مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روابط خویشاوندی بین گونه‌‌های زیرجنس بادام (Amygdalus spp)، مطالعات کاریوسیستماتیکی گونه­های Amygdalus lycioides Spach, A. trichamygdalus Woronow, A. communis L.   و Prunus persica L. با استفاده از سلولهای مریستم ریشه‌چه انجام شد. در هر نمونه ده صفحه متافازی مناسب که مورفولوژی کروموزوم‌‌ها کاملاً واضح بود انتخاب و عکسبرداری شد. کاریوتیپ استاندارد برای گونه‌‌ها و جمعیت‌‌ها به‌طور جداگانه تهیه و پارامترهای کروموزومی شامل طول کل کروموزوم‌‌ها، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، طول نسبی بازو‌‌ها، طول نسبی کروموزوم‌‌ها اندازه‌گیری شد.تمامی صفات در گونه‌‌های مختلف تفاوت معنی‌‌داری داشتند. تمام گونه‌‌های مورد مطالعه دیپلوئید، تعداد کروموزوم‌‌ها در تمام گونه‌‌ها  2n=16 و عدد پایه کروموزومی در آنها  X=8 بود.اندازه متوسط طول کل کروموزوم‌‌ها در گونه‌‌های مورد مطالعه 39/2 میکرومتر بود. همچنین بین تمامی گونه‌‌ها و جفت کروموزوم‌‌های همتا یا همولوگ از نظر صفات کاریوتیپی اندازه‌گیری شده تفاوت معنی‌‌دار وجود داشت. از طرف دیگر، تشابه و تفاوت بین گونه‌‌ها بر اساس صفات کاریوتیپی (طول کروموزوم، بازوی بلند، بازوی کوتاه، طول نسبی بازوها و شاخص کروموزومی) مورد ارزیابی قرار گرفت که بر این اساس گونه اهلیA.communis L.    با  گونه A.lycioides Spach   بیشترین شباهت را داشت. دو گونه Woronow A.trichamygdalus و P. persica L. نیز با یکدیگر بیشترین شباهت را داشتند. در نهایت گونه‌‌ها از نظر کاریوتیپی در دو گروه طبقه‌‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها