دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-144 
3. تاثیر محیط کشت، هورمون و ژنوتیپ بر ریزازدیادی سفیدپلت (Populus caspica)

صفحه 81-99

میترا امام؛ احمد مجد؛ معصومه ایزدپناه؛ علی جعفری مفیدآبادی


5. بررسی تنوع ژنتیکی موجود در توده هایی از یونجه (Medicago sativa)

صفحه 127-144

داود درویشی زیدآبادی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ محسن عسکریان؛ حسن مداح عارفی