگی ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]

ط

 • طبقه ارتفاعی تغییرات تنوع اکوتیپی جمعیت‌های گونه بلندمازو (Quercus castaneifolia) در طبقات ارتفاعی مختلف جنگل (مطالعه موردی: جنگلهای شرق استان گلستان) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 279-291]

ظ

 • ظرفیت زراعی مزرعه تأثیر تنش آب برمیزان ماده خشک و رنگیزه‌های فتوسنتزی در دو گونه اسپرس [دوره 14، شماره 2، 1385، صفحه 80-91]
 • ظرف کشت مقایسه تاثیر انواع درپوش ظرفهای کشت بر میزان رشد گیاه نمونه در شرایط درون شیشه ای [دوره 7، شماره 1، 1380-2، صفحه 119-132]
 • ظرف کشت میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 26-40]

ع

 • عامل رونویسی MYC جداسازی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن عامل رونویسی TbJAMYC دخیل در بیوسنتز تاکسول از سرخدار گونه ایرانی [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 12-22]
 • عدد کروموزومی بررسی کروموزومی گونه بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia) در رویشگاه¬های شمال ایران [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 226-239]
 • عدس‎الملک باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی عدس‌الملک (Securigera securidaca) از طریق جنین‌زایی سوماتیکی [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 77-92]
 • عدم تعادل لینکاژی تجزیه ارتباط صفات مورفولوژیک در کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 79-91]
 • عدم تقارن مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe Litoralis [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 49-84]
 • عرصه‌های بیابانی ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به منظور احیاء در عرصه‌های بیابانی استان قم [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 329-344]
 • عرعر تغییر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در اقاقیا (Robinia pseudoacacia L) و عرعر Ailanthus altissima Mill. Swingle)) در واکنش به آفت‌زدگی در ماه‌های مختلف سال [دوره 17، شماره 2، 1388، صفحه 234-244]
 • علف باغ بررسی میزان خودناسازگاری و سیستم گرده‌افشانی در ژنوتیپ‌های علف باغ (Dactylis glomerata) در شرایط عادی و تنش خشکی [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 117-124]
 • علف باغ بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 91-129]
 • علف‌باغ بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 214-226]
 • علف گندمی (Agropyron desertorum) بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • علف گندمی بیابانی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 85-100]
 • علوفه مطالعه اثر خویش‌آمیزی اجباری بر ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک بروم‌گراس نرم (Bromus inermis) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 112-124]
 • علوفه بررسی خصوصیات پروتئین‌های محلول در هفت گونة علوفه‌ای با استفاده از تکنیک SDS-PAGE [دوره 13، شماره 4، 1384، صفحه 373-384]
 • عملکرد ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 314-326]
 • عملکرد استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 273-284]
 • عملکرد مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 285-294]
 • عملکرد بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در ژنوتیپ‌‌های مختلف رازیانه [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 167-180]
 • عملکرد تنوع ژنتیکی صفات رویشی و زایشی در ژنوتیپ‏های مختلف استپی ریش‏دار Stipa barbata var. arabica در استان اصفهان [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 299-313]
 • عملکرد تولید ارقام سنتتیک مقاوم به خشکی رازیانه و ارزیابی آن‌ها در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی در مرحله‌ پس از گلدهی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 29-41]
 • عملکرد اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 249-263]
 • عملکرد ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرایط دیم دماوند [دوره 25، شماره 1، 1396، صفحه 72-81]
 • عملکرد تجزیه ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در والدین و خانواده‌های ناتنیFestuca arundinacea [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 99-124]
 • عملکرد ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) کاشان از نظر عملکرد گل [دوره 9، شماره 1، 1381-1، صفحه 99-111]
 • عملکرد ارزیابی مقدماتی و بررسی اثرات زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) [دوره 5، شماره 1، 1379-5، صفحه 125-157]
 • عملکرد مقایسه عملکرد علوفه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم ایران [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 117-136]
 • عملکرد ارزیابی تنوع توده‌های اسپرس زراعی (Onobrychis vicifolia Scop) از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در شرایط اقلیمی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • عملکرد اسانس ارزیابی پایداری عملکرد اسانس جمعیت‎های مختلف آویشن کوهی (‌ Thymus kotschyanus) در مناطق مختلف ایران با استفاده از روش GGE biplot [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 277-286]
 • عملکرد بذر بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • عملکرد بذر بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 211-221]
 • عملکرد بذر بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 163-175]
 • عملکرد بذر بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • عملکرد بذر بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • عملکرد بذر ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • عملکرد بذر تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • عملکرد بذر ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • عملکرد بذر بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 91-129]
 • عملکرد بیولوژیک ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 259-276]
 • عملکرد پروتئین گزینش اکوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات کمّی و کیفی [دوره 25، شماره 2، 1396، صفحه 302-313]
 • عملکرد پروتئین‌خام اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • عملکرد ریشه خصوصیات ریخت‌شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ‎های بومی کاسنی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 226-236]
 • عملکرد علوفه روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • عملکرد علوفه ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 315-328]
