دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-144 
3. بررسی فاکتورهای مؤثر در تکثیر سماق (Rhus coriaria L.) به روش In vitro

صفحه 25-33

بهروز پورداد؛ عبّاس صفرنژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


5. بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula)

صفحه 43-54

مریم فروزانفر؛ محمدرضا نقوی؛ سیّد علی پیغمبری؛ علی اشرف جعفری؛ سعید نصیری کمال آباد


6. ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی

صفحه 55-66

زهرا تقی پور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده