روش انتقال ژن به گیاه ترشک(Rumex acetosa L.)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه عوامل موثر بر انتقال ژن به گیاه ترشک مورد بررسی قرار گرفت. از اگرو باکتریوم، سویه  LBA4404 حاوی پلاسمید pBI121، وغلظتهای مختلف کانامایسین و زمان‌های مختلف تلقیح با استفاده از ریز نمونه برگ برای ارزیابی انتقال ژن گزارشگر gus  استفاده گردید. کشت قطعات برگ روی محیط کشت MS دارای 5/1 میلی‌گرم در لیترBAP و 75/0 میلی‌گرم در لیترIAA و غلظت‌های کانامایسین صفر، 10، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر نشان داد که غلظت 25 میلی گرم در لیتر کانامایسین و بالاتر از آن از تولید کالوس و باززایی گیاه جلوگیری نموده و به عنوان غلظت آستانه کانامایسین در محیط کشت گزینش تعیین گردید. اثر غلظت‌های مختلف آگروباکتریوم ( 1، 6/0 و 2/0 OD-= ) با زمان‌های مختلف تلقیح (2، 8 و 25 دقیقه) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور ریز نمونه‌های برگ با سوسپانسیون اگروباکتریوم دارای پلاسمید pBI121 واجد ژن gus تلقیح شدند. ریزنمونه‌ها  بعد از همکشتی به محیط باززایی حاوی 500 میلی گرم در لیتر کربنی سیلین 200 میلی گرم در لیتر سفاتوکسیم و 25 میلی گرم در لیتر کانامایسین منتقل شدند. آزمون GUS سنجی بیان موفق این ژن را در گیاهان باززایی شده در شرایط تلقیح 2/0 و 6/0 OD= و مدت زمان 2 دقیقه تلقیح نشان داد.

کلیدواژه‌ها