 • عملکرد علوفه ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه [دوره 20، شماره 2، 1391، صفحه 314-326]
 • عملکرد علوفه بررسی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد پنج گونه یونجه یکساله در شرایط آبی [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 231-240]
 • عملکرد علوفه ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • عملکرد علوفه تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea [دوره 22، شماره 1، 1393، صفحه 101-108]
 • عملکرد علوفه تأثیر القای موتاسیون بر قابلیت ترکیب‌‌پذیری عمومی و روابط صفات در اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 181-198]
 • عملکرد علوفه بررسی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در اکسشن‌هایی از گونهAgropyron elongatum با استفاده از صفات مورفولوژیک و شاخص‌های مقاومت به خشکی [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 199-213]
 • عملکرد علوفه بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus) [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 280-293]
 • عملکرد علوفه ترکیب‎پذیری عمومی در فامیل‌های نیمه‎خواهری فسکیوی بلند Festuca arundinaceum (Schreb) [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 215-225]
 • عملکرد علوفه بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 247-258]
 • عملکرد علوفه ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپهای مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط آبی و دیم [دوره 24، شماره 2، 1395، صفحه 314-322]
 • عملکرد علوفه بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات زراعی در72 جمعیت یونجه چندساله (Medicago sativa) [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 215-229]
 • عملکرد علوفه بررسی رابطه عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد در ارقام شبدر سفید (Trifolium repens L.) [دوره 13، شماره 2، 1384، صفحه 163-175]
 • عملکرد علوفه بررسی روابط میان عملکرد بذر، عملکرد علوفه و اجزاء عملکرد در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) [دوره 13، شماره 1، 1384، صفحه 85-98]
 • عملکرد علوفه بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و صفات مورفولوژیکی در توده‌های شبدر توت فرنگی ((Trifolium fragiferum L. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 281-296]
 • عملکرد علوفه ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه، بذر و صفات مورفولوژیکی در شبدر سفید (Trifolium repens L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 143-162]
 • عملکرد علوفه تجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد بذر و اجزاء آن در چاودار کوهی Secal montanum Guss [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 183-194]
 • عملکرد علوفه ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد علوفه و بذر در جمعیتهای شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) با استفاده از روشهای آماری تجزیه چند متغیره [دوره 12، شماره 1، 1383، صفحه 91-109]
 • عملکرد علوفه تعیین فاصله ژنتیکی 29 ژنوتیپ چچم دایمی (Lolium perenne) از طریق تجزیه کلاستر بر اساس عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی [دوره 6، شماره 1، 1380-1، صفحه 79-101]
 • عملکرد علوفه بررسی عملکرد علوفه، صفات مورفولوژیکی و صفات کیفی در 18 رقم و اکوتیپ یونجه زراعی Medicago sativa در شرایط مطلوب و تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 63-103]
 • عملکرد علوفه ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 311-326]
 • عملکرد علوفه خشک اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • عملکرد علوفه خشک بررسی عملکرد بذر واجزاء عملکرد در29 رقم واکوتیپ علف باغ Dactylis glomerata [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 91-129]
 • عملکرد علوفه خشک شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنس آگروپیرون [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 143-154]
 • عملکرد علوفه و Dactylis glumerata مقایسه 26 ژنوتیپ علف باغ (Dactylis glumerata) از نظر کیفیت علوفه در استان زنجان به منظور تولید واریته‌های مصنوعی [دوره 14، شماره 3، 1385، صفحه 175-180]
 • عملکرد علوفه و Poa مهمترین صفات مؤثر در عملکرد علوفه هفت گونه جنسPoa [دوره 14، شماره 1، 1385، صفحه 25-31]
 • عملکرد علوفه و prathensis Poa بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 11 جمعیت گونه Poa prathensis از استان زنجان [دوره 12، شماره 3، 1383، صفحه 297-316]
 • عملکرد قند و روزنه اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 345-363]
 • عملکرد گل بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 305-323]
 • عملکرد گل و عملکرد اسانس تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 134-141]
 • عملکرد گل و مناطق مرکزی مقایسه عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی(.Rosa damascena Mill)جمع آوری شده از مناطق مرکزی کشور [دوره 12، شماره 4، 1383، صفحه 377-391]
 • عملکرد و تثبیت ازت تأثیر باکتریهای تثبیت کننده ازت (.sp Sinorhizobium Melliloti) در اقلیمهای مختلف بر روی تثبیت ازت و عملکرد علوفه در سه رقم از یونجه (.Medicago Sativa L) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 243-252]
 • عملکرد و صفات مورفولوژیکی ارزیابی عملکرد و صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب کشور با روشهای آماری چند متغیره [دوره 12، شماره 2، 1383، صفحه 203-220]
 • عملکرد و کیفیت علوفه مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تعدادی از ژنوتیپ‌های گونه Elymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در شهرستان شیراز [دوره 22، شماره 2، 1393، صفحه 291-301]
 • عملکرد و مراتع بررسی مؤلفه‌های تحمل به کم‌آبی در 12 اکسشن Agropyron cristatum L. [دوره 21، شماره 2، 1392، صفحه 300-314]
 • عناب اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه عناب (Ziziphus jujuba) [دوره 23، شماره 1، 1394، صفحه 40-48]
 • عناب بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف عناب (Zizyphus jujuba Mill.) در ایران با استفاده از تجزیه خوشه‌ای [دوره 14، شماره 4، 1385، صفحه 202-214]
 • عنّاب بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba Mill.)با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 55-68]
 • عوامل اکولوژیکی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 150-161]

