مقایسه باززایی مستقیم و غیرمستقیم درM. Eucalyptus microtheca

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بذر E. microtheca در محیط MS بدون هورمون کاشته شد و ریزنمونه‌های برگ‌ کوتیلدونی، هیپوکتیل و دیسک‌ برگی‌ از گیاهچه‌های رشد یافته جدا گردید. ریزنمونه‌ها در محیط MS با نیمی از مقادیر نیترات و حاوی 12 غلظت متفاوت از هورمون‌های NAA و Kin کشت گردیدند. ریزنمونه‌های کشت شده، در فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به ترتیب در 25 و 19 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. پس از 4 هفته باززایی انجام شد. طی تجزیه­های آماری بهترین محیط کشت برای باززایی غیرمستقیم در بافت‌های برگ کوتیلدونی و دیسک برگی به ترتیب حاوی 4 میلی‌گرم در لیتر NAA به همراه 5/0 میلی‌گرم در لیتر Kin و 2 میلی‌گرم در لیتر NAA بعلاوه 1 میلی‌گرم در لیتر Kin بود. برای باززایی مستقیم در ریزنمونه‌های هیپوکتیل تیمار حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر NAA به همراه 1 میلی‌گرم در لیتر Kin به‌عنوان بهترین محیط تعیین گردید. تعداد نمونه باززایی شده نشان دهنده برتری باززایی مستقیم نسبت به باززایی غیرمستقیم بود.

کلیدواژه‌ها