غ

 • غاسول‌صابونی ارزیابی کمی و کیفی پروتئین SO6 در کالوس گیاه غاسول صابونی (L. Saponaria officinalis) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 23-31]

ف

 • فاکتورهای رونویسی ارزیابی الگوی بیان ژن‌های NAC2، MYB و CBF14 ژنوتیپ‏‌های حساس و مقاوم به شوری در آژیلوپس(Aegilops) [دوره 26، شماره 2، 1397، صفحه 244-253]
 • فیتاژل تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف، محیط‌های کشت، مواد ژله‌ای کننده محیط کشت و منابع کربوهیدرات بر افزونش شاخساره در Boiss. Pyrus glabra [دوره 20، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]
 • فیتاژل تأثیر تنظیم‎کننده‌های رشد مختلف، ماده ژله‌ای‎کننده و منبع کربوهیدرات بر رشد درون‎شیشه‌ای زرشک‌ بی‌دانه (Berberis vulgaris var. asperma) [دوره 26، شماره 1، 1397، صفحه 121-131]
 • فتوسنتز رابطه آنزیم RuBisCO و بازده فتوسنتزی گیاه آلوکک در کشت درون شیشه ای [دوره 10، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-14]
 • فتوسنتز میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 26-40]
 • فراسرد ارزیابی اثر شرایط فرا‌سرد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد برخی بذرهای ارتودکس [دوره 19، شماره 2، 1390، صفحه 218-230]
 • فیزیولوژی بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz) [دوره 17، شماره 1، 1388، صفحه 155-165]
 • فیزیولوژی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک برگ درختان در توده‌های دچار زوال بلوط ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1394، صفحه 288-298]
 • فیزیولوژی میکروکلیمای درون شیشه و اثرات فیزیولوژیکی آن بر کشت بافت گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1379-4، صفحه 26-40]
 • فستوکا ارزیابی تنوع ژنتیکی نه جمعیت فستوکا با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای بذر [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 413-419]
 • فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) بررسی خصوصیات جوانه‌‌زنی بذر و رشد رویشی گیاهچه پنج اکوتیپ فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما [دوره 18، شماره 1، 1389، صفحه 133-142]
 • فسکیوی بلند روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) [دوره 21، شماره 1، 1392، صفحه 119-131]
 • فسکیوی بلند ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 101-118]
 • فسکیوی بلند ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند [دوره 18، شماره 2، 1389، صفحه 249-266]
 • فسکیوی بلند تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت‌پذیری برخی صفات کمی در ژنوتیپ‌های انتخابی فسکیوی بلند [دوره 16، شماره 2، 1387، صفحه 254-272]
 • فسکیوی بلند تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI [دوره 19، شماره 1، 1390، صفحه 134-152]
 • فسکیوی بلند